Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11073
Title: Адаптивність середньоранніх гібридів соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України
Other Titles: Adaptability of early-middle ripening hybrids of sunflower in the conditions of the north-eastern forest steppe of Ukraine
Authors: Колосок, Інна Олександрівна
Фу, Юаньчжи
Kolosok, I. O.
Fu, Yuanzhi
Keywords: соняшник
урожайність
адаптивність
sunflower
productivity
adaptability
Issue Date: 2022
Publisher: СНАУ
Citation: Колосок І. Адаптивність середньоранніх гібридів соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України [Електронний ресурс] / І. Колосок, Ю. Фу // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2022. – Вип. 2 (48). – С. 96-104.
Abstract: В Україні зосереджена значна частка світових посівних площ та валового виробництва соняшнику. На фоні тенденції до збільшення контрасту між погодними умовами окремих років спостерігається зростання попиту на уніфіковані генотипи з підвищеним рівнем адаптованості до комплексу агроекологічних умов середовища. Виникає необхідність удосконалення методів ідентифікації генотипів, обґрунтування підходів до вибору аналізуючого фону та показників оцінювання. Мета дослідження полягала у розробці підходів до ідентифікації гібридів соняшнику, оцінювання рівня їх адаптованості до агроекологічних умов північно-східного Лісостепу України. Матеріалом досліджень були 9 гібридів соняшнику різних груп стиглості, відібраних за результатами екологічних випробувань на полігоні Інституту СГПС НААН. Експериментальні дослідження проводили за схемою 3-х факторного польового досліду (сорт, густота посіву, норма добрив) на дослідному полі Сумського НАУ (2019–2021 рр.) Проаналізовано динаміку зміни показника урожайності залежно від норми мінеральних добрив. Розглянуті питання вибору оптимальних параметрів аналізуючого фону (Без добрив (фон); N45P45K45; N90P90K90) для оцінювання адаптивності в агроекологічних умовах зони вирощування. Встановлено, що найвищий рівень інформативності, щодо диференціації середньоранніх генотипів соняшнику за показником урожайності в умовах північно-східного Лісостепу забезпечує фон із внесенням мінеральних добрив нормою N45P45K45. При використанні такого аналізуючого фону створюються оптимальні умови для оцінювання гібридів соняшнику за показниками пластичності та стабільності. В умовах північно-східного Лісостепу саме використання такої норми мінеральних добрив дозволяє ефективно тестувати гібриди соняшнику за реакцією на густоту вегетації та погодні умови. Результати дисперсійного аналізу показали приблизно рівний вплив факторів генотипу (38,3%), густоти посіву (30,3%) та погодних умов (30,8 %) на зміну показників урожайності. Встановлено, що мінімальний рівень стресостійкості гібридів спостерігався при внесенні добрив в дозі N45P45K45. Близькі значення були відмічені у варіанті без використання добрив. Вказана норма добрив забезпечує підвищення рівня урожайності, проте не впливає на зміну рівня внутрішньовидової конкуренції у посіві.
Description: A significant share of the world’s cultivated area and gross sunflower production is concentrated in Ukraine. Against the background of the trend towards an increase the contrast between the weather conditions of individual years, there is a growing demand for unified genotypes with a higher level of adaptability to the complex of agro-ecological environmental conditions. There is a need to improve the methods of identifying genotypes and justify the approaches to the selection of the analyzing background and trait evaluation. The purpose of the study was to develop approaches to the identification of sunflower hybrids, to assess the level of their adaptability to the agro-ecological conditions of the North-Eastern Forest Steppe of Ukraine. The material of the research was 9 sunflower hybrids of different maturity groups, selected based on the results of environmental tests at the demonstative field of the Institute of Agriculture of North-East of Ukraine. Experimental studies were carried out according to the scheme of a 3-factor field experiment (variety, sowing density, fertilizer rate) on the experimental field of the Sumy National University (2019–2021). The dynamics of changes in the productivity parameter depending on the rate of mineral fertilizers were analyzed. The optimal parameters of the analyzing background (without fertilizers (background), N45P45K45 , N90P90K90) to adaptability to the agro-ecological conditions of the region were considered. It was established that the highest level of informativeness regarding the differentiation of mid-early sunflower genotypes according to the productivity index in the conditions of the North-Eastern Forest Steppe is provided by the background with the application of mineral fertilizers at the rate of N45P45K45. By using this analytical background, optimal conditions are created for evaluating sunflower hybrids according to plasticity and stability features. In the conditions of the North-Eastern Forest Steppe, application of this rate of mineral fertilizers makes it possible to effectively test sunflower hybrids according to the reaction to crop density and weather conditions. The results of variance analysis showed an approximately equal influence of factors of genotype (38.3%), sowing density (30.3%) and weather conditions (30.8%) on the change in yield indicators. It was established that the minimum level of stress resistance of hybrids was observed in variant wih fertilizers application in the rate of N45P45K45. Close values were noted in the variant without the fertilizers use. This rate of N45P45K45 ensures an increase in the level of productivity, but does not affect the change in the level of intraspecific competition in crop.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11073
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf464,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.