Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11148
Title: Концентрація сполучно-тканинних біополімерів цервікального слизу корів за різних стадій естрального циклу та анафродизії
Other Titles: Concentration of connective tissue biopolymers of cervical mucus of cows at different stages of the estrus cycle and anaphrodisia
Authors: Бондаренко, Ірина Вікторівна
Лазоренко, Андрій Борисович
Bondarenko, I. V.
Lazorenko, A. B.
Keywords: корови
естральний цикл
еструс
cows
estrous cycle
estrus
Issue Date: 2023
Publisher: СНАУ
Citation: Бондаренко І. В. Концентрація сполучно-тканинних біополімерів цервікального слизу корів за різних стадій естрального циклу та анафродизії [Електронний ресурс] / І. В. Бондаренко, А. Б. Лазоренко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2023. – Вип. 1 (60). – С. 22-27.
Abstract: Своєчасне виявлення еструсу в корів – запорука успішного штучного осіменіння в господарствах України. Дотепер застосовують різні методики виявлення рефлексу нерухомості, це і візуальний контроль за станом зовнішніх статевих органів на тлі зміни поведінки, контакт з бугаєм-пробником, кількісні та якісні зміни шийкового слизу. Стан цервікального слизу, є найбільш інформативним, оскільки його фізико-хімічні зміни не лишаються непоміченими при застосування будь-яких методів діагностування еструсу. Не зважаючи на цей факт, дотепер чимало характеристик шийкового секрету лишаються недослідженими, особливо біохімічні та фізико-хімічні показники за різних стадій та станів відтворної функції. З метою вивчення регенеративно-відновлюваних процесів, та для діагностики непліддя, досліджено динаміку концентрації гексоз сполучених з білком, глікозаміногліканів та глікопротеїнів цервікального слизу маточного поголів’я корів дослідних господарств під час різних стадій естрального циклу та за анафродізії. Дослідження проводились на коровах чорно-рябої та швіцької порід, а також на коровах симентальської та бурої молочної порід. Матеріалом для досліджень був цервікальний слиз, відібраний з цервікального каналу матки корів віком 3-10 років, під час еструсу, розквіту жовтого тіла, передбачуваної тічки та в клінічно здорових корів, що не проявляли статеву циклічність після перехворювання на ендометрит і затримку посліду більш ніж 30 діб. Для взяття цервікального слизу, проводили санітарний туалет зовнішніх статевих органів корів. Вводили в піхву стерильне піхвове дзеркало, після чого, застосовуючи додаткове джерело освітлення, за допомогою стерильного шприца й приєднаного до нього катетера, забирали слиз із каудальної частини цервікального каналу. Після взяття, слиз заморожували для зберігання при температурі -20°С. Перед проведенням досліджень, зразки слизу відтаювали при кімнатній температурі, гомогенізували з 0,5-н розчином NaOH та залишали при +4◦С на 2 години. Надалі гомогенат центрифугували при 3000 об/хв. протягом 15хв. Фактичний вміст білково-вуглеводних сполук у зразках гомогенатів слизу розраховували з урахуванням співвідношення (об’єму слизу – 0,5-н розчин NaOH). У надосадовій рідині визначали вміст гексоз сполучених з білками, глікозаміногліканів та глікопротеїнів фракційним методом у орциноловій реакції із фракціонуванням етанолом та цетилпірідіним хлористим. Фотометрія проб здійснювалась при 540 нм із довжиною оптичного шляху 10 мм. Фактичний вміст дослідних сполук виражається у г/л або мг/л за калібрувальним графіком який показує залежність: оптична густина, це концентрація гексоз. Принцип методу: протеїни за рахунок гексоз, осаджуються в присутності 96% етанолу. Вивільнені в результаті гідролізу при 80°С гексози, вступають у взаємодію з орциновим реактивом (1,6% розчин орцину й концентрована сірчана кислота) забарвлюючи реактогенну суміш помаранчевим кольором, насиченість якого пропорційна до концентрації гексоз у пробі. Гексози глікозаміногліканів визначали так само, проте осаджували 1% розчином цетилпірідінію хлориду. З’ясовано роль гексоз сполучених з білком, глікозаміногліканів та глікопротеїнів в процесі трансформації статевих органів підчас їх підготовки до осіменіння та запліднення. В результаті проведених досліджень, виявлено достовірну різницю вмісту гексоз сполучених з білком, глікозаміногліканів та глікопротеїнів протягом різних стадій естрального циклу та за анафродизії. З’ясовано, що в шийковому секреті корів під час прояву рефлексу нерухомості, достовірно зростає кількість глікозаміногліканів та глікопротеїнів, за рахунок зміни біофізичних властивостей та зростання кількості гонадальних гормонів та ферментів. Еструс характеризується достовірним зростанням глікозаміногліканів та глікопротеїнів у цервікальному секреті корів, що обумовлено зміною біофізичних властивостей шийкового слизу за рахунок зростання ферментів та гонадальних гормонів. У постморбідному періоді, а саме після перехворювання на ендометрит і затримання посліду, вміст глікозаміногліканів та глікопротеїнів шийкового секрету достовірно знижується, порівняно з показником за еструсу.
Description: Timely detection of estrus in cows is the key to successful artificial insemination in Ukrainian farms. Until now, various methods of detecting the immobility reflex are used, including visual control of the condition of the external genitalia against the background of changes in behavior, contact with a test bull, quantitative and qualitative changes in cervical mucus. The condition of the cervical mucus is the most informative, since its physical and chemical changes do not go unnoticed when using any methods of diagnosing estrus. Despite this fact, until now many characteristics of cervical secretion remain unexplored, especially biochemical and physicochemical indicators at different stages and states of reproductive function. In order to study the regenerative and restorative processes and to diagnose infertility, the dynamics of the concentration of hexoses conjugated with protein, glycosaminoglycans and glycoproteins of the cervical mucus of the uterine herd of cows of experimental farms during different stages of the estrous cycle and during anaphrodisiacs were studied. The research was conducted on cows of the black-spotted and Swedish breeds, as well as on cows of the Simmental and brown dairy breeds. The material for research was cervical mucus, collected from the cervical canal of the uterus of cows aged 3-10 years, during estrus, the flowering of the corpus luteum, expected estrus, and from clinically healthy cows that did not show sexual cyclicity after contracting endometritis and delaying litter for more than 30 days To collect cervical mucus, a sanitary toilet of the external genitalia of cows was performed. A sterile vaginal speculum was inserted into the vagina, after which, using an additional light source, mucus was collected from the caudal part of the cervical canal using a sterile syringe and a catheter attached to it. After collection, the mucus was frozen for storage at a temperature of -20°C. Before the research, mucus samples were thawed at room temperature, homogenized with 0.5 N NaOH solution and left at +4◦С for 2 hours. Further, the homogenate was centrifuged at 3000 rpm. within 15 minutes The actual content of protein-carbohydrate compounds in samples of mucus homogenates was calculated taking into account the ratio (volume of mucus - 0.5 N NaOH solution). In the supernatant, the content of hexoses combined with proteins, glycosaminoglycans and glycoproteins was determined by the fractional method in the orcinol reaction with fractionation with ethanol and cetylpyridine chloride. Photometry of the samples was carried out at 540 nm with an optical path length of 10 mm. The actual content of the test compounds is expressed in g/l or mg/l according to the calibration graph that shows the dependence: optical density is the concentration of hexoses. Principle of the method: proteins due to hexoses are precipitated in the presence of 96% ethanol. The hexoses released as a result of hydrolysis at 80°C interact with the orcin reagent (1.6% solution of orcin and concentrated sulfuric acid), coloring the reactogenic mixture in an orange color, the saturation of which is proportional to the concentration of hexoses in the sample. Hexoses of glycosaminoglycans were determined in the same way, but were precipitated with a 1% solution of cetylpyridinium chloride. The role of protein-bound hexoses, glycosaminoglycans, and glycoproteins in the process of transformation of genital organs during their preparation for insemination and fertilization has been clarified. As a result of the research, a significant difference in the content of protein-bound hexoses, glycosaminoglycans, and glycoproteins during various stages of the estrous cycle and during anaphrodisiacs was revealed. It was found that the number of glycosaminoglycans and glycoproteins significantly increases in the cervical secretion of cows during the manifestation of the immobility reflex, due to changes in biophysical properties and an increase in the number of gonadal hormones and enzymes. Estrus is characterized by a significant increase in glycosaminoglycans and glycoproteins in the cervical secretion of cows, which is caused by a change in the biophysical properties of the cervical mucus due to the increase in enzymes and gonadal hormones. In the post-morbid period, namely after endometritis and retention of litter, the content of glycosaminoglycans and glycoproteins in the cervical secretion decreases significantly, compared to the indicator during estrus.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11148
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf250,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.