Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11152
Title: Зміни рівнів аутоантитіл до клітинних фосфоліпідів, цитоплазми нейтрофілів та нуклеарних антигенів за хронічного ламініту в коней
Other Titles: Changes in the levels of autoantibodies to cellular phospholipids, cytoplasm of neutrophils and nuclear antigens during chronic laminitis in horses
Authors: Лазоренко, Андрій Борисович
Бондаренко, Ірина Вікторівна
Мусієнко, Юрій Володимирович
Lazorenko, A. В.
Bondarenko, I. V.
Musiienko, Yu. V.
Keywords: сироватка крові
копитна дерма
ламініт
blood serum
hoof dermis
laminitis
Issue Date: 2023
Publisher: СНАУ
Citation: Лазоренко А. Б. Зміни рівнів аутоантитіл до клітинних фосфоліпідів, цитоплазми нейтрофілів та нуклеарних антигенів за хронічного ламініту в коней [Електронний ресурс] / А. Б. Лазоренко, І. В. Бондаренко, Ю. В. Мусієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2023. – Вип. 1 (60). – С. 51-56.
Abstract: Патогенетичні механізми, що беруть участь у виникненні ламініту відрізняються на основі теорій, які ґрунтуються на запальних, судинних, ферментативних, метаболічних або травматичних факторах. Стосовно двох механізмів, які в минулому користувалися великою прихильністю, тобто запалення та дисфункції пальцевих судин, точаться дискусії щодо того, який є основним або вони є взаємозалежні та мають одночасний початок, маючи на увазі, що мікроциркуляція в дистальній фаланзі завжди відіграє вирішальну роль в ініціації ламініту. Згідно останніх досліджень за хронічного ламініту, в окремих гіперреактивних ділянках дермальних ламел, відбуваються епізоди субклінічного перебігу та загострень, після впливу антигенної стимуляції від вакцинацій або алергенів навколишнього середовища, а також, аутоімунними компонентами запальної реакції, що посилює індукцію хемокінів для нейтрофілів, чим пролонгує запалення та імунологічну гіперреактивність. Метою наших досліджень було визначити рівні аутоантитіл до фосфоліпідів, дезоксирибонуклеїнової кислоти, цитоплазми нейтрофілів, як маркерів хронічного імунозалежного запалення сполучної тканини та мікроциркуляторного русла в сироватці крові та гомогенатах основи шкіри копита за гострих пододерматитів і хронічних ламінітів. Матеріалом для досліджень була сироватка крові, а також фрагменти листочкової та сосочкової основи шкіри копит коней без ортопедичної патології, із гострим асептичним пододерматитом та хронічним ламінітом. З метою збільшення інформативності, кров для дослідження відбирали з регіонарних вен відповідних кінцівок – підшкірна вена передпліччя (грудна кінцівка) та підшкірна вена гомілки (тазова кінцівка). Наважки зразків копитної дерми відмивали у фізіологічному розчині, гомогенізували на холоді у РВS буфері (рН 7,4), з 1% розчином тритону Х-100 у співвідношенні 1:40 та залишали при +4◦ С на 2 години, надалі гомогенат тканин центрифугували при 3000 об/хв. протягом 15 хв. після чого надосадову рідину піддавали кріоконсервації. В сироватці крові та гомогенатах копитної дерми визначали рівень антифосфоліпідних антитіл класів APHL IgG, APHL IgМ методом твердо фазного імуноферментного ELISA аналізу, аутоантитіл до нативної, двохланцюгової дезоксирибонуклеїнової кислоти (dsDNA) та аутонуклеарних антитіл до одноланцюгової, денатурованої дезоксирибонуклеїнової кислоти (ssDNA), а також антицитоплазматичних антитіл до нейтрофілів (ANCA) – автоматизованим імуноферментативним методом ELIA Phadia. Уміст аутоантитіл до APHL, dsDNA, ssDNA та cANCA у тканинних зразках гомогенатів дерми копита розраховували з урахуванням співвідношення (тканина–РВS буфер). Встановлено, що а хронічного ламініту в коней рівень APHL класів IgM зростає в сироватці крові та гомогенатах копитної дерми до 5,43±0,70 IU/мl та 33,95±7,63 IU/мl, відповідно, а для класу IgG до 9,43±1,22 IU/мl в сироватці крові та до 77,50±10,06 IU/мl. Рівень аутоантитіл до dsDNA та ssDNA в сироватці крові коней з хронічним ламінітом підвищується до значень 20,18±1,92 IU/мl і 19,55±2,66 IU/мl, проти 5,68±0,82 IU/мl і 5,19 IU/мl у клінічно здорових тварин, відповідно. Концентрація аутоантитіл до dsDNA та ssDNA в гомогенатах копитної дерми коней за хронічного ламініту зростає до 270,0±25,11 IU/мl і305,50±26,48 IU/мl, проти 78,80±14,21 IU/мl і 68,80±12,22 IU/мl у клінічно здорових тварин, відповідно. Сироваткові антицитоплазматичні антитіла ANCA, у клінічно здорових коней не виявлялися у 100% тварин, тоді як за гострого пододерматиту позитивна реакція виявлена в 20%, а за хронічного ламініту в 62,5% випадків. Перспективою подальших досліджень, є дослідження функціонування імунної системи та патогенетичних механізмів формування імунозалежного запалення за хронічних ламінітів у коней.
Description: Pathogenetic mechanisms involved in the development of laminitis differ based on theories based on inflammatory, vascular, enzymatic, metabolic, or traumatic factors. Regarding the two mechanisms that have enjoyed great favor in the past, i.e., inflammation and digital vascular dysfunction, there is debate as to which is primary or whether they are interdependent and of simultaneous onset, implying that the microcirculation in the distal phalanx always plays a critical role in initiating laminitis According to the latest studies, in chronic laminitis, in certain hyperreactive areas of the dermal lamellae, episodes of subclinical course and exacerbations occur after exposure to antigenic stimulation from vaccinations or environmental allergens, as well as autoimmune components of the inflammatory reaction, which enhances the induction of chemokines for neutrophils, which prolongs inflammation and immunological hyperreactivity. The aim of our research was to determine the levels of autoantibodies to phospholipids, deoxyribonucleic acid, cytoplasm of neutrophils as markers of chronic immune-dependent inflammation of connective tissue and microcirculatory bed in blood serum and hoof skin homogenates in acute pododermatitis and chronic laminitis. The material for the research was blood serum, as well as fragments of the foliar and papillary base of the hoof skin of horses without orthopedic pathology, with acute aseptic pododermatitis and chronic laminitis. In order to increase informativeness, blood for the study was collected from the regional veins of the respective limbs – the subcutaneous vein of the forearm (thoracic limb) and the subcutaneous vein of the lower leg (pelvic limb). Samples of hoof dermis were washed in physiological solution, homogenized in the cold in RVS buffer (pH 7.4), with a 1% solution of Triton X-100 in a ratio of 1:40 and left at +4◦С for 2 hours, then the tissue homogenate was centrifuged at 3000 rpm. within 15 min. after which the supernatant was subjected to cryopreservation. In blood serum and hoof dermis homogenates, the level of antiphospholipid antibodies of the APHL IgG, APHL IgM classes was determined by the method of solid-phase immunoenzymatic ELISA analysis, autoantibodies to native, double-stranded deoxyribonucleic acid (dsDNA) and autonuclear antibodies to single-stranded, denatured deoxyribonucleic acid (ssDNA), as well as anticytoplasmic anti-neutrophil antibodies (ANCA) – automated immunoenzymatic method ELIA Phadia. The content of autoantibodies to APHL, dsDNA, ssDNA and cANCA in tissue samples of hoof dermis homogenates was calculated taking into account the ratio (tissue–RVS buffer). It was established that with chronic laminitis in horses, the level of APHL classes of IgM increases in blood serum and hoof dermis homogenates to 5.43±0.70 IU/ml and 33.95±7.63 IU/ml, respectively, and for the IgG class to 9.43±1.22 IU/ml in blood serum and up to 77.50±10.06 IU/ml. The level of autoantibodies to dsDNA and ssDNA in the blood serum of horses with chronic laminitis increases to the values of 20.18±1.92 IU/ml and 19.55±2.66 IU/ ml, against 5.68±0.82 IU/ml and 5.19 IU/ml in clinically healthy animals, respectively. The concentration of autoantibodies to dsDNA and ssDNA in hoof dermis homogenates of horses with chronic laminitis increases to 270.0±25.11 IU/ml and 305.50±26.48 IU/ml, against 78.80±14.21 IU/ml and 68 ,80±12,22 IU/ml in clinically healthy animals, respectively. Serum anticytoplasmic ANCA antibodies in clinically healthy horses were not detected in 100% of animals, while a positive reaction was detected in 20% of cases of acute pododermatitis, and in 62.5% of cases of chronic laminitis. The perspective of further research is the study of the functioning of the immune system and the pathogenetic mechanisms of the formation of immunedependent inflammation in chronic laminitis in horses.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11152
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf268,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.