Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11160
Title: Активність целюлозоруйнівних бактерій за різних обробітків грунту та передпосівної інокуляції кукурудзи
Other Titles: Activity of cellulose-decomposing bacteria under different soil tillage and pre-sowing inoculation of corn
Authors: Дацько, Оксана Миколаївна
Захарченко, Еліна Анатоліївна
Datsko, O. M.
Zakharchenko, E. A.
Keywords: вологість грунту
обробка насіння
обробіток ґрунту
soil moisture
seed treatment
tillage
Issue Date: 2023
Publisher: СНАУ
Citation: Дацько О. М. Активність целюлозоруйнівних бактерій за різних обробітків грунту та передпосівної інокуляції кукурудзи [Електронний ресурс] / О. М. Дацько, Е. А. Захарченко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2023. – Вип. 1 (51). – С. 28-36.
Abstract: Активність, на перший погляд не помітних, целюлозоруйнівних бактерій відіграє важливу роль у житті людей. По-перше, ці мікроорганізми є редуцентами, тобто вони розкладають відмерлі рештки рослин. По-друге, під час своєї роботи вони вивільняють у атмосферу двоокис вуглецю, який рослини, у свою чергу, використовують у процесі фотосинтезу. Тому проведення досліджень із активності цієї ґрунтової біоти є дуже актуальними, особливо, коли в наші часи аграрна промисловість намагається будь-якими засобами підвищити продуктивність рослин. Наразі, на ринку з’явилося безліч біодобрив, що містять у своєму складі ефективні мікроорганізми, що мають позитивно впливати на рослину і ґрунт та задовольняти потреби агровиробників у їх запитах. Чотири методи обробітку ґрунту та обробки насіння кукурудзи біодобривами (в рідинному та порошкоподібному станах) вивчалися в умовах чорнозему типового, м. Суми, Україна. Серед методів, що використовувались в досліді: польовий (гравіметричний й аплікаційний) та статистичний. За результатами трирічного досліду було встановлено, що вологість ґрунту перед сівбою культури майже не відрізнялась за обробітками, окрім, полицевого на глибину 25–28 см (оранка), де починаючи з глибини 50 до 100 см та на необоротному (дискування на глибину 5–8 см) на глибину від 30 до 70 см показники були вищими. Вологість ґрунту після збирання була дещо нижчою на оранці та дискуванні на глибину 5–8 см на глибині 0–30 см, водночас на інших безполицевих обробітках вологість ґрунту була вищою. При закладанні досліду із лляним полотном за використання всіх обробітків ґрунту у шарі 0–10 см вологість була меншою, ніж у більш глибоких горизонтах. Дослідженнями активності ґрунтової біоти за використання інокулянтів та різних видів обробітку ґрунту було встановлено, що інокулянти не мали впливу на досліджувані показники. Водночас, обробіток ґрунту суттєво вплинув на розкладання полотна. Так, серед досліджуваних варіантів, найменший вплив на активність біоти виявлений при дискуванні на глибину 15–18 см на глибині 0–10 та 10–20 см. Однак, на глибині 20–30 см найнижчі показники були зафіксовані на оранці на глибину 25–28 см. Інші варіанти були приблизно на однаковому рівні. Варто додати, що було виявлено позитивну кореляцію між вологістю ґрунту та активністю целюлозоруйнівних бактерій в шарі ґрунту 0–30 см.
Description: The activity of cellulose-destroying bacteria plays an important role in people’s lives. First, these microorganisms are decomposers, it means that they decompose dead plants’ residues. Secondly, during their work, they release carbon dioxide into the atmosphere, which plants, in turn, use in the process of photosynthesis. Therefore, conducting research on the activity of this soil biota is very relevant. Especially when nowadays the agrarian industry tries by any means to increase the productivity of plants. Currently, many biofertilizers containing effective microorganisms have appeared on the global market, which should have a positive effect on the plant and soil and satisfy the needs of agricultural producers in their requests. Four methods of tillage and two way of seed tratment of biofertilizers (inoculation by liquid and powder form) were used for corn cultivation technology. Soil of research plots is black soil silty loam, Sumy, Ukraine. Among the methods used: field (gravimetric and “applications”) and statistical methos were used in this research. According to the results of a threeyear experiment, it was established that the soil moisture in sowing time did not dipend on tillage, except for reversible till to a depth of 25–28 cm (plowing), where starting from a depth of 50 to 100 cm and non-reversible (disking to a depth of 5–8 cm) at a depth of 30 to 70 cm, the indices were higher. Post-harvest soil moisture was slightly lower in plowing to a depth of 25–28 cm and non-reversible (disking to a depth of 5–8 cm) at a depth of 0–30 cm, while soil moisture was higher in other non-rotating treatments. When setting up an experiment with a linen cloth using all soil treatments in the 0–10 cm layer, the humidity was lower than in deeper horizons. Studies of the activity of soil biota with the use of inoculants and different types of tillage set up that inoculants had no effect on the studied indices. At the same time, tillage significantly affected the decomposition of the canvas. Thus, the least impact on the activity of the biota was irreversible tillage (disking 15–18 cm) at a depth of 0–10 and 10–20 cm. However, at a depth of 20–30 cm, the lowest indices were obtained for the tillage of plowing 25–28 cm. Other options were approximately at the same level. It should be added that a positive correlation was found between soil moisture and the activity of cellulose-degrading bacteria in the 0–30 cm soil layer.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11160
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf441,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.