Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11297
Title: Організаційно-правове забезпечення контрольної функції органу місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку
Other Titles: Organizational and legal provision of the control function of the local self-government body in conditions of sustainable development
Authors: Козачок, Інна Владиславівна
Kozachok, I. V.
Keywords: органи публічної влади
публічне управління
орган місцевого самоврядування України
територіальна громада
правовий статус
види контролю та критерії класифікації
фінансовий контроль
аудит
public authorities
public administration
state authority
local government of Ukraine
territorial community
legal status
types of control and classification criteria
financial control
Issue Date: 2023
Publisher: СНАУ
Citation: Козачок І. В. Організаційно-правове забезпечення контрольної функції органу місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю : 081 «Право» / І. В. Козачок. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2023. – 279 с.
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності правової природи органів місцевого самоврядування України, як суб’єктів контролю (запропонованого в дисертаційній роботі муніципального контролю), аналізу їх основних функцій, розробці моделі формування (механізму) організаційно-правового забезпечення здійснення контролю органами місцевого самоврядування, а також, напрямів удосконалення реалізації контрольної функції органом місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку. Зазначене дослідження є актуальним, оскільки його проблематика відповідає напряму наукових розвідок, визначеному в Указі Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 березня 2019 року № 722 (Ціль № 11) та спрямовується на вирішення завдання ефективного забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів. В контексті тієї ролі, що відіграють органи місцевого самоврядування у сталому управлінні місцевими ресурсами, можливості створювати механізми для моніторингу та оцінки досягнення цілей сталого розвитку в їхніх громадах зростає значення управлінських функцій, що на них покладені, в тому числі контрольної функції. Проведення контролю органами місцевого самоврядування у суб’єктів господарювання комунального сектору стає важливим на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні. Від якості контрольної функції в значній мірі залежить ефективність реалізації цілей сталого розвитку. Водночас, важливим елементом необхідності удосконалення організаційно-правового забезпечення реалізації функції контролю місцевими муніципалітетами є майже повна відсутність його методологічного підґрунтя, що веде до теоретичних та практичних прогалин у ефективному запровадженні зазначеного правового інституту. З погляду на це, потребують вирішення питання побудови сучасної моделі формування організаційно-правового забезпечення контрольної функції органу місцевого самоврядування. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота є одним із перших вітчизняних комплексних монографічних досліджень стосовно організаційно-правового забезпечення контрольної функції органів місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку України. У роботі запропоновано та обґрунтовано доцільність впровадження моделі організаційно-правового забезпечення контрольної функції органу місцевого самоврядування у вигляді системного утворення - механізму організаційно-правового забезпечення, який включає три взаємодіючі складові, підсистеми: інституційну, нормативно-правову, організаційну. На підставі проведеного історико-правового аналізу досліджено генезис правових аспектів виникнення і розвитку контролю, як загальної функції публічного управління та з’ясовано, що у всі періоди часу будь-які управлінські дії, рішення та господарські процеси потребували контролю, тому з часом значення контролю набуло нового змісту, нових форм та методів. Визначено та охарактеризовано етапи становлення та розвитку контролю незалежної України: I етап (1990-1995 роки), так званий початковий етап; II етап (1996-2006 роки) характеризується вивченням та запозиченням зарубіжного досвіду. Звернено увагу на відсутність в зазначених етапах законодавчого закріплення повноважень органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними контрольних функцій; III етап (2007 - 2014 роки) вдосконалено законодавство щодо організації і діяльності певних контролюючих суб’єктів, в тому числі з’являються перші незначні спроби наділити органи місцевого самоврядування контрольними повноваженнями; виділено IV етап (2015 року - по теперішній час) розширено повноваження місцевої влади у заміні адміністративних і регіональних устроїв в умовах сталого розвитку міст і громад для забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів. З’ясовано сутність понять: 1) «публічна влада», під якою слід розуміти здатність державних органів, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів, яким можуть бути делеговані повноваження виконувати певні публічні функції; 2) «публічне управління» - вид діяльності, пов’язаний з реалізацією органами публічної влади, покладених на них функцій, серед яких значне місце відводиться контрольній функції; 3) «публічний контроль» - є тією складовою, яка забезпечує ефективність публічного управління та дає можливість ефективно вирішувати поставлені перед Україною задачі щодо досягнення цілей сталого розвитку. В свою чергу публічний контроль пропонується розглядати у вигляді структурних елементів у їх певному взаємозв’язку, а саме: державний контроль та контроль органів місцевого самоврядування, складові якого тісно взаємодіють з громадським контролем. Розроблено та реалізовано концепцію щодо формування теоретико-методологічних засад контролю органу місцевого самоврядування України в умовах сталого розвитку розвитку, що виходить із: 1) органи місцевого самоврядування є органами публічної влади так само як і органи державної влади; 2) органи місцевого самоврядування реалізують публічні управлінські функції, серед яких значне місце відводиться контрольній функції так само як і для органів державної влади. Концепція включає основні структурні складові: 1) під час аналізу генези реалізації функції публічного контролю ( у тому числі контролю органів державної влади) встановити етапи розвитку контрольної функції органу місцевого самоврядування та з’ясувати обсяг їх повноважень; 2) під час аналізу видів та особливостей державного контролю (як різновиду публічного контролю) визначити відповідні правові категорії контролю органу місцевого самоврядування (як різновиду публічного контролю); 3) під час аналізу державного фінансового контролю (як різновиду публічного фінансового контролю) виокремити закономірності, особливості фінансового контролю органу місцевого самоврядування (як різновиду публічного контролю). Охарактеризовано правові категорії видів та особливостей публічного контролю, що дало можливість виділити спільні риси між державним фінансовим контролем (складовою публічного контролю) і контролем органу місцевого самоврядування. Досліджено фінансовий контроль (складова публічного контролю) у якості системи, що включає в себе низку взаємодіючих елементів, акцентовано увагу на основних його елементах: 1) об’єкти контролю - процеси формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих публічних фондів коштів; 2) контролюючі суб'єкти - спеціальні державні органи (органи публічної влади. наприклад Рахункова палата України), органи місцевого самоврядування (органи публічного влади), аудиторські фірми та аудитори, наділені повноваженнями у сфері фінансового контролю. Зазначено, що в окремих випадках суб'єктом публічного фінансового контролю може бути недержавна організація, яка діє від імені та в інтересах держави; 3) контрольовані (підконтрольні) суб’єкти; 4) методологія контролю - способи і прийоми, за допомогою яких контролюються відповідні елементи об'єкта контролю, поведінка суб'єкта контролю та відповідність такої поведінки встановленим нормам тощо. Визначено, що метод моделювання дає можливість більш якісно вирішити ту чи іншу проблему, представивши кожен суспільний процес у вигляді певного механізму. Проаналізовано наукові підходи щодо моделювання організаційно-правового забезпечення тих чи інших процесів у вигляді механізму. Запропоновано, обґрунтовано та реалізовано авторський підхід щодо доцільності впровадження розробленої моделі організаційно-правового забезпечення контрольної функції органу місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку у вигляді системного утворення - механізму організаційно-правового забезпечення, який включає три взаємодіючі складові, підсистеми: інституційна, правова, організаційна. Доведено, що механізм організаційно-правового забезпечення здійснення контрольної функції органу місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку є універсальним підґрунтям під час здійснення контролю у різних сферах діяльності органів місцевого самоврядування (фінанси, екологія, торгівля, транспорт і зв’язок, житлово-комунальне господарства, громадське харчування, будівництво, освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура та спорт, соціальний захисту населення, земельні відносин і т.д.). Окремо розглянуто структурні складові запропонованої моделі. Так, розкрито інституційну складову механізму організаційно-правового забезпечення контрольної функції органу місцевого самоврядування, встановлено круг суб’єктів контролю органу місцевого самоврядування. Досліджено правовий статус органу місцевого самоврядування, правовий статус депутата, правовий статус постійних комісій, висловлено та обґрунтовано комплексний характер їх правового статусу (адміністративно-правовий, фінансово-правовий, інформаційно-правовий, муніципально-правовий). Узагальнення теоретико-правового забезпечення контрольних правовідносин дозволило визначити, що 1) в умовах сталого розвитку існує потреба у розробленні та прийнятті загального фінансового закону, який би визначав концептуальні засади фінансової діяльності з урахуванням сучасного стану суспільних відносин та тенденцій їх розвитку, а також позитивного зарубіжного досвіду; 2) для того щоб забезпечити проведення державної і регіональної політики, необхідно щоб контроль на рівні місцевого самоврядування став одним із засобів реалізації права держави захищати законодавчим шляхом інтереси країни і регіонів. Охарактеризовано правові принципи, які можна вважати концептуальними правовими засадами здійснення контролю. Окреслено місце та роль контролю органу місцевого самоврядування у вітчизняній системі контролю, з’ясовано особливості реалізації контрольної функції органом місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку ґрунтуючись на нормах національного права України. Аргументовано, що превентивний контроль є найефективнішою формою, яка дозволяє запобігти порушенню законодавства, зловживанням, збиткам та втратам фінансових та матеріальних ресурсів. Визначено окремі важелі превентивного контролю: 1) передача контрольних функцій дотримання та відповідності вимог бюджетного законодавства представницькому органу місцевого самоврядування; 2) встановлення єдиної форми та порядку заповнення фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану комунальних комерційних та некомерційних підприємств; 3) визначення в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітких повноважень представницького органу місцевого самоврядування щодо перевірки діяльності посадових осіб виконавчого органу місцевого самоврядування. З’ясовано, що може слугувати аудиторськими доказами, сформовано прийоми збору аудиторських доказів, згруповано методи й інструменти збору даних та запропоновано джерела отримання інформації, яка в основному наявна в об’єкта контролю. Уточнено сфери, в яких орган місцевого самоврядування наділений контрольними повноваженнями, а саме: 1) житлово-комунального господарства; 2) побутового обслуговування; 3) комерційного обслуговування; 4) громадського харчування; 5) транспорту і зв'язку; 6) будівництва; 7) освіти, охорони здоров'я, культури; 8) молодіжної політики, фізичної культури і спорту; 9) національної та громадянської ідентичності України. Визначено, що функції управління можуть включати здійснення представницькими органами місцевого самоврядування адміністративних заходів щодо перевірки діяльності органів виконавчої влади місцевого самоврядування. Встановлено, що депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом ради, для здійснення ним функцій контролю доречно їх визначити регламентом місцевої ради та рішеннями, які встановлюють перелік постійних депутатських комісій, та тих, що стосуються порядку управління комунальним майном. Запропоновано перелік можливих постійних депутатських комісій, а також основні сегменти, які доцільно включити в регламент ради, в положення про постійні депутатські комісії. Визначено, що правова складова механізму організаційно-правового забезпечення контрольної функції органу місцевого самоврядування представлена сукупністю нормативно-правових актів (закони, підзаконні нормативно-правові акти, локальні нормативно-правові акти), норми яких не завжди забезпечують чітку реалізацію контрольної функції органу місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку, в першу чергу це стосується локальних нормативно-правових актів. Запропоновано правову складову механізму організаційно-правового забезпечення контрольної функції органу місцевого самоврядування систематизувати (у формі інкорпорації), яка складається з окремих рівнів: принципи, тобто концептуальні засади; міжнародні нормативно-правові акти; законодавство України; підзаконні нормативно-правові акти; локальні нормативно-правові акти. Обґрунтовано комплексний характер правової складової організаційно-правового забезпечення механізму контрольної функції органу місцевого самоврядування, який включає в себе норми фінансового, адміністративного, інформаційного та муніципального законодавства. Усвідомлення змістовного наповнення поняття муніципального контролю в умовах сталого розвитку, яке включає сутнісні ознаки загального контролю (управлінські дії, рішення, операції, регламенти і т.п.) та сутнісні ознаки фінансового контролю, як спеціального (аудит, опитувань, ревізія, обстеження, інспекція і т.п.) дозволило запропонувати власне визначення поняття «муніципальний контроль». Запропоновано організаційну складову механізму організаційно-правового забезпечення здійснення контролю органом місцевого самоврядування розглядати, як системне утворення, елементами якого є: 1) мета, завдання, об’єкт, види (попередній, поточний, наступний, плановий, позаплановий, обов’язковий, ініціативний, внутрішній, зовнішні, аудит та ін.); 2) інструменти інформаційного суспільства, в тому числі інформаційно-аналітичне забезпечення контролю; 3) методи (облік, аналіз, перевірка, аудит, ревізія, фінансово-економічна експертиза, інспектування, обстеження, спостереження), методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів контролю. Акцентовано увагу на тому, що запропоновані структурні елементи не існують окремо, а тісно взаємодіють між собою. На підставі аналізу нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері діджиталізації та цифровізації, термін «муніципальний контроль» визначено через призму «діджиталізації», тобто контроль, який проводиться дистанційно за допомогою інформаційно-цифрових технологій. Проведений аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду організації державного та муніципального контролю дозволив окреслити існуючі організаційно-правові проблеми, які виникають під час здійснення муніципального контролю, запропонувати їх класифікацію залежно від характеру суспільних відносин, з якими вони пов’язані та сфери, в яких вони виникають за наступними категоріями: управлінські, корупційні, екологічні, фінансові та кадрові. Узагальнення позитивного досвіду організації контролю в розвинених країнах світу дозволило за доцільне запропонувати наступне: 1) розширити спектр напрямів, які охоплює реалізація контрольної функції органів місцевого самоврядування України в умовах сталого розвитку; 2) в перспективі застосовувати штучний інтелект, моделювати процедури проведення контролю. Запропоновано напрями удосконалення здійснення контролю органами місцевого самоврядування України в умовах сталого розвитку : 1) внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування»: а) в частині доповнення ст.. 26 стосовно розширення компетенції сільських, селищних, міських рад щодо надання їм права розроблення місцевих цільових програм та здійснення контролю за станом їх виконання; б) ст.. 43 повноваження районних і обласних рад аналогічним змістом; 2) прийняти наступні рішення: а) про затвердження порядку розроблення місцевих цільових програм відповідною радою на пленарному засіданні; б) про затвердження положення про уповноважену особу (уповноважений підрозділ) з питань запобігання і виявлення корупції, посада якого має бути поза межами будь - якого відділу, підпорядкування та підконтрольність такої особи має бути безпосередньо раді; в) про створення суб’єкта муніципального контролю - служби/управління/відділу, підпорядкований раді та/або постійній депутатській комісії ради; 3) розробити та затвердити порядок організації проведення муніципального контролю організацій, підприємств, установ і закладів, що належать до спільної власності територіальної громади та суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність на території громади. Практичне значення висновків та положень дисертації підтверджується тим, що вони можуть бути використані у: науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшого розвитку складових адміністративного, фінансового, інформаційного, муніципального права – «суб’єкт адміністративного, фінансового, інформаційного, муніципального права» та удосконалення взаємодії суб’єктів публічної влади в умовах сталого розвитку міст та громад, забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів; сфері правотворчості та правозастосовної діяльності – висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані у дисертації, можуть бути використані у процесі наукової та правової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, для розробки проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні та реалізації контрольної функції місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку та децентралізації (довідка про впровадження); навчальному процесі - під час викладання курсів фінансового, адміністративного, муніципального та інформаційного права України та підготовці навчально-методичних матеріалів щодо вивчення згаданих дисциплін.
Description: The dissertation is devoted to a comprehensive study of the essence of the legal nature of local self-government bodies of Ukraine as subjects of control (proposed in the thesis of municipal control), analysis of their main functions, development of a model for the formation (mechanism) of organizational and legal support for control by local self-government bodies, as well as, directions for improving the implementation of the control function by the local self-government body in conditions of sustainable development. The mentioned study is relevant because its issues correspond to the direction of scientific research defined in the Decree of the President of Ukraine "On the Goals of the Sustainable Development of Ukraine for the Period Until 2030" dated March 30, 2019 No. 722 (Goal No. 11) and is aimed at solving the task of effectively ensuring openness , safety, viability and ecological stability of cities and other settlements. In the context of the role played by local self-government bodies in the sustainable management of local resources, the ability to create mechanisms for monitoring and evaluating the achievement of sustainable development goals in their communities, the importance of the management functions assigned to them, including control functions, is increasing. Control by local self-government bodies of utility sector business entities is becoming important at the current stage of development of local self-government in Ukraine. The effectiveness of the implementation of sustainable development goals largely depends on the quality of the control function. At the same time, an important element of the need to improve the organizational and legal support for the implementation of the control function by local municipalities is the almost complete absence of its methodological basis, which leads to theoretical and practical gaps in the effective implementation of the specified legal institution. In view of this, the issue of building a modern model of the formation of the mechanism of organizational and legal support of the control function of the local self-government body needs to be resolved. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that the dissertation is one of the first domestic comprehensive monographic studies on the organizational and legal support of the control function of local self-government bodies in the conditions of sustainable development of Ukraine. The work proposes and substantiates the expediency of implementing a model of organizational and legal support for the control function of a local self-government body in the form of a systematic formation of a mechanism of organizational and legal support, which includes three interacting components, subsystems: institutional, normative and legal, and organizational. On the basis of the conducted historical and legal analysis, the genesis of the legal aspects of the emergence and development of control as a general function of public administration was investigated and it was found that in all periods of time any management actions, decisions and economic processes required control, therefore, over time, the meaning of control acquired a new content, new forms and methods. The stages of formation and development of control of independent Ukraine are defined and characterized: I stage (1990-1995) the so-called initial stage; The II stage (1996-2006) is characterized by the study and borrowing of foreign experience. Attention has been drawn to the lack of legislative consolidation of the powers of local self-government bodies in the implementation of control functions by them in the specified stages; Stage III (2007 - 2014) of improving the legislation on the organization and activities of certain controlling entities, including the first minor attempts to endow local self government bodies with control powers; the IV stage has been allocated (2015 - to the present time), the powers of local authorities have been expanded and the replacement of administrative and regional structures in the conditions of sustainable development of cities and communities to ensure openness, safety, viability and ecological stability of cities and settlements. The essence of the concepts has been clarified: 1) "public power", which should be understood as the ability of state bodies, local self-government bodies, and other entities that may be delegated authority to perform certain public functions; 2) "public administration" - a type of activity related to the implementation by public authorities of the functions entrusted to them, among which a significant place is given to the control function; 3) "public control" is the component that ensures the effectiveness of public administration and makes it possible to effectively solve the tasks set before Ukraine in order to achieve the goals of sustainable development. In turn, public control is proposed to be considered in the form of structural elements in their certain relationship, namely: state control and control of local self-government bodies, the components of which closely interact with public control. The author's approach to the formation of the theoretical and methodological principles of control of the local self-government body of Ukraine, which includes the main structural components: institutional, regulatory and organizational, has been developed and implemented. The legal categories of types and features of public control are characterized, which made it possible to identify common features between state financial control (a component of public control) and control of local self government bodies. Financial control (a component of public control) has been studied as a system that includes a number of interacting elements, attention is focused on its main elements: 1) objects of control - the processes of formation, distribution and use of centralized and decentralized public funds; 2) controlling subjects - special state bodies (public authorities, for example, the Accounting Chamber of Ukraine), local self-government bodies (component of public control), audit firms and auditors empowered in the field of financial control. It is noted that in some cases the subject of public financial control may be a non-governmental organization acting on behalf and in the interests of the state; 3) controlled (controlled) entities; 4) control methodology - methods and techniques by means of which the relevant elements of the object of control, the behavior of the subject of control and the compliance of such behavior with the established norms are controlled, etc. It was determined that the modeling method makes it possible to better solve this or that problem by presenting each social process in the form of a certain mechanism. Scientific approaches to modeling organizational and legal support of certain processes in the form of a mechanism have been analyzed. The expediency of implementing a model of organizational and legal support of the control function of a local self-government body in the form of a systematic formation of a mechanism of organizational and legal support, which includes three interacting components, subsystems: institutional, regulatory and organizational, is proposed and substantiated. It has been proven that the mechanism of organizational and legal support for the implementation of the control function of the local self-government body is a universal basis during control in various spheres of activity of local self-government bodies (finances, ecology, trade, transport and communication, housing and communal services, public catering, construction , education, health care, culture, physical education and sports, social protection of the population, land relations, etc.). Structural elements of the proposed model are considered separately. In this way, the institutional component of the mechanism of organizational and legal support of the control function of the local self-government body has been revealed, and the range of control subjects of the local self-government body has been established. The legal status of the local self-government body, the legal status of the deputy, the legal status of permanent commissions, the complex nature of their legal status (administrative-legal, financial-legal, informational legal, municipal-legal) was expressed and substantiated. The generalization of the theoretical and legal provision of control legal relations made it possible to determine that 1) in the conditions of sustainable development, there is a need for the development and adoption of a general financial law, which would determine the conceptual foundations of financial activity, taking into account the current state of social relations and trends in their development, as well as positive foreign experience ; 2) in order to ensure the implementation of state and regional policy, it is necessary that control at the level of local self-government becomes one of the means of realizing the right of the state to protect the interests of the country and regions by legislation. The legal principles that can be considered the conceptual legal basis of control are characterized. The place and role of control of the local self-government body in the national control system is outlined, the peculiarities of the implementation of the control function by the local self-government body based on the norms of the national law of Ukraine are clarified. It is argued that preventive financial control is the most effective form that allows to prevent violations of legislation, abuses, damages and losses of financial and material resources. Separate levers of preventive control have been identified: 1) transfer of control functions of compliance with the requirements of budget legislation to the representative body of local self-government; 2) establishment of a uniform form and procedure for filling out the financial plan and the report on the implementation of the financial plan of communal commercial and non commercial enterprises; 3) definition in the Law of Ukraine "On Local Self Government in Ukraine" of the clear powers of the representative body of local self-government regarding the inspection of the activities of officials of the executive body of local self-government. It has been clarified what can serve as audit evidence, methods of collecting audit evidence have been formed, data collection methods and tools have been grouped, and sources of obtaining information, which is mainly available in the control object, have been proposed. The spheres in which the local self-government body has control powers have been specified, namely: 1) housing and communal services; 2) household services; 3) commercial service; 4) public catering; 5) transport and communication; 6) construction; 7) education, health care, culture; 8) youth policy, physical culture and sports; 9) national and civil identity of Ukraine. It was determined that the management functions may include the implementation of administrative measures by the representative bodies of local self-government to check the activities of the executive bodies of local self-government. It has been established that a deputy of the local council is a full-fledged and equal member of the council, in order for him to exercise control functions, it is appropriate to define them by the regulations of the local council and decisions establishing the list of permanent deputy commissions and those related to the procedure for managing communal property. A list of possible permanent deputy commissions is proposed, as well as the main segments that should be included in the regulations of the council, in the provisions on permanent deputy commissions. It was determined that the legal component of the organizational and legal mechanism for ensuring the control function of the local self-government body is represented by a number of normative and legal acts (laws, sub-legal normative and legal acts, local normative and legal acts), the norms of which do not always ensure the clear implementation of the control function of the local self government body in the conditions sustainable development, primarily it concerns local regulatory acts. It is proposed to systematize the legal component of the organizational and legal mechanism for ensuring the control function of the local self-government body (in the form of incorporation), which consists of separate levels: principles, that is, conceptual foundations; international legal acts; legislation of Ukraine; subordinate legal acts; local regulations. The complex nature of the normative-legal component of the organizational-legal provision of the mechanism of the control function of the local self-government body, which includes the norms of financial, administrative, informational and municipal legislation, is substantiated. Awareness of the meaningful content of the concept of municipal control in the conditions of sustainable development, which includes essential features of general control (management actions, decisions, operations, regulations, etc.) and essential features of financial control as a special control function (audit, surveys, revision, survey, inspection, etc.) allowed us to propose our own definition of the concept of "municipal control". It is proposed to consider the organizational component of the organizational and legal mechanism for ensuring the implementation of control by the local self-government body as a system entity, the elements of which are: 1) subject, object, subject, purpose and task of control; 2) information and analytical control support; 3) methods (include accounting, analysis, inspection, audit, revision, financial and economic examination, inspection, survey, observation), methodical methods of generalization and implementation of control results. Attention is focused on the fact that the proposed structural elements do not exist separately, but closely interact with each other. Based on the analysis of legal acts that regulate relations in the field of digitization and digitalization, the term "municipal control" is defined through the prism of "digitalization", that is, control that is carried out remotely using information and digital technologies. The analysis of the international and domestic experience of the organization of state and municipal control made it possible to outline the existing organizational and legal problems that arise during the implementation of municipal control, to propose their classification depending on the nature of the social legal relations with which they are connected and the spheres in which they arise according to the following categories: management, corruption, environmental, financial and personnel. Summarizing the positive experience of control organization in the developed countries of the world made it possible to suggest the following: 1) to expand the range of directions covered by the implementation of the control function of local self-government bodies of Ukraine; 2) in the future, apply artificial intelligence, model control procedures. Directions for improving control by local self-government bodies of Ukraine in conditions of sustainable development are proposed: 1) to introduce amendments to the Law of Ukraine "On Local Self-Government": a) in terms of additions to Article 26 regarding expanding the competence of village, settlement, and city councils to grant them the right to develop local target programs and control over their execution status; b) Article 43 of the powers of district and regional councils with a similar content; 2) make the following decisions: a) on approving the procedure for developing local target programs by the relevant council at a plenary session; b) on the approval of the regulation on the authorized person (authorized division) on issues of prevention and detection of corruption, whose position must be outside the boundaries of any department, the subordination and control of such a person must be directly to the council; c) on the creation of a subject of municipal control - a service/department/department subordinate to the council and/or the council's permanent deputy commission; 3) to develop and approve the procedure for organizing the municipal control of organizations, enterprises, institutions and institutions belonging to the common property of the territorial community and economic entities carrying out their activities on the territory of the community. The practical significance of the conclusions and provisions of the dissertation is confirmed by the fact that they can be used in: the research field - the main provisions and conclusions of the dissertation can be the basis for the further development of one of the institutes of administrative law - "the subject of administrative law" and the improvement of the interaction of the subjects entities of public authority in the conditions of sustainable development of cities and communities, ensuring openness, safety, viability and ecological stability of cities and settlements; in the field of law-making and law-enforcement activities - the conclusions, proposals and recommendations formulated in the dissertation can be used in the process of scientific and legal examination of draft laws and other normative legal acts, for the development of draft normative-legal acts aimed at improving the system of local self-government in Ukraine and implementation of the control function of local self-government in conditions of sustainable development and decentralization (implementation certificate); the educational process - during the teaching of financial, administrative, municipal and information law courses of Ukraine and the preparation of educational and methodological materials for the study of the mentioned disciplines - (implementation act).
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11297
Appears in Collections:Дисертації та автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИСЕРТАЦІЯ КОЗАЧОК.pdf3,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.