Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/115
Title: Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби
Other Titles: Оценка экстерьера животных в системе селекции крупного рогатого скота
Estimation of exterior of animals in the system of selection of cattle
Authors: Хмельничий, Леонтій Михайлович
Хмельничий, Леонтий Михайлович
Khmelnychy, L. M.
Keywords: екстер’єр, лінійна оцінка, статі будови тіла, телиці, корови, бугаї-плідники, порода, ріст, жива маса, лактація, бажаний тип
экстерьер, линейная оценка, стати телосложения, телки, коровы, быки-производители, порода, рост, живая масса, лактация, желательный тип
exterior, linear estimation, conformation traits, heifer, cows, breeding bulls, breed, growth, live weight, lactation, the desired type
Issue Date: 2005
Publisher: Інститут розведення і генетики тварин УААН
Citation: Хмельничий Л. М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук : спец. 06.02.01 “Розведення та селекція тварин”/ Л. М. Хмельничий. – Чубинське, 2005. – 42 с.
Abstract: Дисертація присвячена вивченню екстер’єру тварин українських червоно- та чорно-рябої молочних і симентальської порід з використанням традиційних (інструментальних) способів оцінки та сучасних (окомірних) методів лінійної класифікації. Установлено рівень мінливості та успадковуваності статей екстер’єру, які характеризують будову тіла в абсолютних величинах промірів та у відносних показниках оцінки бальної шкали, вплив паратипових та генотипових факторів на їхній розвиток з вивченням рівня і спрямованості кореляційних зв’язків між ознаками екстер’єру та молочною продуктивністю. Розроблено параметри розвитку лінійних ознак і промірів, які характеризують бажаний тип корів українських червоно- та чорно-рябої молочних і симентальської порід. У системі лінійної класифікації розроблено порівнювальні параметри описових ознак, виражених в абсолютних величинах промірів, використання яких дозволить мінімізувати вплив суб’єктивного фактора на точність оцінки тварин цих порід за типом. Проведена оцінка бугаїв-плідників за типом їхніх дочок з побудовою графіків екстер’єрного профілю, за якими на об’єктивному рівні виявлено поліпшувачів екстер’єрного типу. У досліджуваних тварин української червоно-рябої молочної породи виявлено позитивний достовірний вплив розвитку статей будови тіла матерів на аналогічні параметри у новонароджених від них телят. Встановлено позитивний зв’язок між тривалістю ембріогенезу та живою масою новонароджених і від’ємний – з інтенсивністю росту в постнатальному онтогенезі. Розроблено вікові параметри лінійного росту та приросту живої маси для ремонтних телиць. Визначено ступінь фенотипової консолідації генеалогічних формувань за лінійними ознаками екстер’єру та встановлено поліпшуючий ефект спадковості голштинської породи на фенотипову консолідацію екстер’єрного типу, яка найкраще проявилась у тварин з умовною cпадковістю голштинської породи 87,5 % і вище. Диссертация посвящена изучению экстерьера животных в системе селекции крупного рогатого скота с использованием традиционных (инструментальных) способов оценки и современных (глазомерных) методов линейной классификации, которые отвечают требованиям мировых стандартов. Теоретически обоснована и доказана на практике эффективность использования предложенных методов линейной классификации коров молочных и симментальской пород по типу. Установлено, что первотелки украинской красно- и черно-пестрой молочных пород по промерам в среднем отвечают требованиям желательного молочного типа и отличаются соответственно высоким ростом (130,6-134,2 и 131,2-132,5 см высоты в холке), хорошим развитием грудной клетки в глубину (70,3-72,6 и 70,8-72,1 см), ширину (42,9-43,9 и 41,0-44,2 см) и в обхвате (180,5-192,3 и 183,9-190,2 см), характеризуются широкими маклоками (50,2-52,3 и 48,9-50,9 см), длинным задом (51,3-53,7 и 50,8-52,7 см) и туловищем (157,0-161,4 и 160,5-164,6 см). Вымя у животных этих пород преимущественно желательной формы – ваннообразная составляет 73,6-86,2 %. Уровень надоя первотелок положительно связан с проме¬рами высоты в холке (r = 0,189-0,400), глубины груди (r = 0,242-0,358), косой длины туловища (r = 0,189-0,313), ширины в маклоках (r = 0,340-0,381), обхвата груди (r = 0,263-0,380), высоты в крестце (r = 0,330-0,441), ширины в седалищных буграх (r = 0,343-0,357), длины (r = 0,153-0,443), ширины (r = 0,240-0,408) и условного объема вымени (r = 0,374-0,532). Промеры вымени молочного скота в процессе трехкратного доения изменяются непропорционально. По отношению к первоначальному состоянию после утреннего, дневного и вечернего доений существенно уменьшается обхват, соответственно – на 19,7; 16,5 и 9,4 %, длина передней части – на 21,0; 16,7 и 12,8 %; длина – на 24,4; 15,4 и 11,0 % и ширина вымени – на 20,6; 12,6 и 10,9 %. Для оценки железистости вымени первотелок установлен уровень градаций по индексу спадаемости его объема: 38 % и выше – железистое; 28-37 – среднее и 27 % и ниже – жировое. Установлено влияние особенностей экстерьера матери на развитие основных промеров новорожденных телят с положительными коэффициентами корреляций “матери – бычки” – 0,033-0,700 и “матери – телки” – 0,146-0,472. Телки с коротким периодом эмбриогенеза (до 278 дн.) превысили ровесниц со средним (279-287 дн.) и наибольшим (выше 288 дн.) периодами по живой массе соответственно на 8,9 и 14,2 кг к 12-месячному возрасту. Продолжительность эмбрионального развития находится в положительной связи с живой массой новорожденных телят (r = 0,308-0,562) и отрицательной – с интенсивностью роста телок в постэмбриональном онтогенезе (r = -0,219-0,381). У телок украинской красно-пестрой молочной породы в процессе развития определены закономерности соотношения изменений живой массы и линейного роста с разработкой для них возрастных стандартов этих признаков. Установлено, что животные эйрисомного типа независимо от породы отличались широкотелостью, достоверно превышая ровесниц лептосомного по ширине груди на 9,4-13,1 %, ширине в маклоках – на 2,3-3,4 %, обхвату груди – на 1,7-6,1 % и живой массе – на 5,9-15,1 %. Животные украинской черно-пестрой молочной и симментальской пород лептосомного типа по надою достоверно превышали ровесниц эйрисомного соответственно на 385-720 кг молока. По результатам линейной классификации молочного скота лучшими по экстерьеру были животные голштинской породы с общей оценкой за тип 81,5-83,0 балла. У первотелок украинских красно- и черно-пестрой молочных пород выявлена достоверная положительная корреляционная связь между удоем и групповыми признаками, которые характеризуют молочный тип (r = 0,172-0,527), туловище (r = 0,237-0,420), вымя (r = 0,158-0,399), с общей оценкой типа (r = 0,198-0,455) и отдельными описательными признаками высоты (r = 0,192-0,352), глубины туловища (r = 0,166-0,296), ширины зада (r = 0,183-0,281) и выраженности молочных признаков (r = 0,185-0,742). Оценка симментальского скота по типу выявила достоверное преимущество коров немецкой селекции по высоте (+2,2 балла), глубине туловища (+2,9 балла), ширине в маклоках (+2,1 балла), длине зада (+1,8 балла), мускулистости (+0,8 балла) и наследуемости признаков экстерьера (h2 = 0,518-0,806) по сравнению с ровесницами отечественного симментала, у которых вместе с низкой оценкой, коэффициенты наследуемости статей экстерьера варьировали в пределах 0,081-0,555. Используя метод линейной классификации проведена оценка быков-производителей по типу их дочерей. Потомство, полученное от быков улучшателей типа – Ламбады 664733, Муската 401805 и Шефа 3843250, отличалось удачным сочетанием отлично выраженных показателей экстерьера с высокой молочной продуктивностью, уровень которой составил по первой лактации соответственно 5110 кг, 5219 и 5034 кг молока с содержанием в нем жира 3,91 %, 3,68 и 3,94 %. Коэффициенты наследуемости линейных признаков у животных украинских красно- и черно-пестрой молочных пород составляют соответственно по групповым признакам, которые характеризуют молочный тип (h2 = 0,188 и 0,282), туловище (h2 = 0,239 и 0,417), конечности (h2 = 0,235 и 0,423) и вымя (h2 = 0,241 и 0,373) и общей оценки типа (h2 = 0,267 и 0,471). Установлено достоверное влияние условий хозяйства на развитие групповых признаков молочного типа ( 0,026 и 0,074), туловища ( 0,100 и 0,103), конечностей ( 0,038 и 0,088), вымени ( 0,030 и 0,085) и общей оценки ( 0,029 и 0,106). В процессе усовершенствования методики линейной оценки разработаны целевые параметры оцениваемых признаков в абсолютных величинах промеров с градацией отклонений от среднего уровня развития в пределах 9-бальной шкалы. Разработаны параметры развития линейных признаков и промеров, которые характеризуют желательный тип коров-первотелок украинских красно- и черно-пестрой молочных и симментальской пород. Определена степень фенотипической консолидации скота украинской красно-пестрой молочной породы по линейным признакам экстерьера в пределах генеалогических формирований и селекционных групп различного генотипа. Достоверно установлен улучшающий эффект наследственности голштинской породы на уровень фенотипической консолидации экстерьерного типа, который наиболее проявился у животных с условной кровностью голштинской породы 87,5 % и выше.
Description: Dissertation is devoted to the study of exterior of animals of the Ukrainian red- and black-and-white dairy and Simmental breeds with the use of traditional (instrumental) methods of estimation and modern (visual) methods of linear classification. The level of variability and heritability points of exterior, that characterize building in the absolute values of measuring and in the relative of datum of estimation of mark scale, influence of paratypic and genotypic factors on their development with the study of level and orientation of correlation linked between the points of exterior and milk-yield. The parameters of development of linear points and measuring are developed, that characterize the desired type of cows of Ukrainian red- and black-and-white dairy and Simmental breeds. In the system of linear classification the comparing parameters of the descriptive points, shown in the absolute values of body measurement the use of which will allow to minimize influence of subjective factor on exactness of estimation of animals of these breeds after a type, are developed. The conducted estimation of breeding bulls after the type of their daughters with construction of the graphs of exterior type, after which at an objective level it is exposed double plus bulls. In researches of animals of the Ukrainian red-and-white dairy breed positive reliable influence of development of the conformations traits mothers is exposed on similar parameters at new-born from them calf’s. Positive linking between duration of embriogeny and living mass of newborn and negative – with intensity of growth in postnatal ontogeny. The age-old parameters of linear growth and increase of live weight are developed for repair heifers. The degree of phenotypic consolidation of genealogical forming after the linear points of exterior and the effect of heredity of Holstein breed on phenotypic consolidation making better is set exterior type, which the best showed up at animals with conditional heredity Holstein breed of 87,5 % and higher.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/115
Appears in Collections:Дисертації та автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05hlmvrh.doc1,12 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.