Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1579
Title: Динаміка вмісту ліпідів у організмі корів у період інтенсивної лактації. Динамика содержания липидов в организме коров в период интенсивной лактации
Other Titles: The dynamics of lipid content in organism of cows in the period of intensive lactation
Authors: Камбур, М. Д.
Замазій, А. А.
Півень, С. М.
Камбур, М. Д.
Замазий, А. А.
Пивень, С. Н.
Kambur, M. D.
Zamaziy, A. A.
Piven, S. M.
Keywords: сумарна фракція тригліцеридів
період інтенсивної лактації
фосфорилхолін
суммарная фракция триглицеридов
период интенсивной лактации
фосфорилхолин
total faction oftriglycerides
the period of intensive lactation
phosphorylcholine
Issue Date: 2013
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Камбур М. Д. Динаміка вмісту ліпідів у організмі корів у період інтенсивної лактації [Електронний ресурс] / М. Д. Камбур, А. А. Замазій, С. М. Півень // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. - Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. - Суми, 2013. - Вип. 9 (33). - С. 20-24.
Abstract: У статті наведені дані щодо вмісту основних класів ліпідів у організмі корів впродовж періоду інтенсивної лактації. Встановлено збільшення вмісту сумарної фракції фосфоліпідів і тригліцеридів, холестеролу та фосфорилхоліну в артеріальній і венозній крові корів другої лактації. Визначена динаміка використання тканинами молочної залози корів основних класів ліпідів. В середньому у період інтенсивної лактації тканини молочної залози поглинають з притікаючої крові 16,21% сумарної фракції тригліцеридів, 28,01% - сумарної фракції фосфоліпідів, 6,26% - холестеролу та 5,41% - фосфорилхоліну. В статье представлены данные по содержанию основных классов липидов в организме коров в течение периода интенсивной лактации. Определено увеличение содержания суммарной фракции фосфолипидов и триглицеридов, холестерина и фосфорилхолина в артериальной и венозной крови коров второй лактации. Определена динамика использования тканями молочной железы коров основных классов липидов. В среднем в период интенсивной лактации ткани молочной железы поглощают из притекающей крови 16,21% суммарной фракции триглицеридов, 28,01% - суммарной фракции фосфолипидов, 6,26% - холестерола и 5,41% - фосфорилхолина.
Description: Іt is shown in the article the data on the content of the main classes of lipids in the body of cows during the period of intense lactation. Defined increase the total fraction of phospholipids and triglycerides, cholesterol, and phosphorylcholine in the arterial and venous blood of cows second lactation. Defined the dynamics of mammary tissue of cows major classes of lipids. The average, the breast tissue uptake from the blood flowing 16.21% of the total fraction of triglycerides, 28.01% - of the total fraction of phospholipids, 6.26% -cholesterol and 5.41% – phosphorylcholine in the period of intense lactation.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1579
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.