Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1772
Title: Аналіз наявності та використання нематеріальних активів
Other Titles: Анализ наличия и использования нематериальных активов
Analysis of the presence and using of goodwill
Authors: Чуб, Юлія Володимирівна
Чуб, Юлия Владимировна
Chub, Yuliya Vladimirovna
Keywords: рентабельність
конкурентоспроможність
ефективність
рентабельность
конкурентоспособность
эффективность
profitability
competitivenes
efficiency
Issue Date: 2014
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка»
Citation: Чуб Ю. В. Аналіз наявності та використання нематеріальних активів [Електронний ресурс] / Ю. В. Чуб // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. - Т. 15. - № 2.
Abstract: Сучасний економічний розвиток підприємств ґрунтується на принципах сталого господарювання, конкурентоспроможного виробництва та ефективного використання інтелектуального капіталу. Ринкові відносини вимагають посилення ролі нематеріальних активів. Цінність нематеріальних активів визначається майбутньою економічною вигодою, яку вони можуть принести підприємству. Наявність нематеріальних активів на підприємствах стає фактором стійкого розвитку, підвищення ринкової вартості підприємств, а також формування їх конкурентних переваг. Аналіз наявності, руху та використання нематеріальних активів є важливою складовою аналізу фінансового стану підприємства, що сприяє підвищенню ефективності системи управління конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вирішення поставленої мети та завдань здійснювалося з використанням наступних методів дослідження: абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні результатів і формулюванні висновків; порівняння – у процесі аналізу ефективності використання нематеріальних активів; статистичний та експертних оцінок – при аналізі впливу нематеріальних активів на прибуток підприємства; розрахунково-конструктивний – при розрахунку прибутку від використання нематеріальних активів шляхом врахування їх частки в загальній частці активів. Виконання аналізу використання нематеріальних активів можливе за умови повного забезпечення інформацією підприємства про його нематеріальні активи. Основні теоретичні та практичні результати дослідження полягають у вдосконаленні методичних підходів до оцінки ефективності використання нематеріальних активів на основі розрахунку прибутку, отриманого від використання нематеріальних активів, що безпосередньо впливають на результати діяльності підприємства. Збільшення в динаміці даного показника свідчить про ефективне використання нематеріальних активів. Аналізуючи рівень використання нематеріальних активів можна дати вартісну характеристику науково-технічного потенціалу підприємства і оцінити його здатність вести конкурентну боротьбу на ринку продукції; активізувати процес залучення інвестицій, збільшити загальну вартість активів підприємства, що тим самим сприятиме зростанню іміджу підприємства і ступеня довіри до продукції, що в свою чергу сприятиме отриманню додаткового прибутку за рахунок гудвілу. Современное экономическое развитие предприятий основывается на принципах устойчивого хозяйствования, конкурентоспособного производства и эффективного использования интеллектуального капитала. Рыночные отношения требуют усиления роли нематериальных активов. Ценность нематериальных активов определяется будущей экономической выгодой, которую они могут принести предприятию. Наличие нематериальных активов на предприятиях становится фактором устойчивого развития, повышение рыночной стоимости предприятий, а также формирование их конкурентных преимуществ. Анализ наличия, движения и использования нематериальных активов является важной составляющей анализа финансового состояния предприятия, что способствует повышению эффективности системы управления конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках. Решение поставленной цели и задач осуществлялось с использованием следующих методов исследования: абстрактно-логический - при теоретическом обобщении результатов и формулировании выводов; сравнения - в процессе анализа эффективности использования нематериальных активов; статистический и экспертных оценок-при анализе влияния нематериальных активов на прибыль предприятия; расчетно-конструктивный-при расчете прибыли от использования нематериальных активов путем учета их доли в общей доле активов. Выполнение анализа использования нематериальных активов возможно при условии полного обеспечения информацией предприятия о его нематериальных активах. Основные теоретические и практические результаты исследования заключаются в совершенствовании методических подходов к оценке эффективности использования нематериальных активов на основе расчета прибыли, полученной от использования нематериальных активов, непосредственно влияющие на результаты деятельности предприятия. Увеличение в динамике данного показателя свидетельствует об эффективном использовании нематериальных активов. Анализируя уровень использования нематериальных активов можно дать стоимостную характеристику научно-технического потенциала предприятия и оценить его способность вести конкурентную борьбу на рынке продукции; активизировать процесс привлечения инвестиций, увеличить общую стоимость активов предприятия, тем самым способствовать росту имиджа предприятия и степени доверия к продукции в свою очередь будет способствовать получению дополнительной прибыли за счет гудвила.
Description: Modern economic development of enterprises based on the principles of sustainable economic, competitive production and effective use of intellectual capital. Market relations need to strengthen the role of intangible assets. The value of intangible assets is determined that future economic benefits they can bring to the enterprise. The presence of intangible assets in enterprises becomes a factor for sustainable development, improving the market value of businesses as well as shaping their competitive advantage. Analysis of the presence, movement and use of intangible assets is an important part of analyzing the financial condition of the company, thereby increasing the effectiveness of the management of product competitiveness in the domestic and foreign markets. Attainment of the goals and tasks performed using the following research methods: abstract and logical - at theoretical generalization of the results and drawing conclusions; comparison - in assessing the effectiveness of intangible assets, statistical and expert assessments - the analysis of the influence of intangible assets on the company's profit, cash- constructive - when calculating the profit from the use of intangible assets by taking into account their share in the total percentage of assets. Perform analysis of intangible assets is subject providing full information about his company's intangible assets. Basic theoretical and practical results of the study is to improve methodological approaches to evaluating the effectiveness of intangible assets from the calculation of the profits derived from the use of intangible assets that directly affect the performance of the company. The increase in the dynamics of this index indicates the effective use of intangible assets. Analyzing the level of intangible assets can be given cost characteristics of scientific and technical potential of the company and evaluate its ability to maintain competition in the market of products, intensify the process of attracting investment to increase the total value of assets, thereby contribute to the growth of the company image and the degree of confidence in the products that will help contribute additional profit at the expense of goodwill.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1772
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чуб Аналіз наявності та використання .PDF188,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.