Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1863
Title: Відтворювальна здатність корів української чорно-рябої молочної породи
Other Titles: Воспроизводительная способность коров украинской черно-пестрой молочной породы
Reproductive ability of cows of Ukrainian Black-Pied suckling breed
Authors: Болгова, Н. В.
Болгова, Н. В.
Bolhova, N. V.
Keywords: сервіс-період
індекс адаптації
чорно-ряба молочна порода
сервис-период
индекс адаптации
черно-пестрая молочная порода
service-period
index of adaptation
black-pied suckling breed
Issue Date: 2014
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Болгова Н. В. Відтворювальна здатність корів української чорно-рябої молочної породи [Електронний ресурс] / Н. В. Болгова // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Тваринництво" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2014. - Вип. 2/1 (24). - С. 15-18.
Abstract: Встановлено, що відтворна здатність у значній мірі визначається тривалістю сухостійного періоду. Цей показник у досліджуваних тварин перевищує оптимальну тривалість (45–60 днів), що обумовлено як генетико-біологічними, так і технологічними факторами. Сервіс-період піддослідних корів досягає 142,4 дні, при оптимальній тривалості 85–90 днів. Ця ознака характеризується високою індивідуальною мінливістю і знаходиться в межах 20–475 днів. Значення міжотельного періоду дещо перевищує оптимальні межі (365 – 380 днів) і має ліміти від 385,6 до 471 дня. З віком у корів відбувається скорочення міжотельного періоду. Таким чином, у досліджуваного поголів’я виявлена тенденція покращення показників відтворювальної здатності з віком. Установлено, что воспроизводимая способность в значительной мере определяется длительностью периода сухостоя. Этот показатель у исследуемых животных превышает оптимальную длительность (45–60 дней), что обусловлено как генетико-биологическими, так и технологическими факторами. Сервис-период подопытных коров достигает 142,4 дня, при оптимальной длительности 85–90 дней. Этот признак характеризуется высокой индивидуальной изменчивостью и находится в пределах 20–475 дней. Значение межотельного периода несколько превышает оптимальные пределы (365 – 380 дней) и имеет лимиты от 385,6 до 471 дня. С возрастом у коров происходит сокращение межотельного периода. Таким образом, у исследуемого поголовья обнаружена тенденция улучшения показателей воспроизводительной способности с возрастом.
Description: It is set that the reproduced ability is to a great extent determined duration of period of dead trees. This index for the probed zoons exceeds optimum duration (45–60 days), that is conditioned both genetiko-biological and technological factors. The service-period of experimental cows arrives at 142,4 day, at optimum duration 85–90 days. This sign is characterized high individual changeability and is within the limits of 20–475 days. Value of interhotel period a few exceeds optimum limits (365 – 380 days) and has limits from 385,6 to 471 day. With age cows have reduction of interhotel period. Thus, at the probed population found out the tendency of improvement of indexes of reproductive ability with age.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1863
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КОРІВ.pdf205 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.