Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/228
Title: Гематологія крові індиків у віковому аспекті
Other Titles: Гематология крови индеек в возрастном аспекте
Hematology blood turkey in ge factors
Authors: Камбур, М. Д.
Лівощенко, Є. М.
Лівощенко, Л. П.
Задорожний, І. В.
Камбур, М. Д.
Ливощенко, Е. М.
Ливощенко, Л. П.
Задорожный, И. В.
Kambur, M. D.
Livoschenko, E. M.
Livoschenko, L. P.
Zadorozhny, I. V.
Keywords: птахівництво
гематологічні показники крові
птицеводство
гематологические показатели крови
Issue Date: 2010
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Гематологія крові індиків у віковому аспекті [Електронний ресурс] / М. Д. Камбур, Є. М. Лівощенко, Л. П. Лівощенко та ін. // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2010. – Вип. 3(26). – С. 82-85.
Abstract: В даній статті наведені зміни у крові індиків залежно від віку птиці. Динаміка кількості еритроцитів, загального і середнього об’єму еритроцитів, середнього вмісту і концентрації гемоглобіну у індиків у залежності від віку відрізнялися. Вікова динаміка кількості еритроцитів у крові птиці даного виду характеризується зниженням з третьої по 14-ту добу життя у 1,3 рази(P<0,01). У птиці 45-добового віку даний показник незначно зростав і лише у індиків 120-добового віку відповідав параметрам індичат 3-добового віку. Вікова динаміка гемоглобіну у крові індиків в повній мірі відповідала загальній віковій динаміці еритроцитів у крові. Нами також встановлено, що зміни загального об’єму еритроцитів у крові індиків відповідали динаміці змін загальної кількості еритроцитів та гемоглобіну у крові птиці. В той же час, необхідно відмітити, що середній об’єм еритроцитів у крові індиків різних вікових груп, практично, не змінювався. Важливе значення, у забезпечені організму тварин і птиці киснем мають –середній вміст та середня концентрація гемоглобіну у еритроциті. Результати наших досліджень, свідчать, що вікова динаміка середнього вмісту гемоглобіну у еритроциті характеризується незначним коливанням. Середня концентрація гемоглобіну у еритроциті повторювала динаміку змін середнього вмісту гемоглобіну у еритроциті крові індиків. В данной статье приведены изменения в крови индеек в зависимости от возраста птицы. Динамика количества эритроцитов, общего и среднего объема эритроцитов, среднего содержания и концентрации гемоглобина у индеек в зависимости от возраста отличались. Возрастная динамика количества эритроцитов в крови птицы данного вида характеризовалась снижением с третьих по 14-е сутки жизни в 1,3 раза (P<0,01). У птицы 45-суточного возраста данный показатель незначительно рос и только в индеек 120-суточного возраста отвечал параметрам индюшат 3-суточного возраста. Возрастная динамика гемоглобина в крови индеек в полной мере соответствовала общей возрастной динамике эритроцитов в крови. Нами также установлено, что изменения общего объема эритроцитов в крови индеек соответствовали динамике изменений общего количества эритроцитов и гемоглобина в крови птицы. В то же время, необходимо отметить, что средний объем эритроцитов в крови индеек разных возрастных групп практически не менялся.Важное значение, в обеспечении организма животных и птицы кислородом имеют - среднее содержание и средняя концентрация гемоглобина в эритроците. Результаты наших исследований свидетельствуют, что возрастная динамика среднего содержания гемоглобина в эритроците характеризуется незначительным колебаниям. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците повторяла динамику изменений среднего содержания гемоглобина в эритроците крови индеек.
Description: In this article the changes in the blood of turkeys, depending on the age of birds. Dynamics of erythrocyte count, total and average volume of erythrocytes, the average hemoglobin content and concentration in turkeys, depending on age differ. Age dynamics of the number of red blood in birds of this type is characterized by lower third of the 14 day of life in 1.3 times (P<0,01). In the bird 45-day old the figure was only slightly increased and turkeys in the 120- day old charge requirements young turkeys 3 day old. Age dynamics of hemoglobin in the blood of turkeys to fully meet the general age dynamics of erythrocytes in blood. We also found that the total volume changes of erythrocytes in the blood of turkeys trend changes in the total number of erythrocytes and hemoglobin in the blood of birds. At the same time, it is necessary to note that the average volume of erythrocytes in the blood of turkeys of different age groups, almost without change.Importance, provided in the body of animals and birds have oxygen - the average content and the average concentration of hemoglobin in red blood cells. The results of our studies indicate that the age dynamics of hemoglobin in red blood cells characterized by small fluctuations. The average concentration of hemoglobin in erythrocytes repeated changes to the average content of hemoglobin in red blood turkeys.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/228
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kambur_2.pdf150,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.