Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4433
Title: Особливості прояву гетерозису та фенотипового домінування стійкості проти борошнистої роси у F1 пшениці м’якої озимої
Other Titles: Особенности проявления гетерозиса и фенотипического доминирования устойчивости против мучнистой росы в F1 пшеницы мягкой озимой
Features of heterosis and dominance phenotypic resistance against powdery mildew in wheat F1 mild winter
Authors: Осьмачко, О. М.
Бакуменко, О. М.
Власенко, В. А.
Осьмачко, Е. Н.
Бакуменко, О. М.
Власенко, А. В.
Osmachko, O. M.
Bakumenko, O. M.
Vlasenko, V. A.
Keywords: пшениця м'яка озима
імунітет
гени стійкості
пшеница мягкая озимая
иммунитет
гены устойчивости
winter bread wheat
resistance
resistance genes
Issue Date: 2015
Citation: Осьмачко О. М. Особливості прояву гетерозису та фенотипового домінування стійкості проти борошнистої роси у F1 пшениці м’якої озимої [Електронний ресурс] / О. М. Осьмачко, О. М. Бакуменко, В. А. Власенко // Міжнародна наукова конференція «Генетика і селекція досягнення і проблеми»,(м. Умань, 18-20 березня 2015 р.). - Умань, 2015 р. - С. 92-93.
Abstract: Для створення нового селекційного матеріалу були відібрані батьківські форми з різним рівнем стійкості і проведені реципрокні схрещування. Проведено гібридологічний аналіз рослин F1 на стійкість проти борошнистої роси. Виявлено 8,3 % гібридних комбінацій з високою стійкістю (8 балів). Стійкість 7 балів до збудника борошнистої роси мали 58,3 % гібридів. Решта 33,4 % гібридів F1 – це слабко сприйнятливі з балом стійкості 5. На основі визначення показника ступеня фенотипового домінування виявлено, що серед гібридних комбінацій у 54,2 % було наддомінування, 16,7 % гібридів мали часткове позитивне домінування, 12,4 % – проміжне успадкування ознаки, у 16,7 % гібридних комбінацій проявилась депресія. Основним типом успадкування є наддомінування. Гетерозис спостерігався у 13 гібридних комбінацій, це становило 54,2% від досліджуваних зразків. Негативний ефект гетерозису був у 10 комбінаціях (41,6 %). Найвищий ефект гетерозису (22,6 %) виявлено у комбінації Поліська 90 / Веснянка. Для создания нового селекционного материала были отобраны родительские формы с разным уровнем устойчивости и проведены реципрокные скрещивания. Проведено гибридологический анализ растений F1 на устойчивость против мучнистой росы. Выявлено 8,3% гибридных комбинаций с высокой устойчивостью (8 баллов). Устойчивость 7 баллов к возбудителю мучнистой росы имели 58,3% гибридов. Остальные 33,4% гибридов F1 – это слабовосприимчивые с баллом устойчивости 5. На основе определения показателя степени фенотипического доминирование выявлено, что среди гибридных комбинаций в 54,2% было сверхдоминирование, 16,7% гибридов имели частичное положительное доминирование, 12,4 % - промежуточное наследование признака, в 16,7% гибридных комбинаций проявилась депрессия. Гетерозис наблюдался у 13 гибридных комбинаций, это составляло 54,2% от исследуемых образцов. Негативный эффект гетерозиса был у 10 комбинациях (41,6%). Самый высокий эффект гетерозиса (22,6%) выявлен в сочетании Полесская 90 / Веснянка.
Description: In order to create a new breeding material, parents with different resistance levels have been selected, and reciprocal crosses have been conducted. Hybridological analysis of F1 plants for powdery mildew resistance has been made 8,3 % of hybrid combinations with high resistance (8 points) have been identified 58,3% of hybrids have powdery mildew resistance of 7 points. The remaining 33,4% of F1 hybrids are weakly susceptible with resistance of 5 points. Based on the definition of the degree of phenotypic dominance it has been revealed that among hybrid combinations 54,2 % have overdominance, 16,7% of the hybrids have a partial positive dominance, 12,4% have intermediate inheritance of characteristics, 16,7 % of hybrid combinations show depression. Heterosis was observed in 13 hybrid combinations; it was 54,2 % of the samples researched. Negative effect of heterosis was in 10 combinations (41,6%). The highest effect of heterosis (22,6 %) was found out in the combination Poliska 90 / Vesnianka.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4433
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Осьмачко О. М. Особливості прояву гетерозису.pdf89,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.