Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4470
Title: Стійкість колекції сортів і F1 проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу
Other Titles: Устойчивость коллекции сортов и F1 против мучнистой росы в условиях северо-восточной Лесостепи
Powdery mildew resistance in a collection of varieties and in the north-eastern Forest-steppe
Authors: Осьмачко, О. М.
Власенко, В. А.
Осьмачко, Е. Н.
Власенко, В. А.
Osmachko, O. M.
Vlasenko, V. A.
Keywords: пшениця м'яка озима
імунітет
гени стійкості
пшеница мягкая озимая
иммунитет
гены устойчивости
winter bread wheat
resistance
resistance genes
Issue Date: 2015
Citation: Осьмачко О. М. Стійкість колекції сортів і F1 проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу [Електронний ресурс] / О. М. Осьмачко, В. А. Власенко //«Автохтонні та інтродуковані рослини» Національного дендрологічного парку «Софіївка» : збірник наукових праць. - Умань, 2015 р. - С. 156-162.
Abstract: Впродовж двох років було проведено тестування стійкості проти борошнистої роси колекції сортів. У 2013-2014 вегетаційному році хвороба мала більшу розповсюдженість ніж у 2012-2013 році, відсоток стійких сортів зменшився за рахунок появи високосприйнятливих. Високу стійкість (6,8 балів) проявили 30,2 % сортів, зокрема –Золотоколоса, Досконала, Астет, Веснянка, Калинова та інші. Для створення нового селекційного матеріалу були відібрані батьківські форми з різним рівнем стійкості і проведені реципрокні схрещування. Проведено гібридологічний аналіз рослин F1 на стійкість проти борошнистої роси. Виявлено 8,3 % гібридних комбінацій з високою стійкістю (8 балів). Стійкість 7 балів до збудника борошнистої роси мали 58,3 % гібридів. Решта 33,4 % гібридів F1 – це слабко сприйнятливі з балом стійкості 5. На основі визначення показника ступеня фенотипового домінування виявлено, що серед гібридних комбінацій у 54,2 % було наддомінування, 16,7 % гібридів мали часткове позитивне домінування, 12,4 % – проміжне успадкування ознаки, у 16,7 % гібридних комбінацій проявилась депресія. Основним типом успадкування є наддомінування.На протяжении двух лет было проведено тестирование устойчивости против мучнистой росы коллекции сортов. В 2013-2014 вегетационном году болезнь имела большую распространенность, чем в 2012-2013 году, процент устойчивых сортов уменьшился за счет появления высоковосприимчевых. Высокою устойчивость (6,8 балов) проявили 30,2 % сортов, в том числе – Золотоколоса, Досконала, Астэт, Веснянка, Калынова и другие. Для создания нового селекционного материала были отобраны родительские формы с разным уровнем устойчивости и проведены реципрокные скрещивания. Проведено гибридологический анализ растений F1 на устойчивость против мучнистой росы. Выявлено 8,3% гибридных комбинаций с высокой устойчивостью (8 баллов). Устойчивость 7 баллов к возбудителю мучнистой росы имели 58,3% гибридов. Остальные 33,4% гибридов F1 – это слабовосприимчивые с баллом устойчивости 5. На основе определения показателя степени фенотипического доминирование выявлено, что среди гибридных комбинаций в 54,2% было сверхдоминирование, 16,7% гибридов имели частичное положительное доминирование, 12,4 % - промежуточное наследование признака, в 16,7% гибридных комбинаций проявилась депрессия.
Description: Powdery mildew resistance in a collection of varieties has been tested over 2 years. In the 2013-2014 growing year, the disease had a greater incidence than in the 2012-2013 year. The percentage of resistant varieties has decreased due to the emergence of highly susceptible varieties. In order to create a new breeding material, parents with different resistance levels have been selected, and reciprocal crosses have been conducted. Hybridological analysis of F1 plants for powdery mildew resistance has been made 8,3 % of hybrid combinations with high resistance (8 points) have been identified 58,3% of hybrids have powdery mildew resistance of 7 points. The remaining 33,4% of F1 hybrids are weakly susceptible with resistance of 5 points. Based on the definition of the degree of phenotypic dominance it has been revealed that among hybrid combinations 54,2 % have overdominance, 16,7% of the hybrids have a partial positive dominance, 12,4% have intermediate inheritance of characteristics, 16,7 % of hybrid combinations show depression.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4470
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.