Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5650
Title: Evaluation of mineral fertilizers ffectiveness for new sorts ofagricultural crops
Other Titles: Оцінка ефективності мінеральних добрив для нових сортів сільськогосподарських культур
Оценка эффективности минеральных удобрений для новых сортов сельскохозяйственных культур
Authors: Kharchenko, O. V.
Zakharchenko, E. A.
Petrenko, Yu. M.
Pshychenko, O. I.
Харченко, О. В.
Захарченко, Е. А.
Петренко, Ю. М.
Пшиченко, О. І.
Харченко, О. В.
Захарченко, Е. А.
Петренко, Ю. Н.
Пшиченко, Е. И.
Keywords: mineral fertilizers
the level of intensity of the variety
the normative crop yield
мінеральні добрива
рівень інтенсивності сорту
нормативна врожайність культури
минеральные удобрения
уровень интенсивности сорта
нормативная урожайность культуры
Issue Date: 2016
Publisher: СНАУ
Citation: Evaluation of mineral fertilizers ffectiveness for new sorts ofagricultural crops [Electronic resource] / O. V. Kharchenko, E. A. Zakharchenko, Yu. M. Petrenko, O. I. Pshychenko // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. - Вип. 9 (32). - С. 45-49.
Abstract: The problem of assessing the effectiveness of fertilizers depending on the intensity of the new variety or hybrid crops are shown. It is proposed to evaluate each new variety or hybrid according to the indicator of its intensity, the value of which can be determined as the ratio of the actual yield to the normative yield. At the same time, as the normative yield, the calculated value is taken from the existing analytical dependencies established for previously existing or basic varieties. It is proposed to carry out a quantitative assessment of the effect of mineral fertilizers on crop yield growth by implementing the law of diminishing returns, and the model of such an impact should be expressed by a single-vertex dome curve (alternatively, a quadratic parabola without a free term), taking into account the intensity level of the variety. It is proved that the recommended norm of mineral fertilizers has an optimal value only under condition of ensuring the maximum value of marginal revenue, which in turn depends on the ratio of prices for fertilizers and products. Встановлено, що розроблені раніше аналітичні залежності по встановленню ефективності мінеральних добрив є адекватними тільки для сортів і гібридів, що вирощувалися на період досліджень. Нові сорти і гібриди сільськогосподарських культур є суттєво більш урожайними, а отже застосування для них раніше встановлених залежностей є недоцільним. Пропонується кожен новий сорт чи гібрид оцінювати за показником його інтенсивності, значення якого може бути визначене як відношення фактичної врожайності до нормативної. При цьому за нормативну врожайність приймається розрахована величина за існуючими аналітичними залежностями, встановленими для раніш існуючих чи базових сортів. Пропонується проводити кількісну оцінку впливу мінеральних добрив на приріст урожайності культури шляхом реалізації закону спадної дохідності, а саму модель такого впливу виражати одновершинною куполоподібною кривою (як варіант квадратичною параболою без вільного члена) з врахуванням рівня інтенсивності сорту. Доказано, що рекомендована норма мінеральних добрив має оптимальне значення тільки при умові забезпечення максимального значення маржинального доходу, що в свою чергу залежить від співвідношення цін на добрива і продукцію. Визначено, що такі показники як оптимальна норма добрив, приріст урожайності, маржинальний дохід та рентабельність зростають суттєво більше за значення показника інтенсивності. Все вказане однозначно вказує на принципову необхідність для кожного нового сорту чи гібриду, не виключено, що і в кожних конкретних грунтово-кліматичних умовах, встановлення показника його інтенсивності. Крім того, такі розрахунки дозволяють встановлювати максимальні ціни на насіння більш інтенсивних сортів сільськогосподарських культур.
Description: Установлено, что разработанные ранее аналитические зависимости по установлению эффективности минеральных удобрений являются адекватными только для сортов и гибридов, которые выращивались на период исследований. Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур существенно более урожайные, а значит применение для них ранее установленных зависимостей является нецелесообразным. Предлагается каждый новый сорт или гибрид оценивать по показателю его интенсивности, значение которого может быть определено как отношение фактической урожайности нормативной. При этом в качестве нормативной урожайности принимается рассчитаная величина по существующим аналитическим зависимостям, установленным для ранее существующих или базовых сортов. Предлагается проводить количественную оценку влияния минеральных удобрений на прирост урожайности культуры путем реализации закона убывающей доходности, а саму модель такого воздействия выражать одновершинной куполообразной кривой (как вариант - квадратичной параболой без свободного члена) с учетом уровня интенсивности сорта. Доказано, что рекомендуемая норма минеральных удобрений имеет оптимальное значение только при условии обеспечения максимального значения маржинального дохода, в свою очередь зависит от соотношения цен на удобрения и продукцию.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5650
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.