Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5661
Title: Характеристика китайського сортименту пшениці м'якої озимої за стійкістю проти бурої іржі в умовах північно-східного Лісостепу
Other Titles: Характеристика китайского сортимента пшеницы мягкой озимой по устойчивости к бурой ржавчине в условиях северо-восточной Лесостепи
The characteristics of chinese assortment of bred winter wheat as for the resistance against brown rust under the conditions of north-east forest steppe
Authors: Осьмачко, О. М.
Власенко, В. А.
Осьмачко, Е. Н.
Власенко, В. А.
Osmachko, O. M.
Vlasenko, V. A.
Keywords: пшениця озима
стійкість
бура іржа
пшеница озимая
устойчивость
бурая ржавчина
winter wheat
resistance
brown rust
Issue Date: 2016
Publisher: СНАУ
Citation: Осьмачко О. М. Характеристика китайського сортименту пшениці м'якої озимої за стійкістю проти бурої іржі в умовах північно-східного Лісостепу [Електронний ресурс] / О. М. Осьмачко, В. А. Власенко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. - Вип. 9 (32). - С. 137-143.
Abstract: Зроблено аналіз гідротермічних режимів періодів вегетації за 2012-2015 роки і, відповідно впливу екоградієнта, оцінено зразки пшениці м’якої озимої китайського походження за стійкістю проти бурої іржі з визначенням норми реакції. За допомогою двофакторного дисперсійного аналізу доведено, що генотип сорту статистично найбільш значуще впливає на прояв стійкості проти бурої іржі. Стійкість пшениці озимої істотно змінюється також від погодних умов вегетаційного року. Найвищий рівень середнього показника стійкості сортименту виявився у 2013 році – 5,9 балів з варіюванням від 9,0 балів (max) до 1,5 бала (min). Найменший середній показник був у 2014 вегетаційному році і становив 5,4 бали з варіюванням від 9,0 балів (max) до 1,0 бали (min). Цей рік забезпечив найкращу диференціацію сортів за стійкістю проти бурої іржі і дозволив виявити найбільш цінні генотипи за цією ознакою: Shi xin 733, Shi 41, RS 6076, RS 6024, RS 6052, RS 6102, Лун Джоу 1, Лун Джоу 2. Ці сорти стабільно проявили високу стійкість (8-9 балів) упродовж трьох років досліджень. Проведен анализ гидротермических режимов периодов вегетации за 2012-2015 годы и соответственно влиянию экоградиента оценены образцы пшеницы мягкой озимой китайского происхождения по устойчивости к бурой ржавчине и определена норма реакции. С помощью двухфакторного дисперсионного анализа доказано, что генотип сорта статистически наиболее значимо влиял на проявление устойчивости против бурой ржавчины. Устойчивость пшеницы озимой существенно меняется от погодных условий вегетационного года. Самый высокий уровень среднего показателя устойчивости сортимента проявился в 2013 году – 5,9 баллов с варьированием от 9,0 баллов (max) до 1,5 балла (min). Наименьший средний показатель был в 2014 году и составлял 5,4 балла с варьированием от 9,0 баллов (max) до 1,0 балла (min). Этот год обеспечил лучшую дифференциацию сортов по устойчивости против бурой ржавчины и позволил выявить наиболее цен-ные генотипы по этому признаку: Shi xin 733, Shi 41, RS 6076, RS 6024, RS 6052, RS 6102, Лун Джоу 1, Лун Джоу 2. Эти сорта стабильно проявили высокую устойчивость в течение трех лет иссле-дований.
Description: The analysis of hydrothermal regime of 2012-2015 vegetative years is done. The specimens of soft winter wheat of Chinese origin as for the resistance against brown rust are assessed according to the influ-ence of hydrothermal regime of 2012-2015 vegetative years and the norm of reaction is defined. With the help of two-factor variance analysis, it is proved that the genotype of the sort statistically has the most impor-tant influence on the display of resistance against brown rust. The resistance of winter wheat changes greatly depending on the weather conditions of vegetative year. The highest level of the average index of assortment resistance was in 2013 – 5,9 points, ranging from 9,0 points (max) to 1,5 points (min). The lowest level of the average index of assortment resistance was in 2016 vegetative year – 5,4 points, ranging from 9,0 points (max) to 1,0 points (min). This year made possible the best differentiation of sorts as for the resis-tance against brown rust and allowed to define the most valuable genotypes according to this feature: Shi xin 733, Shi 41, RS 6076, RS 6024, RS 6052, RS 6102, Lun Dzhou 1, Lun Dzhou 2. These sorts showed con-sistently the high resistance during three years of research.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5661
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.