Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5778
Title: Закономірності успадкування стійкості проти збудника борошнистої роси в F2 та F3 пшениці м‘якої озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями
Other Titles: Закономерности наследования устойчивости к возбудителю мучнистой росы в F2 и F3 пшеницы мягкой озимой, созданных при участии сортов с пшенично-ржаными транслокациями
Regularities of resistance inheritance against an agent of powdery mildew in F2 and F3 of bread winter wheat developled using the cultivars with wheat-rye translocations
Authors: Осьмачко, О. М.
Власенко, В. А.
Осьмачко, Е. Н.
Власенко, В. А.
Osmachko, O. M.
Vlasenko, V. A.
Keywords: пшениця озима
стійкість
борошниста роса
пшеница озимая
устойчивость
мучнистая роса
winter wheat
resistance
powdery mildew
Issue Date: 2017
Publisher: СНАУ
Citation: Осьмачко О. М. Закономірності успадкування стійкості проти збудника борошнистої роси в F2 та F3 пшениці м‘якої озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями [Електронний ресурс] / О. М. Осьмачко, В. А. Власенко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2017. - Вип. 2 (33). – С. 146-152.
Abstract: В успадкуванні стійкості проти борошнистої роси значну роль відіграє комплементарна взаємодія генів і кумулятивне успадкування цієї ознаки. Розщеплення 9:7 між стійкими та проміжними фенотипами виявлено у 40 % гібридів. Співвідношення 9:6:1 було в 33 % від усіх досліджуваних комбінацій. За стійкістю проти борошнистої роси у рослин F2 ступінь позитивної трансгресії серед досліджуваної вибірки спостерігали в 24 комбінаціях – 80 %. Частота трансгресії коливалась від 6 до 62 %, найвищий показник був у комбінації Антонівка / Золотоколоса. Згідно результатів досліджень 77 % гібридів підтвердили свої властивості в F3. Виявлена наявність домінантних факторів стійкості до патогена у сортів з пшенично-житніми транслокаціями: Золотоколоса – 75 % комбінацій проявили позитивну трансгресію, Веснянка – 83 %, Крижинка – 100 %. Генотипи з пшенично-житніми транслокаціями позитивно впливають на успадкування стійкості проти борошнистої роси, а створені з їх участю гібридні популяції можуть бути селекційними донорами цієї ознаки. В наследовании устойчивости против мучнистой росы значительную роль играет комплементарное взаимодействие генов и кумулятивное наследование этого признака. Расщепление 9:7 между устойчивыми и промежуточными фенотипами выявлено у 40 % гибридов. Соотношение 9:6:1 было в 33 % от всех исследуемых комбинаций. По устойчивости к мучнистой росе у растений F2 степень положительной трансгрессии среди исследуемой выборки наблюдали в 24 комбинациях – 80 %. Частота трансгрессии колебалась от 6 до 62 %, самый высокий показатель был в комбинации Антоновка / Золотоколоса. Согласно результатов исследований 77 % гибридов подтвердили свои свойства в F3. Выявлено наличие доминантных факторов устойчивости к патогену у сортов с пшенично-ржаными транслокациями: Золотоколоса – 75 % комбинаций проявили положительную трансгрессию, Веснянка – 83 %, Крыжынка – 100 %. Генотипы с пшенично-ржаными транслокациями положительно влияют на наследование устойчивости против мучнистой росы, а созданные с их участием гибридные популяции могут быть селекционными донорами этого признака.
Description: A complementary interaction of genes and cumulative inheritance of this characteristic play an important role in inheritance of resistance against powdery mildew. Digestion 9:7 between resistant and intermediate phenotypes was defined in 40 % of hybrids. The proportion 9:6:1 was 33% of all researched combinations. According to the resistance against powdery mildew in plants F2 the level of positive transgression among the researched sampling was in 24 combinations - 80 %. The frequency of transgression was from 6 to 62 %, the highest index had the combination Antonivka / Zolotokolosa. The conducted analysis showed that 77 % of hybrids confirmed their characteristics in F3. The existence of dominant factors of resistance against pathogene in cultivars with wheat-rye translocations was defined: Zolotokolosa - 75 % of combinations had positive transgression, Vesnianka - 83 %, Kryzhynka - 100 %. The genotypes with wheat-rye translocations influence positively the inheritance of resistance against powdery mildew, and the developed with its help hybrid populations can be selective donors of this characteristic.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5778
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf230 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.