Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6151
Title: Рівень прогестерону тільних корів залежно від стану матки і яєчників перед синхронізацією еструсу
Other Titles: Уровень прогестерона тельных коров в зависимости от состояния матки и яичников перед синхронизацией эструса
Level of progesterone of single cows depending on the condition of the uterus and ovaries before synchronization of the estrus
Authors: Травецький, Михайло Олександрович
Краєвський, Аполлінарій Йосипович
Лазоренко, Андрій Борисович
Травецкий, Михаил Александрович
Краєвский, Аполлинарий Иосифович
Лазоренко, Андрей Борисович
Travetsky, Mikhail Alexandrovich
Kraєvsky, Apollinaris Iosiphovich
Lazarenko, Andrey Borisovich
Keywords: корови
корови-первістки
родові шляхи
коровы
коровы-первотелки
родовые пути
cows
heifers
birth canal
Issue Date: 2017
Citation: Травецький М. О. Рівень прогестерону тільних корів залежно від стану матки і яєчників перед синхронізацією еструсу [Електронний ресурс] / М. О. Травецький, А. Й. Краєвський, А. Б. Лазоренко // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2017. – № 83. – С. 262-268.
Abstract: Визначено поширеність родового травматизму у корів, що становить 32,0% від загального маточного поголів'я. Однак у корів різних вікових груп його поширеність відрізняється. Встановлено, що найбільша кількість випадків родового травматизму відмічається у корів-первісток і тварин під час другого отелення. Серед всіх тварин з родовими травмами корови-первістки становили більше половини 57,7%, а тварини після другого отелення 25,8%, решта були тварини з третім і наступними готелями. У структурі родового травматизму найбільшу частину становлять травми м'яких тканин родового каналу від 94,6% у корів-первісток до 77,8% у тварин третього отелення. Травми опорно-зв'язковий основи родового каналу зустрічався рідко у корів старших вікових груп. Определена распространенность родового травматизма у коров, которая составляет 32,0 % от общего маточного поголовья. Однако у коров разных возрастных групп его распространенность отличается. Установлено, что наибольшее количество случаев родового травматизма отмечается у коров-первотелок и животных во время второго отела. Среди всех животных с родовыми травмами коровы-первотелки составляли более половины 57,7 %, а животные после второго отела 25,8 %, остальные были животные с третьим и последующими отелами. В структуре родового травматизма наибольшую часть составляют травмы мягких тканей родового канала от 94,6 % у коров-первотелок до 77,8 % у животных третьего отела. Травмы опорно-связной основы родового канала отмечались редко у коров старших возрастных групп.
Description: Determined the prevalence of birth trauma in cows, which is 32.0 % of the total breeding stock. However, in cows of different age groups prevalence differs. Determined that a large number of cases of birth trauma registers with fresh cows and animals during the second calving. Among all animals with birth traumas cow - heifers accounted for more than half 57.7 %, and the animals after the second calving 25.8 %, with the remaining animals were the third and subsequent calving. The structure of most of the birth trauma belongs to soft tissue injuries of the birth canal and ranges from 94.6 % in fresh cows to 77.8 % in the third calving animals. Injuries bone- ligament basis celebrated the birth canal in a few cases in cows of different age groups.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/6151
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття репозитарій 18.pdf226,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.