Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/645
Title: Динаміка фізіологічних та гематологічних показників у здорових телят
Other Titles: Динамика физиологических и гематологических показателей у здоровых телят
Authors: Камбур, М. Д.
Замазій, А. А.
Лівощенко, Є. М.
Лівощенко, Л. П.
Задорожний, І. В.
Камбур, М. Д.
Замазий, А. А.
Ливощенко, Е. М.
Ливощенко, Л. П
Задорожный, И. В.
Kambur, M. D.
Zamaziy, A. A.
Livoshenko, Е. М.
Livoshenko, L. P.
Zadorozhiy, I. V.
Keywords: анатомія тварин
фізіологія тварин
тваринництво
вирощування молодняка
анатомия животных
физиология животных
животноводство
выращивания молодняка
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Динаміка фізіологічних та гематологічних показників у здорових телят [Електронний ресурс] / М. Д. Камбур, А. А. Замазій, Є. М. Лівощенко [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С. 6-10.
Abstract: В даній статті наведені зміни фізіологічних та гематологічних показників у здорових телят в ході онтогенетичного розвитку. Динаміка температури тіла, частота серцевих скорочень, загальна кількість еритроцитів, лейкоцитів у крові, гематокрит і загальний вміст білка у сироватці крові телят в залежності від віку відрізнялися. Найсуттєвіше підвищення ректальної температури тіла у здорових телят спостерігали у 8-9 добовому віці, з подальшим її зниженням у телят 90-добового віку до 38,5±0,08 ºС. Частота серцевих скорочень за хвилину найвищою виявилася у молодняка 10-добового віку 127,2±0,76. З віком кількість серцевих скорочень за хвилину знижувалася у 1,5 рази у тварин 360-добового віку. Кількість дихальних рухів за весь період дослідження у телят знижувалася 1,23 рази (Р<0,001). Вікова динаміка кількості еритроцитів крові телят мала свої особливості. У молодняка кількості еритроцитів крові була вищою ніж у старших вікових груп. У тварин після 180-добового віку кількість еритроцитів була вірогідно нижчою (Р<0,01) ніж у телят після народження. Динаміка загальної кількості лейкоцитів у крові телят як і вміст загального білка у сироватці крові телят навпаки, характеризувалася підвищенням показника у телят 360-добового віку у 1,40 і 1,41 рази відповідно порівняно з молодняком після народження (Р<0,001). В данной статье приведены изменения физиологических и гематологических показателей у здоровых телят в ходе онтогенетического развития. Динамика температуры тела, частота сердечных сокращений, общее количество эритроцитов, лейкоцитов в крови, гематокрит и общее содержание белка в сыворотке крови телят в зависимости от возраста отличались. Существенным повышение ректальной температуры тела у здоровых телят наблюдали в 8-9 суточном возрасте, с последующим ее снижением у телят 90-суточного возраста до 38,5 ± 0,08 º С. Частота сердечных сокращений в минуту самой оказалась у молодняка 10-суточного возраста 127,2 ± 0,76. С возрастом количество сердечных сокращений в минуту снижалась в 1,5 раза у животных 360-суточного возраста. Число дыхательных движений за весь период исследования у телят снижалась 1,23 раза (Р <0,001). Возрастная динамика количества эритроцитов крови телят имела свои особенности. У молодняка количества эритроцитов крови была выше чем у старших возрастных групп. У животных после 180-суточного возраста количество эритроцитов была достоверно ниже (Р <0,01) чем у телят после рождения. Динамика общего количества лейкоцитов в крови телят как и содержание общего белка в сыворотке крови телят наоборот, характеризовалась повышением показателя у телят 360-суточного возраста в 1,40 и 1,41 раза соответственно по сравнению с молодняком после рождения (Р <0,001).
URI: http://repo.sau.sumy.ua/123456789/645
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.pdf302,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.