Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7614
Title: Структурно-функціональна будова регіональної логістичної системи в контексті забезпечення сталого розвитку регіону
Other Titles: Структурно-функциональное устройство региональной логистической системы в контексте обеспечения устойчивого развития региона
Structure and Functional Design of Regional Logistic System to Provide Sustainable Regional Development
Authors: Коблянська, Інна Ігорівна
Коблянская, Инна Игоревна
Koblianska, Inna
Keywords: регіональна логістична система
ресурсний потік регіону
управління регіональним розвитком
региональная логистическая система
ресурсный поток региона
управление региональным развитием
regional logistics system
regional resource flow
Issue Date: 2020
Citation: Коблянська І. І. Структурно-функціональна будова регіональної логістичної системи в контексті забезпечення сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / І. І. Коблянська // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – 2020. – № 1 (43). – С. 42-50.
Abstract: Сучасні трансформації змісту економічних відносин та форм їх організації на логістичних засадах визначають необхідність трансформації й діяльності органів влади з метою забезпечення адекватності здійснюваних регулювальних заходів. Це особливо актуально з точки зору збалансування цілей функціонування регіону в умовах сталого розвитку та логістичних структур, що функціонують у регіональному просторі. Імплементація методології логістики в управлінні регіональним розвитком реалізується через формування, абстрактне моделювання, аналіз функціонування регіональної логістичної системи. Дана стаття ставить за мету визначити сутність, елементний склад та структуру, цілі та функції різних учасників регіонального простору при формуванні та управлінні регіональною логістичною системою (РЛС) в умовах сталого розвитку. У процесі дослідження уточнено зміст взаємозв’язку елементів РЛС, що має двоїстий характер: вони взаємопов’язані у процесі використання регіональних ресурсів та їх перетворення та трансформації у потоці вартості, що здійснюється з метою підвищення рівня добробуту населення. Характер розвитку такої системи та її підпорядкування цілям системи вищого порядку – регіональної соціо-еколого-економічної системи – відбувається у відповідності до умов розвитку останньої. Функціональна роль органів влади щодо управління РЛС полягає саме у визначенні та регулюванні умов для бажаного розвитку РЛС через інформаційні зв’язки з економічними агентами. Через розкриття природи потоків регіонального простору виділені рівні регіональної логістичної системи як управлінського механізму, цілі та завдання, що перед нею ставляться: просторово-часова та вартісна оптимізація ресурсопотоку (операцій щодо нього); матеріалопотоку (операцій щодо нього); потоку вартості. Останнє формує предмет логістичного аналізу органів влади та повинно здійснюватися з точки зору соціального благополуччя (належний рівень життя за збереження якісних параметрів навколишнього природного середовища), формуючи тим самим базис для прийняття управлінських рішень та формування політики відповідно до принципів сталого розвитку. Современные трансформации содержания экономических отношений и форм их организации на логистических принципах определяют необходимость трансформации и деятельности органов власти с целью обеспечения адекватности осуществляемых мероприятий по регулированию. Это особенно актуально с точки зрения сбалансированности целей функционирования региона в условиях устойчивого развития и логистических структур, функционирующих в региональном пространстве. Имплементация методологии логистики в управлении региональным развитием реализуется через формирование, абстрактное моделирование, анализ функционирования региональной логистической системы. Данная статья ставит целью определить содержание, элементный состав и структуру, цели и функции различных участников регионального пространства при формировании и управлении региональной логистической системой (РЛС) в условиях устойчивого развития. В процессе исследования уточнено содержание взаимосвязи элементов РЛС, которая имеет двойственный характер: они взаимосвязаны в процессе использования региональных ресурсов и их преобразования и трансформации в потоке стоимости, осуществляемой с целью повышения уровня благосостояния населения. Характер развития такой системы и ее подчинение целям системы более высокого порядка - региональной социо-эколого-экономической системы - происходит в соответствии с условиями развития последней. Функциональная роль органов власти по управлению РЛС заключается в определении и регулировании условий для желаемого развития РЛС через информационные связи с экономическими агентами. Через раскрытие природы потоков регионального пространства выделены уровни региональной логистической системы как управленческого механизма, цели и задачи, которые перед ней ставятся: пространственно-временная и стоимостная оптимизация ресурсопотока (операций в отношении его), материалопотока (операций в отношении его), потока стоимости. Последнее формирует предмет логистического анализа органов власти и должно осуществляться с точки зрения социального благополучия (надлежащий уровень жизни при сохранении качественных параметров окружающей среды), формируя тем самым базис для принятия управленческих решений и формирования политики в соответствии с принципами устойчивого развития.
Description: Modern transformations of the content and forms of economic relations on a logistical basis determine the necessity of appropriate transformation of the authorities’ activity in order to ensure the adequacy of regulatory measures implemented. This is especially important in terms of harmonization of regional goals in the context of sustainable development with the objectives of logistical structures operating within the regional space. The logistics methodology in the management of regional development is realized through the formation, abstract modelling, and analysis of the regional logistics system functioning. This article aims to determine the nature, elements’ composition and structure, goals and functions of different actors in the regional space in the formation and management of the regional logistics system (RLS) in the context of its sustainable development. The paper clarifies the content of the interconnection between RLS elements, which is twofold: the actors are interconnected in the process of regional resources use and integrated in the process of their transformation into a value stream with the goal to improve the welfare of the population. The features of the development of such a system and its compliance with the goals of a higher order system (i.e. the regional socio-ecological-economic system) occur under the conditions of development provided by the latter. The functional role of the authorities in managing the RLS lies precisely in defining and regulating the conditions for the desired development of the RLS through information interconnection with economic agents. The levels of the RLS as a management mechanism, its goals and tasks are described through the disclosure of the nature of regional flows, and cover: space, time and cost optimization of resource flow, material flow and flow of value. The latter constitutes the subject of logistic analysis of the authorities and should be carried out from the social well-being point of view, thereby providing the basis for policymaking in accordance with the principles of sustainable development.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7614
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Коблянська_Структурно-функціональна будова.pdf907,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.