Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8201
Title: On problem of establishing the intensity level of crop variety and its yield value subject to the environmental conditions and constraints
Other Titles: До проблеми встановлення рівня інтенсивності сортів та оцінка їх урожайності залежно від зовнішніх умов та обмежень
К проблеме установления уровня интенсивности сортов и оценка их урожайности в зависимости от внешних условий и ограничений
Authors: Kharchenko, Oleh
Zakharchenko, Elina
Kovalenko, Ihor
Prasol, Volodymyr
Pshychenko, Olena
Mishchenko, Yurii
Харченко, Олег
Захарченко, Еліна
Коваленко, Ігор
Прасол, Володимир
Пшиченко, Олена
Міщенко, Юрій
Харченко, Олег
Захарченко, Элина
Коваленко, Игорь
Прасол, Владимир
Пшиченко, Елена
Мищенко, Юрий
Keywords: yield planning
crop modelling
sunflower
програмування врожаю
прогнозування врожаю
соняшник
программирование урожая
прогноз урожая
подсолнечник
Issue Date: 2019
Citation: On problem of establishing the intensity level of crop variety and its yield value subject to the environmental conditions and constraints [Electronic resource] / О. Kharchenko, E. Zakharchenko, I. Kovalenko [and athers] // AgroLife Scientific Journal. – 2019. - Vol. 8, № 1. - P. 113-119.
Abstract: The article focuses on the method of determining the level of intensity of an agricultural crop on the example of sunflower hybrids under the conditions of a particular farm, taking into account the quantitative impact of weather conditions on crop yields. It has been proved that the level of intensity of any new variety or hybrid is of great relevance both for planning the crop cultivation and evaluating the results of production activities. It is understood that the value of this indicator is defined as the ratio between the actual crop yield for three - five years and the standard or calculated one. This statement of the problem assumes that the average value of both weather conditions and crop yields for these years will be close to the average weather conditions in this area. The standard crop yield is calculated and, in general, comprised of yield that may be formed at the expense of natural soil fertility and the direct effect and aftereffect of organic and mineral fertilizers. It has been established that in case of the analysis of agricultural crop yields in the industrial sowing, when the number of years (repetition) is insufficient under one or another condition, it is possible to use a special method of assessing the quantitative impact of weather conditions on crop yields (V.D. Dmytrenko, A.M. Poliovyi). Its essence lies in the fact that any deviation of weather conditions from the optimal values for all growing periods leads to a decrease in the productivity coefficient or the level of impact on crop yields. At the same time, ultimately all the definitions and calculations should be recalculated based on the average data of weather conditions of the area of impact of a particular weather station. From the point of view of environmental constraints, it is necessary to maintain a deficit-free balance of humus and basic fertilizer element. У статті наведено метод визначення рівня інтенсивності сільськогосподарських культур на прикладі гібридів соняшнику в умовах конкретного господарства з урахуванням кількісного впливу погодних умов на врожайність сільськогосподарських культур. Доведено, що рівень інтенсивності будь-якого нового сорту чи гібриду має велике значення як для планування вирощування сільськогосподарських культур, так і для оцінки результатів виробничої діяльності. Зрозуміло, що значення цього показника визначається як співвідношення між фактичною врожайністю культури за три - п’ять років та стандартною або розрахунковою. Ця постановка проблеми передбачає, що середнє значення як погодних умов, так і врожайності культур за ці роки буде близьким до середніх погодних умов у цій місцевості. Стандартний урожай обчислюється і, як правило, складається з урожаю, який може формуватися за рахунок природної родючості ґрунту та прямого впливу та наслідків впливу органічних та мінеральних добрив. Встановлено, що у разі аналізу врожайності сільськогосподарських культур на промислових посівах, коли кількість років (повторність) недостатня при тій чи іншій умові, можна використовувати спеціальний метод оцінки кількісного впливу погодних умов урожайності (В. Д. Дмитренко, А. М. Польовий). Його суть полягає в тому, що будь-яке відхилення погодних умов від оптимальних для всіх періодів вегетації призводить до зниження коефіцієнта врожайності або рівня впливу на врожайність сільськогосподарських культур. У той же час, в кінцевому рахунку, всі визначення та розрахунки повинні бути перераховані на основі середніх даних погодних умов району впливу конкретної метеостанції. З точки зору екологічних обмежень, необхідно підтримувати бездефіцитний баланс гумусу та основного елемента добрив.
Description: В статье рассматривается методика определения уровня интенсивности сельскохозяйственной культуры на примере гибридов подсолнечника в условиях конкретного хозяйства с учетом количественного влияния погодных условий на урожайность. Доказано, что уровень интенсивности любого нового сорта или гибрида имеет большое значение как для планирования возделывания сельскохозяйственных культур, так и для оценки результатов производственной деятельности. Понятно, что значение этого показателя определяется как соотношение между фактической урожайностью за три - пять лет и стандартной или расчетной. Это постановка вопроса предполагает, что среднее значение как погодных условий, так и урожайности за эти годы будет близко к средним погодным условиям в этой области. Стандартная урожайность рассчитывается и, как правило, состоит из урожайности, которая может формироваться за счет естественного плодородия почвы, а также прямого и последующего воздействия органических и минеральных удобрений. Установлено, что в случае анализа урожайности сельскохозяйственных культур при промышленном посеве, когда количество лет (повторений) недостаточно при тех или иных условиях, можно использовать специальный метод оценки количественного воздействия погоды условия урожайности (В.Д. Дмитренко, А.М. Полевой). Суть его заключается в том, что любое отклонение погодных условий от оптимальных значений для всех вегетационных периодов приводит к снижению коэффициента продуктивности или уровня влияния на урожайность. В то же время, в конечном счете, все определения и расчеты должны быть пересчитаны на основе усредненных данных о погодных условиях зоны воздействия конкретной метеостанции. С точки зрения экологических ограничений необходимо поддерживать бездефицитный баланс гумуса и основного элемента удобрения.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8201
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchenko, Zakharchenko Агролайф.pdf249,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.