Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8417
Title: Питання необхідності підсилення металевих рам промислових будівель при реконструкції
Other Titles: Вопрос необходимости усиление металлических рам промышленных зданий при реконструкции
The issue of the need to strengthen metal frames of industrial buildings during reconstruction
Authors: Циганенко, Геннадій Михайлович
Циганенко, Людмила Анатоліївна
Срібняк, Наталія Миколаївна
Івченко, Вікторія Дмитрівна
Цыганенко, Геннадий Михайлович
Цыганенко, Людмила Анатольевна
Срибняк, Наталья Николаевна
Ивченко, Виктория Дмитриевна
Tsyhanenko, Hennadii Mykhailovych
Tsyhanenko, Liudmyla Anatoliivna
Sribniak, Nataliia Mykolaivna
Ivchenko, Viktoriia Dmytrivna
Keywords: рама
підсилення
корозія металу
рама
усиления
коррозия металла
frame
reinforcement
metal corrosion
Issue Date: 2020
Publisher: ОДАБА
Citation: Питання необхідності підсилення металевих рам промислових будівель при реконструкції [Електронний ресурс] / Л. А. Циганенко, Г. М. Циганенко, Н. М. Срібняк, В. Д. Івченко // Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, ( м. Одеса, 12-15 травня 2020 р.). - Одеса : ОДАБА, 2020. - С. 362-366
Abstract: Будівлі хімічної промисловості відносяться до високого класу відповідальності споруд. Їх несучі елементи працюють в агресивному середовищі, що згачно впливає на працездатність елементів. Особливе місце займають будівлі, які мають несучі металеві каркаси з тонкостінних металевих елементів. Незалежно від початкової обробки оброблення металу каркасу від корозійного впливу, з часом, ці елементи, із-за через різні умови експлуатації та впливи, можуть отримати корозійне пошкодження. Як наслідок − зменшення площі поперечного перерізу елементу, зниження показників міцності матеріалу елементу, збільшення показників прогину, місцеві прогини та викривлення, абразивний знос зношення, послаблення болтових та зварних з’єднань тощо. В результаті досліджень встановлено, що для двотаврового поперечного перерізу найбільш небезпечним є корозія полиці, особливо при врахуванні роботи перерізу із площі дії моменту. При загальній корозії всього перерізу, починаючи з 38 %, елемент втрачає загальну міцність. За методики, що запропонована в статті, під час проведення обстежень сталевих несучих конструкцій каркасу, знаючи початкові проектні характеристики дані перерізів, можна зробити висновок щодо якісної оцінки пошкоджень елементів від корозії для подальшої кількісної оцінки існуючих перерізів. Здания химической промышленности относятся к высокому классу ответственности сооружений. Их несущие элементы агрессивной среде, згачно влияет на работоспособность элементов. Особое место занимают здания, имеющие несущие металлические каркасы из тонкостенных металлических элементов. Независимо от начальной обработки обработки металла каркаса от коррозионного воздействия, с тем, эти элементы, из-за через различные условия эксплуатации и влияния, могут получить коррозионное повреждение. Как следствие - уменьшение площади поперечного сечения элемента, снижение показателей прочности материала элемента, увеличение показателей прогиба, местные прогибы и искривления, абразивный износ износ, ослабление болтовых и сварных соединений и тому подобное. В результате исследований установлено, что для двутаврового сечения наиболее опасным является коррозия полки, особенно при учете работы сечения с площади действия момента. При общей коррозии всего сечения, начиная с 38%, элемент теряет общую прочность. По методики, предложенная в статье, во время проведения обследований стальных несущих конструкций каркаса, зная начальные проектные характеристики данные сечений, можно сделать вывод о качественной оценки повреждений элементов от коррозии для дальнейшей количественной оценки существующих сечений.
Description: The buildings of the chemical industry belong to a high class of responsibility of the structures. Their load-bearing elements in an aggressive environment have a significant effect on the performance of the elements. A special place is occupied by buildings with supporting metal frames made of thin-walled metal elements.Regardless of the initial treatment of the metal frame processing against corrosion, therefore, these elements, due to different operating conditions and influences, may receive corrosion damage. As a consequence, a decrease in the cross-sectional area of ​​the element, a decrease in the strength of the element material, an increase in the deflection indicators, local deflections and curvatures, abrasive wear, weakening of bolted and welded joints, and the like. As a result of research, it was found that for an I-section, the most dangerous is flange corrosion, especially when taking into account the work of the section from the area of ​​the moment. With general corrosion of the entire section, starting from 38%, the element loses its overall strength. According to the methodology proposed in the article, during the examination of the steel supporting structures of the frame, knowing the initial design characteristics of the data of the sections, it is possible to draw a conclusion about a qualitative assessment of damage to elements from corrosion for further quantitative assessment of the existing sections.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8417
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Питання необхідності підсилення.pdf356,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.