Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8547
Title: Порівняльна характеристика різних методів профілактики та лікування післяродових захворювань у корів
Other Titles: Сравнительная характеристика различных методов профилактики и лечения послеродовых заболеваний у коров
Comparative characteristics of different methods of prevention and treatment of post-medical diseases in cows
Authors: Чекан, Олександр Миколайович
Хилько, Сергій Михайлович
Чекан, Александр Николаевич
Хилько, Сергей Михайлович
Chekan, A.
Khilko, S.
Keywords: корови
післяродовий період
запальні процеси
коровы
послеродовый период
воспалительные процессы
cows
postpartum
inflammatory processes
Issue Date: 2019
Publisher: СНАУ
Citation: Чекан О. М. Порівняльна характеристика різних методів профілактики та лікування післяродових захворювань у корів [Електронний ресурс] / О. М. Чекан, С. М. Хилько // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2019. – Вип. 4 (47). – С. 35-43.
Abstract: В статті представлені дані про динаміку післяродової патології, що найчастіше реєструвалась у вигляді такої патології як гострий післяродовий цервіцит. Так у 2017 році цю патологію органів статевої системи діагностували у 7 тварин, що склало 37% від загальної кількості корів, що отелилися, у 2018 році аналогічний показник склав 8 випадків, що становить 42,1%, а у 2019 році спостерігалося недостовірне зниження кількості випадків післяродового цервіциту – 7, що становить 31,82% від загальної кількості корів. Значно менше випадків вульво-вагініту було діагностовано у корів за звітний період. Так у 2017 році дану патологію встановлено у 2 тварин (10%), у 2018 році – 1 (5,26%), у 2019 – 2 (9,09%). Слід вказати на той факт. Що випадки вульво-вагініту було діагностовано саме у тих тварин, які в цей час хворіли на післяродовий цервіцит. Також представлено дані аналізу причин патологічних родів, що вказують на відсутність тенденції до збільшення, проте це збільшення було статистично недостовірним: у 2017 році – 7 випадків (35%), у 2018 році – 8 (42,1%), у 2019 році – 9 (39,34%). Із усіх причин патологічних родів найчастіше реєстрували затримку: у 2017 році – 3 (42,85%), у 2018 році – 4 (50%), у 2019 році – 3 (33,34%), в середньому за три звітні роки цей показник склав 41,67% від загальної кількості причин патологічних родів. Коливання кількості патологічних родів мало тенденцію до збільшення, проте це збільшення було статистично недостовірним: у 2017 році – 7 випадків (35%), у 2018 році – 8 (42,1%), у 2019 році – 9 (39,34%). Із усіх причин патологічних родів найчастіше реєстрували затримку: у 2017 році – 3 (42,85%), у 2018 році – 4 (50%), у 2019 році – 3 (33,34%), в середньому за три звітні роки цей показник склав 41,67% від загальної кількості причин патологічних родів. У хворих тварин, на третю добу від початку лікування спостерігається вірогідне зростання рівня загального білка у корів дослідної групи, порівняно з показником до лікування на 6,9% (р<0,01), однак його вміст ще залишається нижчим відносно рівня клінічно здорових корів на 5,8% (р<0,01). В контрольній групі цей показник майже не змінився, порівняно з показником до лікування, залишаючись нижчим на 12,4% (р<0,001) відносно значень клінічно здорових корів, та на 7% (р<0,05) порівняно з дослідною групою. Результати досліджень концентрації фібриногену в плазмі крові корів при різних методах лікування свідчать, що вже на 3-ю добу від початку лікування рівень фібриногену знижується порівняно з показником до лікування на 14,3% (р<0,001) в дослідній групі та невірогідно на 5% в контрольній. В статье представлены данные о динамике послеродовой патологии, чаще всего регистрировалась в виде такой патологии как острый послеродовый цервицит. Так в 2017 году эту патологию органов половой системы диагностировали у 7 животных, что составило 37% от общего количества коров, отелились, в 2018 году аналогичный показатель составил 8 случаев, составляет 42,1%, а в 2019 году наблюдалось недостоверное снижение количества случаев послеродового цервицит - 7, что составляет 31,82% от общего количества коров.
Description: The article presents data on the dynamics of postpartum pathology, which was most often recorded in the form of both their pathologists and as acute postpartum cervicitis . So in 2017, this pathology of the organs of the genital system was diagnosed in 7 animals, which made up 37% of the total number of calving cows, in 2018 a similar figure was 8 cases, which is 42.1%, and in 2019 observed an unprecedented decrease the number of cases of postpartum cervicitis is 7, which is 31.82% of the total number of cows. However, fluctuations in the number of families had pathological tendencies th to increase, but this increase was not statistically significant: in 2017 - 7 cases (35%), in 2018 - 8 (42.1%) in 2019 - 9 (39, 34%). For all reasons, pathologic births most frequently reported a delay: in 2017 - 3 (42.85%), in 2018 - 4 (50%), in 2019 - 3 (33.34%), on average over the three reporting years the figure was 41.67% of the total number of causes of pathological births. As can be seen from the data presented in table 6 in sick animals , on the third day from the beginning of treatment there is a probable increase in the level of total protein in the cows of the experimental group, compared with the indicator for treatment by 6.9% (p <0.01), but its content still remains Lower relative to the level of clinically healthy cows by 5.8% (p <0.01). In the control group, this indicator remained almost unchanged from the pre-treatment index, remaining lower by 12.4% (p <0.001) relative to clinically healthy cows and by 7% (p <0.05) compared to the experimental group. In particular, studies concentration of fibrinogen in the blood plasma of cows with different methods of treatment showed that at the third day of treatment fibrinogen level is reduced compared with the rate before treatment to 14.3% (p <0.001) in the experimental group and incredibly on 5% in the control.  
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8547
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf891,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.