Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8567
Title: Особливості віталітетної структури насаджень Ginkgo biloba L. в умовах Північного Сходу України
Other Titles: Особенности виталитетнои структуры насаждений Ginkgo biloba L. в условиях северо-востока Украины
Features of vitality structure of planting of Ginkgo biloba L. plants in the Ukrainian North-East
Authors: Коваленко, Ігор Миколайович
Клименко, Ганна Олександрівна
Ярощук, Роман Анатолійович
Су, Яхуей
Коваленко, И. Н.
Клименко, А. А.
Ярощук, Р. А.
Су, Яхуэй
Kovalenko, I. M.
Klymenko, G. О.
Yaroschuk, R. А.
Su, Yahui
Keywords: Ginkgo biloba
віталітетний аналіз
морфометричний аналіз
Ginkgo biloba
виталитетний анализ
морфометрический анализ
Ginkgo biloba
vital analysis
morphometric analysis
Issue Date: 2019
Publisher: СНАУ
Citation: Особливості віталітетної структури насаджень Ginkgo biloba L. в умовах Північного Сходу України [Електронний ресурс] / І. М. Коваленко, Г. О. Клименко, Р. А. Ярощук, Я. Су // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2019. – Вип. 4 (38). – С. 66-72.
Abstract: Сьогодні у світі налічується близько 12 тисяч рослин, які мають цілющі властивості і застосовуються як у традиційній, так і в народній медицині. Однією із таких рослин є Ginkgo biloba L. Останніми роками в Україні зріс інтерес до його культивування, а удосконалення технологій вирощування цієї рослини в умовах Північного Сходу України є актуальним завданням. Таким чином, були проведені дослідження рослин G. biloba, що зростають на дослідній ділянці Сумського НАУ. На основі проведення морфометричного аналізу встановили ряд морфопараметрів (висоту рослин, величину річного приросту пагонів, число листя, розміри листя і величину листкової поверхні, фітомасу пагонів, фітомасу листя і фітомасу стебла, діаметр пагонів). Проведений віталітетний аналіз, а також дисперсійний, кореляційний і регресійний. В результаті встановили, що в умовах Північного Сходу України саджанці G. biloba можуть досить успішно вирощуватися в теплицях й у відкритому грунті як з 60%-вим затіненням агросіткою, так і без нього. Саджанці G. biloba до 3–4 років життя при різній технології вирощування мають висоту 25–30 см і формують 13–17 шт. листків на одну рослину. За сукупністю морфометричних характеристик у всіх варіантах досліду рослини G. biloba відповідали агропопуляції рівноважного типу, в якій у близьких співвідношеннях присутні особини всіх трьох віталітетних типів: a, b, і с. Еколого-ценотична стійкість G. biloba відзначалася неодноразово, певним обмеженням вирощування G. biloba може бути те, що ця рослина світлолюбна і теплолюбна, але кліматичні умови Північного Сходу України для нього досить сприятливі. Проведені комплексні дослідження показали перспективність і доцільність вирощування G. biloba в умовах Північного Сходу України як лікарської сировини. Не дивлячись на стресові умови вирощування для G. biloba, даний вид відрізняється високою стійкістю і адаптивністю, що підтверджують проведені нами порівняльний морфометричний та віталітетний аналіз рослин. З огляду на те, що вік саджанців незначний, подальші дослідження по визначенню адаптивності рослин G. biloba до умов зростання не тільки бажані, але й необхідні. Сегодня в мире насчитывается около 12 000 растений, которые обладают целебными свойствами и применяются как в традиционной, так и в народной медицине. Одним из таких растений является Ginkgo biloba L. В последние годы в Украине вырос интерес к его культивированию, а усовершенствование технологии выращивания этого растения в условиях северо-востока Украины является актуальной задачей. Таким образом, были проведены исследования растений G. biloba, растущих на опытном участке Сумского НАУ. На основе проведения морфометрического анализа установили ряд морфопараметров (высоту растений, величину годового прироста побегов, число листьев, размеры листьев и величину листовой поверхности, фитомассу побегов, фитомассу листьев и фитомассу стеблей, диаметр побегов). Проведенный виталитетный анализ, а также дисперсионный, корреляционный и регрессионный. В результате установили, что в условиях северо-востока Украины саженцы G. biloba могут достаточно успешно выращиваться в теплицах и в открытом грунте как с 60 %-ым затенением агросeткой, так и без неe. Саженцы G. biloba до 3–4 лет жизни при различной технологии выращивания имеют высоту 25–30 см и формируют 13–17 шт. листьев на одно растение. По совокупности морфометрических характеристик во всех вариантах опыта растения G. biloba отвечали агропопуляции равновесного типа, в которой в близких соотношениях присутствуют особи всех трех виталитетних типов: a, b, и с. Эколого-ценотическая устойчивость G. biloba отмечалась неоднократно, определенным ограничением выращивания G. biloba может быть то, что это растение светолюбивое и теплолюбивое, но климатические условия северо-востока Украины для него достаточно благоприятны. Проведенные комплексные исследования показали перспективность и целесообразность выращивания G. biloba в условиях северо-востока Украины как лекарственного сырья. Несмотря на стрессовые условия выращивания для G. biloba, данный вид отличается высокой устойчивостью и адаптивностью, что подтверждают проведенные нами сравнительный морфометрических и виталитетний анализ растений. Учитывая то, что возраст саженцев незначительный, дальнейшие исследования по определению адаптивности растений G. biloba к условиям произрастания не только желательны, но и необходимы.
Description: Today, there are about 12,000 plants in the world that have healing properties and are used in both traditional and folk medicine. One of these plants is Ginkgo biloba L. In recent years, interest in its cultivation has increased in Ukraine, and improving the technology of growing this plant in the Ukrainian North-East is a relevant problem. Studies of G. biloba plants growing in the experimental area of Sumy NAU were conducted. On the basis of morphometric analysis, a number of morphoparameters were measured (plant height, annual growth of shoots, number of leaves, leaf size and leaf area, phytomass of the shoots, phytomass of leaves and phytomass of the stem, diameter of the shoots). The vital analysis, as well as the variance, correlation and regression analyses were carried out. G. biloba seedlings up to 3–4 years of life with different growing technology have a height of 25–30 cm and form 13–17 leaves per plant. The totality of morphometric characteristics in all variants of the G. biloba plant experiment corresponded to an equilibrium population of equilibrium type, in which in close proportions individuals of all three vitality types are present: a, b, and c. But at the same time a higher proportion (40 %) of individuals of class "a" was in the variant with the cultivation of G. biloba in greenhouse. The smallest part of individuals of high viability (only 20 %) was formed by cultivation of G. biloba in open soil without protection of the agro-grid. The ecological-coenotic stability of G. biloba has been noted many times, a certain limitation of G. biloba cultivation may be that this plant is light loving and thermophilic, but the climatic conditions of the Ukrainian North-East are favorable for it. Complex studies have shown the prospects and feasibility of growing G. biloba in the conditions of t the Ukrainian North-East as medicinal raw materials. Despite the stressful growing conditions for G. biloba, this species is characterized by high stability and adaptability, which is confirmed by our comparative morphometric and vital analysis of plants. Given that the age of the seedlings is negligible, further studies to determine the adaptability of G. biloba plants to growing conditions are not only desirable but also necessary.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8567
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf660,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.