Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8691
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКраєвський, Аполлінарій Йосипович-
dc.contributor.authorДопа, Вячеслав Олександрович-
dc.contributor.authorЧекан, Олександр Миколайович-
dc.contributor.authorМусієнко, Юрій Володимирович-
dc.contributor.authorКраевский, Аполлинарий Иосифович-
dc.contributor.authorДопа, Вячеслав Александрович-
dc.contributor.authorЧекан, Александр Николаевич-
dc.contributor.authorМусиенко, Юрий Владимирович-
dc.contributor.authorKraevskіy, A.-
dc.contributor.authorDopa, V.-
dc.contributor.authorChekan, A.-
dc.contributor.authorMusiienko, Y.-
dc.date.accessioned2021-03-29T09:06:31Z-
dc.date.available2021-03-29T09:06:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationВікова структура запліднення телиць та її вплив на частоту ускладненого перебігу отелення у корів-первісток і їх вибраковування з маточного стада [Електронний ресурс] / А. Й. Краєвський, В. О. Допа, О. М. Чекан, Ю. В. Мусієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2020. – Вип. 1 (48). – С. 23-31.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8691-
dc.descriptionDuring the analysis of the age of heifers, in which they became pregnant, it was found that 28.5% of animals were fertilized before 14 months of age. However, 45.2% of heifers became pregnant from 14 till 17 months. At the age from 17 till 20 months, 23.6% of heifers became pregnant. At least 2.7% of heifers were inseminated after reaching the age of more than 20 months. A frequency analysis of calving complicated course firstborn depending on age heifers during fertilization showed that it has noted and a third of fertilized heifers under 14 months of age and a group of 17 and up to 20-months. The frequency of complicated calving was lower by 7.9% in first-born cows that were fertilized at the age of heifers from 14 to 17 months., Than heifers first and third groups. In firstborn fertilized after 20 months of age and complications is calving were recorded in 50.0% of cases. Analysis of spread of Art and complicated course calving cows of different age groups depending on the number of previous families showed that it observed in 24.7% of all cows animals that calved. The largest of the share was 16.3% firstborn. Cows at the second calving or impeded his progress noted a 4.9 times fewer animals and in cows third calving share its complications decreased 12.5 times relatively firstborn. Animals of the fourth and subsequent calving we are number of complications was smaller group of first fruits of 4.3 times (p ˂0,001). The frequency of culling cows in the herd was 23.7%. And the analysis of the structure of culled cows depending on the age and period of lactation showed that during 90 days of lactation 57.5% of cows dropped out. Every fourth cow dropped out at the end of lactation. First-born 47.2% of all culled cows were most often culled of all cows rejected. Animal second lactation dropped to 1.55 times (p ˂0,01) less or the same first-born, and cows third and fourth lactations or more dropped to 2.8 - 2.6 times (p ˂0,01) less than cows of the second lactation. Most first-born 24.2% were culled during 90 days of lactation, cows of the third and fourth and more lactations dropped out 3.6 and 3.3 times (p ˂0.05) less. At the end of lactation, 15.3% of first-born cows dropped out, which is 9.7% more than cows of the second lactation and 12.9% more than cows of the third and fourth and more lactations.uk_UA
dc.description.abstractПід час аналізу віку телиць, в якому вони стали тільними встановили, що 28,5 % тварин запліднилось до 14-и місячного віку. Водночас 45,2 % телиць запліднилось у віці від 14-и до 17-и місяців. У віці від 17-и до 20-и місяців стали тільними 23,6 % телиць. Найменше 2,7 % телиць запліднилось після досягнення ними віку більше 20-и місяців. Аналіз частоти ускладненого перебігу отелення у первісток залежно від віку телиць під час запліднення засвідчив, що його відмічали у третини телиць запліднених до 14-и місячного віку і групи від 17-и до 20-и місяців. У корів-первісток, що запліднились у віці телиць від 14-и до 17-и місяців частота ускладненого отелення була меншою на 7,9 %, ніж у телиць першої і третьої груп. У первісток запліднених після 20-и місячного віку ускладнене отелення реєстрували у 50,0 % випадків. Аналіз поширеності ускладненого перебігу отелення у корів різних вікових груп залежно від кількості попередніх родів показав, що його відзначали у 24,7 % корів від усіх тварин, що отелилися. Найбільша їх питома вага була в первісток 16,3 %. У корів при другому отеленні ускладнений його перебіг відмічали у 4,9 рази меншого відсотка тварин, а у корів третього отелення частка його ускладнень зменшилась у 12,5 рази відносно первісток. У тварин з четвертим і наступними отеленнями кількість їх ускладнень була меншою від групи первісток у 4,3 рази (р˂0,001). Частота вибракування корів по стаду склала 23,7 %. Аналіз структури поголів’я вибракуваних корів залежно від віку та періоду лактації показав, що впродовж 90 діб лактації вибуло 57,5 % корів. Кожна четверта корова вибувала в кінці лактації. Найчастіше вибраковували первісток 47,2 % від усіх вибракуваних корів. Тварин другої лактації вибуло у 1,55 рази (р˂0,01) менше, ніж первісток, а корів третьої та четвертої і більше лактацій вибуло у 2,8 – 2,6 рази (р˂0,01) менше, ніж корів другої лактації. Найбільше первісток 24,2 % було вибракувано впродовж 90 діб лактації, корів третьої та четвертої і більше лактацій вибуло у 3,6 і 3,3 рази (р˂0,05) менше. У кінці лактації вибуло 15,3 % первісток, що на 9,7 % більше, ніж корів другої лактації і на 12,9 % більше, ніж корів третьої та четвертої і більше лактацій. При анализе возраста телок, в котором они стали тельными установили, что 28,5% животных оплодотворилось до 14-и месячного возраста. В то же время 45,2% телок оплодотворилось в возрасте от 14-и до 17-и месяцев. В возрасте от 17-и до 20-и месяцев стали тельными 23,6% телок. Меньше 2,7% телок оплодотворилось по достижении ими возраста более 20-и месяцев. Анализ частоты осложненного течения отела у первородящих в зависимости от возраста телок во время оплодотворения показал, что его отмечали в трети телок оплодотворенных до 14-и месячного возраста и группы от 17-и до 20-и месяцев. У коров-первотелок, что оплодотворяются в возрасте телок от 14-и до 17-и месяцев частота осложненного отела была меньше на 7,9%, чем у телок первой и третьей групп.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherСНАУuk_UA
dc.subjectзаплідненняuk_UA
dc.subjectвибраковуванняuk_UA
dc.subjectлактаціяuk_UA
dc.subjectоплодотворенияuk_UA
dc.subjectвыбраковкаuk_UA
dc.subjectлактацияuk_UA
dc.subjectfertilizationuk_UA
dc.subjectcullinguk_UA
dc.subjectlactationuk_UA
dc.titleВікова структура запліднення телиць та її вплив на частоту ускладненого перебігу отелення у корів-первісток і їх вибраковування з маточного стадаuk_UA
dc.title.alternativeВозрастная структура оплодотворения телок и ее влияние на частоту осложненного течения отела у коров-первотелок и их выбраковка с маточного стадаuk_UA
dc.title.alternativeAge structure of fertilization of heifers and its influence on the frequency of complication of calving in first-calf cow and their culling from the herduk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf737,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.