Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8706
Title: Рівень фенотипної консолідації ознак відтворювальних якостей свиноматок різної племінної цінності та економічна ефективність їх використання
Other Titles: Уровень фенотипически консолидации признаков воспроизводственных качеств свиноматок различной племенной ценности и экономическая эффективность их использования
The level of phenotypic consolidation of traits of reproductive qualities of sows of different breeding value and economic efficiency of their use
Authors: Халак, Віктор Іванович
Бордун, Олександр Миколайович
Бордунова, Ольга Георгіївна
Павленко, Юлія Миколаївна
Опара, Віктор Олексійович
Халак, Виктор Иванович
Бордун, Александр Николаевич
Бордунова, Ольга Георгиевна
Павленко, Юлия Николаевна
Опара, Виктор Алексеевич
Khalak, Victor Ivanovich
Bordun, Alexander Nikolaevich
Bordunova, Olga Georgievna
Pavlenko, Julia Nikolaevna
Opara, Victor Alekseevich
Keywords: ремонтна свинка
свиноматка
власна продуктивність
ремонтная свинка
свиноматка
собственная производительность
repair pig
sow
own productivity
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Рівень фенотипної консолідації ознак відтворювальних якостей свиноматок різної племінної цінності та економічна ефективність їх використання [Електронний ресурс] / В. І. Халак, О. М. Бордун, О. Г. Бордунова [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Тваринництво»/ Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2020. - Вип.1 (40). - С. 87-93
Abstract: В статті наведено результати досліджень показників власної продуктивності ремонтних свинок і відтворювальних якостей свиноматок різної племінної цінності, рівень кореляційних зв’язків між кількісними ознаками та їх фенотипну консолідацію, а також визначено економічну ефективність результатів досліджень. Дослідження проведено в агроформуваннях Дніпропетровської та Сумської областей, лабораторії тваринництва ДУ Інститут зернових культур НААН та лабораторії тваринництва і кормовиробництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН. Робота виконана згідно програми наукових досліджень НААН №30 «Свинарство». Оцінку ремонтних свинок за показниками власної продуктивності та свиноматок за ознаками відтворювальних якостей проводили з урахуванням наступних параметрів: вік досягнення живої маси 100 кг, днів; товщина шпику на рівні 6-7 грудного хребця, мм; товщина шпику в середній точці спини між холкою і крижами, мм; товщина шпику на крижах, мм; довжина тулубу, см; багатоплідність, гол; маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг, збереженість, %. Індекс BLUP (материнська лінія) розраховували за загальною моделлю одиничної тварини (Ващенко П.А., 2019), індекс відтворювальних якостей (ИВК) – за методикою И.П. Шейко та ін. (2006), індекс вирівняності (однорідності) гнізда свиноматки за живою масою поросят на час їх народження (ІВГ0 ) – за методикою В.І. Халак (2012), коефіцієнти фенотипної консолідації (К1, К2) – за методикою Ю.П. Полупана (2005), біометричну обробку результатів досліджень – за методиками Г.Ф. Лакіна (1990). Встановлено, що ремонтні свинки різних класів розподілу за індексом BLUP за віком досягнення живої маси 100 кг та товщиною шпику на рівні 6-7 грудного хребця (материнська лінія) належать до класу «еліта». За основними показниками відтворювальних якостей (багатоплідність, гол, молочність, кг, маси гнізда на час відлучення, кг) свиноматки класу М+ достовірно переважають ровесниць протилежного класу М- на 7,93 %. Використання тварин зазначеної групи забезпечує одержання додаткової продукції на рівні +4,71 %. Коефіцієнти фенотипної консолідації (К1, К2) за показниками власної продуктивності ремонтних свинок та ознаками відтворювальних якостей свиноматок коливаються у межах від –0,368 до +0,315. Наявність достовірних кореляційних зв’язків між ознаками відтворювальних якостей та інтегрованими показниками (ІВГ0, ИВК, BLUP) у свиней породи ландрас свідчить про ефективність їх використання в селекційній роботі. В статье приведены результаты исследований показателей собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводственных качеств свиноматок различной племенной ценности, уровень корреляционных связей между количественными признаками и их фенотипически консолидацию, а также определена экономическая эффективность результатов исследований. Исследование проведено в агроформированиях Днепропетровской и Сумской областей, лаборатории животноводства ГУ Институт зерновых культур НААН и лаборатории животноводства и кормопроизводства Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН. Работа выполнена по программе научных исследований НААН №30 «Свиноводство». Оценку ремонтных свинок по показателям собственной производительности и свиноматок по признакам воспроизводственных качеств проводили с учетом следующих параметров: возраст достижения живой массы 100 кг, дней толщина шпика на уровне 6-7 грудного позвонка, мм; толщина шпика в средней точке спины между холкой и поясницей, мм; толщина шпика на крестце, мм; длина туловища, см; многоплодие, гол; масса гнезда на время отлучения в возрасте 28 суток, кг, сохранность,%. Индекс BLUP (материнская линия) рассчитывали по общей моделью единичной животные (Ващенко П.А., 2019), индекс воспроизводственных качеств (ИВК) - по методике И.П. Шейко и др. (2006), индекс ровности (однородности) гнезда свиноматки по живой массе поросят во время их рождения (ИВГ0) - по методике В.И. Халак (2012), коэффициенты фенотипически консолидации (К1, К2) - по методике Ю.П. Полупан (2005), биометрическую обработку результатов исследований - по методикам Г.Ф. Лакин (1990). Установлено, что ремонтные свинки разных классов распределения по индексу BLUP по возрасту достижения живой массы 100 кг и толщиной шпика на уровне 6-7 грудного позвонка (материнская линия) относятся к классу «элита». По основным показателям воспроизводства качеств (многоплодие, гол, молочность, кг, массы гнезда на время отлучения, кг) свиноматки класса М + достоверно преобладают сверстниц противоположного класса М на 7,93%. Использование животных указанной группы обеспечивает получение дополнительной продукции на уровне +4,71%. Коэффициенты фенотипически консолидации (К1, К2) по показателям собственной производительности ремонтных свинок и признаками воспроизводственных качеств свиноматок колеблются в пределах от -0,368 до +0,315. Наличие достоверных корреляционных связей между признаками воспроизводственных качеств и интегрированными показателями (ИВГ0, ИВК, BLUP) у свиней породы ландрас свидетельствует об эффективности их использования в селекционной работе.
Description: The article presents the results of research on the performance of repair pigs and reproductive qualities of sows of different breeding value, the level of correlations between quantitative traits and their phenotypic consolidation, as well as determines the economic efficiency of research results. The research was conducted in agricultural formations of Dnipropetrovsk and Sumy regions, livestock laboratory of the Institute of Cereals of NAAS and livestock and feed production laboratories of the Institute of Agriculture of the North-East of NAAS. The work was performed according to the research program of NAAS №30 "Pig breeding". Evaluation of repair pigs on indicators of own productivity and sows on signs of reproductive qualities was carried out taking into account the following parameters: age of achievement of live weight of 100 kg, days; fat thickness at the level of 6-7 thoracic vertebrae, mm; the thickness of the fat at the midpoint of the back between the withers and buttocks, mm; thickness of lard on the sacrum, mm; torso length, cm; fertility, goal; nest weight at the time of weaning at the age of 28 days, kg, safety,%. The BLUP index (maternal line) was calculated according to the general model of a single animal (Vashchenko PA, 2019), the index of reproductive qualities (IVK) - according to the method of IP Sheiko and others. (2006), the index of alignment (homogeneity) of the sow's nest by live weight of piglets at the time of their birth (IVG0) - according to the method of VI Halak (2012), coefficients of phenotypic consolidation (K1, K2) - according to the method of Yu.P. Polupana (2005), biometric processing of research results - according to the methods of GF Lakin (1990). It was found that repair pigs of different classes of distribution according to the BLUP index according to the age of reaching live weight of 100 kg and fat thickness at the level of 6-7 thoracic vertebrae (maternal line) belong to the class "elite". According to the main indicators of reproductive qualities (multiplicity, goal, milk yield, kg, nest weight at the time of weaning, kg) sows of class M + significantly outperform peers of the opposite class of M- by 7.93%. The use of animals of this group provides additional products at the level of +4.71%. The coefficients of phenotypic consolidation (K1, K2) on the indicators of own productivity of repair pigs and signs of reproductive qualities of sows range from -0.368 to +0.315. The presence of reliable correlations between the characteristics of reproductive qualities and integrated indicators (IVG0, IVK, BLUP) in Landrace pigs indicates the effectiveness of their use in breeding.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8706
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рівень фенотипної консолідації.pdf724,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.