Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8710
Title: Відтворювальні якості свиноматок ірландського походження за чистопородного розведення та схрещування в умовах промислового комплексу
Other Titles: Воспроизводственные качества свиноматок ирландского происхождения по чистопородного разведения и скрещивания в условиях промышленного комплекса
Reproductive qualities of sows of Irish origin at purebred breeding and crossing in the conditions of an industrial complex
Authors: Оглобля, Вікторія Вікторівна
Повод, Микола Григорович
Оглобля, Виктория Викторовна
Повод, Николай Григорьевич
Ohloblya, Viktoriya Viktorivna
Povod, Mykola Hryhorovych
Keywords: свиноматка
порода
схрещування
свиноматка
порода
скрещивание
sow
breed
crossbreeding
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Оглобля В. В. Відтворювальні якості свиноматок ірландського походження за чистопородного розведення та схрещування в умовах промислового комплексу [Електронний ресурс] / В. В. Оглобля, М. Г. Повод // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Тваринництво»/ Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2020. - Вип.1 (40). - С. 103-107
Abstract: Вивчались показники відтворної продуктивності свиноматок порід великої білої та ландрас в умовах промислового комплексу центрального степу України за чистопородного розведення та реципрокного схрещування. Встановлено, що різниці за багатоплідністю у свиноматок першої, другої та третьої груп не виявлено, тоді як в помісних гніздах свиноматок третьої групи виявилось вірогідно (р<0,01) на 1,1 голови більше живих поросят при народжені. Водночас в чистопородних гніздах свиноматок великої білої породи виявилась найбільша кількість мертвонароджених поросят 12,41%, що вірогідно вище в порівнянні з аналогами породи ландрас як за чистопородного розведення, так і схрещування (р<0,01-0,001). За великоплідністю суттєвих розбіжностей між тваринами піддослідних груп не спостерігалось. Відмінностей за збереженістю поросят в чистопородних гніздах тварин великої білої та ландрас порід не виявлено, тоді як за схрещування маток цих порід встановлена вірогідна перевага тварин породи ландрас над великими білими аналогами на 7,5%(р<0,05). Кількість поросят при відлучені в чистопородних гніздах свиноматок порід великої білої та ландрас була вірогідно на 0,7…0,9 голови менше порівняно з помісними гніздами свиноматок породи ландрас, осіменених спермою кнурів великої білої породи(р<0,001) та на 0,2…0,4 голови в порівнянні з помісними гніздами свиноматок за реципрокного схрещування (р≤0,05). В цілому за обох варіантів схрещування виявлена тенденція до збільшення кількості поросят при відлучені порівняно з чистопородним розведенням батьківських форм. Маса гнізда помісних поросят при поєднані свиноматок породи ландрас з кнурами великої білої породи (♀Л ×♂ВБ) виявилася вірогідно (р<0,05) на 5,0…5,3 кг вищою порівняно з гніздами чистопородних тварин. Водночас помісні тварини від зворотного схрещування маток великої білої породи з кнурами породи ландрас мали тенденцію до перевищення за цією ознакою чистопородних ровесників на 2,1-2,4 кг та поступалися за нею своїм аналогам при поєднані свиноматок породи ландрас з кнурами великої білої породи на 2,9 кг. Изучались показатели воспроизводительной продуктивности свиноматок пород крупной белой и ландрас в условиях промышленного комплекса центрального степи Украины по чистопородного разведения и реципрокного скрещивания. установлено, что разницы по многоплодием у свиноматок первой, второй и третьей групп не выявлено, тогда как в поместных гнездах свиноматок третьей группы оказалось достоверно (р <0,01) на 1,1 головы больше живых поросят при рождении. в то же время в чистопородных гнездах свиноматок крупной белой породы оказалась наибольшее количество мертворожденных поросят 12,41%, что достоверно выше по сравнению с аналогами породы ландрас как за чистопородного разведения, так и скрещивания (Р <0,01-0,001). По великоплиднистю существенных разногласий между животными подопытных групп не наблюдалось. Различий по сохранностью поросят в чистопородных гнездах животных крупной белой и ландрас пород не обнаружено, тогда как за скрещивания маток этих пород установлена достоверная преимущество животных породы ландрас над большими белыми аналогами на 7,5% (р <0,05). Количество поросят при отлучены в чистопородных гнездах свиноматок пород крупной белой и ландрас была достоверно на 0,7 ... 0,9 головы меньше по сравнению с поместными гнездами свиноматок породы ландрас, осименених спермой хряков крупной белой породы (р <0,001) и на 0,2 ... 0,4 головы по сравнению с поместными гнездами свиноматок за реципрокного скрещивания (р ≤ 0,05). В целом за обоих вариантов скрещивания выявлена тенденция к увеличению количества поросят при отлучены сравнению с чистопородным разведением родительских форм. Масса гнезда поместных поросят при объединены свиноматок породы ландрас с хряками крупной белой породы (♀Л × ♂ВБ) оказалась достоверно (р <0,05) на 5,0 ... 5,3 кг выше по сравнению с гнездами чистопородных животных. В то же время поместные животные от обратного скрещивания маток крупной белой породы с хряками породы ландрас имели тенденцию к превышению по этому признаку чистопородных сверстников на 2,1-2,4 кг и уступали по ней своим аналогам при объединены свиноматок породы ландрас с хряками крупной белой породы на 2,9 кг.
Description: Indicators of reproductive productivity of sows of Great White and Landrace breeds in the conditions of the industrial complex of the central steppe of Ukraine under purebred breeding and reciprocal crossing were studied. Installed that differences in fertility in sows of the first, second and third groups were not detected, whereas in local nests sows of the third group were significantly (p <0.01) 1.1 heads more live piglets at birth. At the same time in purebred nests of sows of large white breed showed the largest number of stillborn piglets 12.41%, which is probably higher in comparison with analogues of the Landrace breed in both purebred breeding and crossing (p <0.01-0.001). There were no significant differences in the fertility of the animals of the experimental groups. No differences in the safety of piglets in purebred nests of large white and landrace breeds were found, while crossing of queens of these breeds the probable advantage of animals of breed landrace over big white analogs on 7.5% (p <0.05). The number of piglets weaned in purebred nests of sows of large white and landrace breeds was probably 0.7… 0.9 heads less compared to the local nests of Landrace sows inseminated with semen of large white boars (p <0.001) and 0.2… 0.4 heads compared to the local nests of sows with reciprocal crossing (p≤0.05). In general, both variants of crossing showed a tendency to increase the number of piglets at weaned compared to purebred breeding of parental forms. The nest weight of local piglets when combining Landrace sows with boars of large white breed (♀L × ♂VB) was probably (p <0.05) 5.0… 5.3 kg higher compared to the nests of purebred animals. At the same time, local animals from the back crossing of queens of large white breed with boars of Landrace breed tended to exceed on this basis purebred peers by 2.1-2.4 kg and inferior to its counterparts in the combination of sows of the Landrace breed with boars of the great white breed by 2.9 kg.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8710
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оглобля В. В. Відтворювальні якості свиноматок.pdf620,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.