Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8717
Title: Біотехнологічні основи технології конструювання «green article» для управління характеристиками біокерамічного захисного шару шкаралупи яєць курей в технологічному процесі інкубації
Other Titles: Биотехнологические основы технологии конструирования «green article» для управления характеристиками биокерамического защитного слоя скорлупы яиц кур в технологическом процессе инкубации
Biotechnological bases of design technology "green article" for control of characteristics of bioceramic protective layer of eggs shell of hens in technological process of incubation
Authors: Бордунова, Ольга Георгіївна
Самохіна, Євгенія Анатоліївна
Хмельничий, Леонтій Михайлович
Повод, Микола Григорович
Вечорка, Вікторія Вікторівна
Попсуй, В’ячеслав Васильович
Бордунова, Ольга Георгиевна
Самохина, Евгения Анатольевна
Хмельничий, Леонтий Михайлович
Повод, Николай Григорьевич
Вечерка, Виктория Викторовна
Попсуй, Вячеслав Васильевич
Bordunova, Olga Georgievna
Samokhina, Evgeniya Anatoliyivna
Khmelnychyi, Leontiy Mykhailovych
Povod, Mykola Hryhorovych
Vechorka, Victoria Viktorivna
Popsuy, Vyacheslav Vasilyevich
Keywords: біотехнологія
технологія
хітозан
биотехнология
технология
хитозан
biotechnology
technology
chitosan
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Біотехнологічні основи технології конструювання «green article» для управління характеристиками біокерамічного захисного шару шкаралупи яєць курей в технологічному процесі інкубації [Електронний ресурс] / О. Г. Бордунова, Є. А. Самохіна, Л. М. Хмельничий [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Тваринництво» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2020. – Вип. 3 (42). – С. 27-32.
Abstract: Авторами теоретично обрунтована та практично доведена ефективність застосування розробленого способу передінкубаційної обробки яєць з використанням біоміметичної технології «штучна кутикула» «ATICLE» («ATIficial cutiCLE») «GREEN ATICLE» для поліпшення структурних і фізіологічних характеристик шкаралупи як біокерамічного захисного шару інкубаційних яєць, котра полягає в утворенні на поверхні яйця захисної плівки з суміші штучних і природних матеріалів, що регулює рівень газопроникності шкаралупи пташиного яйця. Захисна плівка являє собою полікомпонентне покриття для відновлення та посилення бар’єрних властивостей біокерамічних структур шкаралупи і шкаралупних мембран, якому притаманна біоцидна (антибактеріальна та антивірусна) активність, а також здатність оптимізувати газообмін ембріонів протягом інкубації та поліпшувати процеси обміну речовин ембріона і якість молодняка птиці. Метою нашої роботи була розробка технології передінкубаційної обробки курячих яєць «GEEN ATICLE» з використанням захисних нанокомпозитних покриттів «тучна кутикула», що були створені за біоміметичним принципом, для зниження контамінації патогенною мікрофлорою та підвищення виводимості яєць. Для проведення досліду було сформовано три партії яєць, котрі були отримані від курей-несучок Легорн білий, по 540 штук в кожній групі. В кожній партії був контроль і дослідна група. Інкубацію проводили в інкубаторі «Універсал» протягом 21 доби згідно методики. Першу групу яєць перед закладкою на інкубацію обробляли кислото розчинним хітозаном, другу – водорозчинним хітозаном, третю – водорозчинним хітозаном сукцинат. Рахували відсоток браку інкубації, вивід та виводимість курчат. Перед закладкою на інкубацію, а також на сьому та вісімнадцяту добу інкубації, перед перенесенням яєць у вивідну шафу, брали змиви з поверхні шкаралупи і досліджували їх на наявність мікробної контамінації. Доведено, що використання для передінкубаційної дезінфекції курячих яєць композиції на основі кислоторозчинного хітозана з додаванням надоцтової кислоти, пероксиду водню (H2O2) та наночасток металів (нанодисперсного діоксиду титану TiO2, оксиду заліза е2O3 та сульфату міді CuSO4), стимулює розвиток ембріонів та забезпечує підвищення виводимості яєць на 7,7 % відносно контролю. Технологія «GEEN ATICLE» для передінкубаційної обробки яєць з використанням препарату «тучна кутикула» призводить до значного зниження кількості патогенних мікроорганізмів на поверхні шкаралупи, що призводить до підвищення виводимості яєць. Авторами теоретически обоснованные и практически доказана эффективность применения разработанного способа перединкубацийной обработки яиц с использованием биомиметической технологии «искусственная кутикула» «ATICLE» («ATIficial cutiCLE") "GREEN ATICLE» для улучшения структурных и физиологических характеристик скорлупы как биокерамического защитного слоя инкубационных яиц, которая заключается в образовании на поверхности яйца защитной пленки из смеси искусственных и природных материалов, регулирует уровень газопроницаемости скорлупы птичьего яйца.
Description: The authors theoretically substantiated and practically proved the effectiveness of the developed method of pre-incubation treatment of eggs using biomimetic technology "artificial cuticle" "ARTICLE" ("ARTIficial cutiCLE") "GREEN ARTICLE" to improve the structural and physiological characteristics of the shell as a bioceramic shell. in the formation on the surface of the egg of a protective film of a mixture of artificial and natural materials, which regulates the level of gas permeability of the bird's egg shell. The protective film is a multicomponent coating to restore and enhance the barrier properties of the bioceramic structures of the shell and shell membranes, which has biocidal (antibacterial and antiviral) activity, as well as the ability to optimize embryo gas exchange during incubation and improve fertilization processes. The aim of our work was to develop the technology of pre-incubation treatment of chicken eggs "GREEN ARTICLE" using protective nanocomposite coatings "Artificial Cuticle", which were created on a biomimetic basis, to reduce contamination with pathogenic microflora and increase hatchability of eggs. For the experiment, three batches of eggs were formed, which were obtained from laying hens Legorn white, 540 pieces in each group. Each batch had a control and an experimental group. Incubation was performed in an incubator "Universal" for 21 days according to the method. The first group of eggs before laying for incubation was treated with acid-soluble chitosan, the second - water-soluble chitosan, the third - water-soluble chitosan succinate. The percentage of lack of incubation, hatching and hatching of chickens was calculated. Before laying for incubation, as well as on the seventh and eighteenth day of incubation, before transferring the eggs to the hatch, took washings from the surface of the shell and examined them for microbial contamination. It is proved that the use for pre-incubation disinfection of chicken eggs of a composition based on acid-soluble chitosan with the addition of peracetic acid, hydrogen peroxide (H2O2) and metal nanoparticles (nanodisperse titanium dioxide TiO2, iron oxide Fe2O3 and copper sulfateCuSO4), stimulates the development of by 7,7% relative to control. GREEN ARTICLE technology for pre-incubation treatment of eggs using the drug "Artificial Cuticle" leads to a significant reduction in the number of pathogenic microorganisms on the surface of the shell, which leads to increased hatchability of eggs.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8717
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf665,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.