Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8718
Title: Вплив імунної кастрації свинок на їхні забійні та м’ясні якості за різної передзабійної живої маси
Other Titles: Влияние иммунной кастрации свинок на их убойные и мясные качества по различной предубойной живой массы
Influence of immune castration of pigs on their slaughter and meat qualities at different pre-slaughter live weight
Authors: Андрєєва, Діана Миколаївна
Повод, Микола Григорович
Андреева, Диана Николаевна
Повод, Николай Григорьевич
Andryeyeva, Diana Mykolayivna
Povod, Mykola Hryhorovych
Keywords: свинка
імунна кастрація
забійні показники
свинка
иммунная кастрация
убойные показатели
mumps
immune castration
slaughter
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Андрєєва Д. М. Вплив імунної кастрації свинок на їхні забійні та м’ясні якості за різної передзабійної живої маси [Електронний ресурс] / Д. М. Андрєєва, М. Г. Повод // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Тваринництво»/ Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2020. - Вип.4 (43). - С. 20-26
Abstract: В статті порівняно забійні та м’ясні якості імунокастрованих та некастрованих свинок отриманих від помісних свиноматок ірландського ландраса та ірландського йоркшира і кнурів синтетичної лінії Maxgrо забитих за різної передзабійної живої маси. Встановлено, що туші імунокастрованих свинок мали тенденцію до збільшення в них частки маси балику до маси охолодженої туші на 0,44% за передзабійної маси 110 кг і 0,99% за забою з масою130 кг, частки балику і ній відповідно на 0,15 і 054%. Товщина шпику не мала суттєвих розбіжностей в тушах некастрованих та імунокастрованих свинок за передзабійної живої маси 110 кг, тоді як в 130 кг простежувалась тенденція до зменшення на 0,30-1,70 мм або 0,79-3,82% цих показників в тушах імунокастрованих свинок порівняно з некастрованими. Водночас некастровані свинки мали тенденцію збільшення довжини туші на 0,31% та її беконної половинки 1,56% за передзабійної живої маси 110 кг та на 0,10% і 2,04 % за передзабійної маси 130 кг. За рештою показників що вивчались суттєвої різниці між групами не встановлено. За допомогою двофакторного дисперсійного аналізу було встановлено що на основні морфометричні показники туш та вихід деяких напівфабрикатів впливає в більшій мірі передзабійна жива маса, в значно меншій мірі фактор імунокастрації і практично не впливає взаємодія цих факторів. Так вірогідну силу впливу фактору передзабійної живої маси на довжину туші склала 51,12%; на довжину беконної половинки - 54,63%, середню товщину шпику за значення трьох промірів - 22,09%, масу задньої третини напівтуші - 74,45%, масу балику - 39,79% та площу «м’язового вічка» на - 20,10%. Тоді як імунна кастрація свинок вплинула тільки на довжину беконної половинки туші з силою 6,07% та на масу балику з силою 5,78% і вірогідно не впливала на інші досліджувані показники. Взаємодія факторів передзабійної живої маси та імунокастрації свинок мала вірогідний вплив тільки на масу балику в туші на рівні 9,46% і не вплинула на решту досліджуваних показників. Отримані результати досліджень засвідчили, що застосування імунної кастрації для свинок не несе в собі негативного впливу на забійні та м’ясні якості тварин. В статье по сравнению убойные и мясные качества имунокастрованих и некастрированных свинок полученных от поместных свиноматок ирландского ландраса и ирландского йоркшира и хряков синтетической линии Maxgrо забитых за различной предубойной живой массы. Установлено, что туши имунокастрованих свинок имели тенденцию к увеличению в них доли массы балыка к массе охлажденной туши на 0,44% по предубойной массы 110 кг и 0,99% по забоя с масою130 кг, доли балыка и на ней соответственно на 0,15 и 054%. Толщина шпика не имела существенных различий в тушах некастрированных и имунокастрованих свинок по предубойной живой массы 110 кг, тогда как в 130 кг прослеживалась тенденция к уменьшению на 0,30-1,70 мм или 0,79-3,82% этих показателей в тушах имунокастрованих свинок по сравнению с некастрированные. В то же время некастрированные свинки имели тенденцию увеличения длины туши на 0,31% и ее беконной половинки 1,56% по предубойной живой массы 110 кг и на 0,10% и 2,04% по предубойной массы 130 кг. По остальным показателям изучавшихся существенной разницы между группами не установлено. С помощью двухфакторного дисперсионного анализа было установлено, что на основные морфометрические показатели тушь и выход некоторых полуфабрикатов влияет в большей степени предубойного живая масса, в значительно меньшей степени фактор имунокастрации и практически не влияет взаимодействие этих факторов. Так вероятную силу влияния фактора предубойной живой массы на длину туши составила 51,12%; на длину беконной половинки - 54,63%, среднюю толщину шпика значения трех промеров - 22,09%, массу задней трети полутуши - 74,45%, массу балыка - 39,79% и площадь «мышечного глазка» на - 20,10%. Тогда как иммунная кастрация свинок повлияла только на длину беконной половинки туши с силой 6,07% и на массу балыка с силой 5,78% и достоверно не влияла на другие исследуемые показатели. Взаимодействие факторов предубойной живой массы и имунокастрации свинок имела вероятный влияние только на массу балыка в туши на уровне 9,46% и не повлияла на остальные исследуемых показателей. Полученные результаты исследований показали, что применение иммунной кастрации для свинок не несет в себе негативного влияния на убойные и мясные качества животных.
Description: The article compares the slaughter and meat qualities of immunocastrated and uncastrated pigs obtained from local sows of Irish Landrace and Irish Yorkshire and boars of the Maxgro synthetic line slaughtered at different pre-slaughter live weight. It was found that the carcasses of immunocastrated pigs tended to increase in them the proportion of balyk weight to the weight of chilled carcass by 0.44% at antecedent weight of 110 kg and 0.99% at slaughter with a weight of 130 kg, the share of balyk and it, respectively, by 0.15 and 054%. The thickness of lard did not have significant differences in the carcasses of uncastrated and immunocastrated pigs at ante-mortem live weight of 110 kg, while 130 kg showed a tendency to decrease by 0.30-1.70 mm or 0.79-3.82% of these indicators in carcasses. immunocastrated pigs compared to uncastrated. At the same time, uncastrated pigs tended to increase the length of the carcass by 0.31% and its bacon halves by 1.56% at a pre-slaughter live weight of 110 kg and by 0.10% and 2.04% at a pre-slaughter weight of 130 kg. For the remaining indicators studied, no significant difference between the groups was found. Using two-factor analysis of variance, it was found that the main morphometric parameters of carcasses and the yield of some semi-finished products are influenced to a greater extent by pre-slaughter live weight, to a much lesser extent by immunocastration factor and almost no interaction of these factors. Thus, the probable strength of the influence of the factor of pre-slaughter live weight on the length of the carcass was 51.12%; for the length of the bacon half - 54.63%, the average thickness of the lard for the value of three measurements - 22.09%, the weight of the rear third of the carcass - 74.45%, the weight of the balyk - 39.79% and the area of the "muscle eye" - 20.10%. Whereas immune castration of pigs affected only the length of the bacon half of the carcass with a force of 6.07% and the weight of the balyk with a force of 5.78% and probably did not affect other studied indicators. The interaction of factors of pre-slaughter live weight and immunocastration of pigs had a probable effect only on the weight of the balyk in the carcass at the level of 9.46% and did not affect the rest of the studied indicators. The results of the study showed that the use of immune castration for pigs does not have a negative impact on the slaughter and meat qualities of animals.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8718
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андрєєва Д. М. Вплив імунної кастрації.pdf540,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.