Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8722
Title: Вплив спадковості голштинської породи на розвиток лінійних ознак корів-первісток української чорно-рябої молочної породи
Other Titles: Влияние наследственности голштинской породы на развитие линейных признаков коров-первотелок украинской черно-рябой молочной породы
The influence of Holstein breed inheritance on the development of linear traits cows firstborn of Ukrainian black-andwhite dairy cattle
Authors: Хмельничий, Сергій Леонтійович
Повод, Микола Григорович
Самохіна, Євгенія Анатоліївна
Хмельничий, Сергей Леонтьевич
Повод, Николай Григорьевич
Самохина, Евгения Анатольевна
Khmelnychyi, Serhii Leontievych
Povod, Mykola Grigorovich
Samokhina, Evgeniya Anatoliyivna
Keywords: українська чорно-ряба молочна порода
корови-первістки
лінійна оцінка типу
украинская черно-пестрая молочная порода
коровы-первенцы
линейная оценка типа
Ukrainian Black-and-White dairy breed
first born cows
linear type assessment
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Хмельничий С. Л. Вплив спадковості голштинської породи на розвиток лінійних ознак корів-первісток української чорно-рябої молочної породи [Електронний ресурс] / С. Л. Хмельничий, М. Г. Повод, Є. А. Самохіна // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Тваринництво» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2020. – Вип. 3 (42). – С. 63-66.
Abstract: Дослідження проведені задля вивчення мінливості з розвитку лінійних ознак екстер’єрного типу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від впливу умовної кровності голштинської породи. Експериментальною базою служила селекційна інформація з лінійної класифікації корів племінного заводу ПП “Буринське” Підліснівського відділення Сумського району. Оцінка корів за типом проведена у межах трьох груп помісних тварин із умовною кровністю голштинської породи: І – 62,5-74,9; ІІ – 75,0-87,4 та 87,5 % і вище. Встановлено достовірний вплив умовної частки крові за поліпшуючою породою на екстер’єрний тип тварин. Із нарощуванням спадковості голштинської породи у помісних корів збільшувалася оцінка за лінійні ознаки типу. Тварини ІІІ-ї групи були кращими за ровесниць І-ї та ІІ-ї груп відповідно за груповими ознаками молочного типу на 2,9 та 0,8 балу, тулуба – на 2,9 та 1,3 балу, кінцівок – на 0,6 та 0,5 балу та вимені – на 2,8 та 0,6 балу. Фінальна оцінка зросла від 81,3 балу (корови першої групи із спадковістю голштина 62,5-74,9 %) до 83,9 балу (корови ІІІ групи із спадковістю голштина 87,5 % і вище). Перевищення висококровних помісей ІІІ-ї групи у порівнянні з І-ю та ІІ-ю за описовими ознаками екстер’єру виявлено за глибиною тулуба, кутастістю, шириною заду, прикріпленням передніх та задніх часток вимені, центральною зв’язкою, глибиною вимені та довжиною дійок. Результати досліджень дозволяють стверджувати, що нарощування спадковості голштинської породи істотно поліпшує екстер’єрний тип корів української чорно-рябої молочної породи, що варто враховувати у селекційному процесі удосконалення тварин цієї породи за екстер’єрним типом. Исследование проводилось с целью изучения изменчивости развития линейных признаков экстерьерного типа первородных коров украинской черно-пестрой молочной породы в зависимости от влияния условной крови голштинской породы. Экспериментальной основой послужила селекционная информация по линейной классификации коров племзавода ЧП «Бурынское» Подлесновского филиала Сумской области. Оценка коров по типу проводилась в пределах трех групп помесей с условной кровью голштинской породы: I - 62,5-74,9; II - 75,0–87,4 и 87,5% и выше. Установлено достоверное влияние условной доли крови улучшающей породы на тип экстерьера животных. С увеличением наследования голштинской породы у помесных коров оценка линейных признаков типа увеличивалась. Животные III группы превосходили своих сверстников из I и II групп соответственно по групповым признакам молочного типа на 2,9 и 0,8 балла, телу - на 2,9 и 1,3 балла, конечностям - на 0, 6 и 0,5 балла и вымени - на 2,8 и 0,6 балла. Итоговая оценка увеличилась с 81,3 балла (коровы первой группы с голштинской наследственностью 62,5-74,9%) до 83,9 балла (коровы III группы с голштинской наследственностью 87,5% и выше). Превышение высококровных гибридов в III группе по сравнению с I и II по описательным признакам экстерьера выявлено по глубине тела, угловатости, ширине ягодиц, прикрепления передней и задней частей вымени, центральной связки, глубины вымени и сосков. длина. Результаты исследований свидетельствуют о том, что увеличение наследственности голштинской породы значительно улучшило тип экстерьера коров украинской черно-пестрой молочной породы, что необходимо учитывать при селекционном процессе улучшения животных этой породы по типу экстерьера.
Description: The research was conducted to study the variability in the development of linear traits of the conformation type of firstborn cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the influence of the conditional blood of Holstein breed. The experimental basis was the selection information on the linear classification of cows of the breeding farm PE "Buryn'ske" Pidlisnivsky branch of Sumy region. Assessment of cows by type was carried out within three groups of crossbred animals with conditional blood of Holstein breed: I - 62.5-74.9; II - 75.0-87.4 and 87.5% and above. A significant effect of the conditional proportion of blood by the improving breed on the conformation type of animals had been established. With increase in the inheritance of Holstein breed in crossbred cows, the score for linear traits of the type increased. Animals of the III group were better than their peers from I and II groups, respectively, by group traits of dairy type by 2.9 and 0.8 score, body - by 2.9 and 1.3 score, limbs - by 0, 6 and 0.5 score and udder - by 2.8 and 0.6 score. The final grade increased from 81.3 score (cows of the first group with Holstein inheritance 62.5-74.9%) to 83.9 score (cows of group III with Holstein inheritance 87.5% and above). Excess of high-blood hybrids in the III group compared with the I-st and II-nd by descriptive traits of conformation was revealed on body depth, angularity, rear width, front and rear udder parts attachment, central ligament, udder depth and teats length. The research results suggested that increasing inheritance of Holstein breed significantly improved cow’s conformation type of Ukrainian Black-and-White dairy breed, which should be taken into account in the selection process of improving animals of this breed by conformation type.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8722
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf573,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.