Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8728
Title: Zoohygienic characteristics of biotechnological methods of metabolism regulating of chickens embryo in the process of incubation
Other Titles: Зоогігієнічні характеристики біотехнологічних методів регулювання обміну речовин курячих ембріонів у процесі інкубації
Зоогигиеническая характеристика биотехнологических методов регуляции метаболизма куриного эмбриона в процессе инкубации
Authors: Bordunova, Olga Georgievna
Samokhina, Evgeniya Anatoliyivna
Khmelnychyi, Leontiі Mykhailovych
Povod, Mykola Grigorovich
Vechorka, Victoria Viktorivna
Бордунова, Ольга Георгіївна
Самохіна, Євгенія Анатоліївна
Хмельничий, Леонтій Михайлович
Повод, Микола Григорович
Вечорка, Вікторія Вікторівна
Бордунова, Ольга Георгиевна
Самохина, Евгения Анатольевна
Хмельничий, Леонтий Михайлович
Повод, Николай Григорьевич
Вечорка, Виктория Викторовна
Keywords: biotechnology
technology
egg incubation
біотехнологія
технологія
інкубація яєць
биотехнология
технология
инкубация яиц
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Zoohygienic characteristics of biotechnological methods of metabolism regulating of chickens embryo in the process of incubation [Electronic resource] / O. G. Bordunova, E. A. Samokhina, L. M. Khmelnychyi [and athers] // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Тваринництво»/ Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2020. - Вип.4 (43). - С. 100-105
Abstract: The research presents the results of experimental studies of the influence of various physicochemical factors (phonophoresis, electrophoresis, electrospray, diffusion, etc.) on the rate of transport of biologically active substances through the protective layer of hatchig eggs shell of crossbred Haysex Brown. The aim of the study was to compare the effectiveness of the use of physicochemical methods of transportation of biologically active substances through the shell of hatching eggs of chickens. For the experiment, three batches of eggs were formed, which were obtained from layer hens Haysex Brown, 144 pieces in each experimental group. The kinetic parameters of BAS transport through bioceramic protective barriers of eggs were calculated based on the determination of BAS concentration on the surface and inside the egg by mass spectrometric method (mass spectrometer with ionization of 252Cf fission fragments "MSBH", (Ltd "SELMI", Sumy, Ukraine). The degree of permeability of bioceramic layers of the shell relative to the model gas mixture which is identical to the atmospheric air was studied by the method of V. Breslavets et other and the mass spectrometric method (gas mass spectrometer "MX 7304A"). Electron microscopic studies were performed on a scanning electron microscope REMMA-102; Visilog 6.11 (Noesis, Belgium) was used to process the obtained digital images to determine the number of shell microdefects per unit area of the digital image. It has been experimentally proved that to increase the efficiency of transport of biologically active substances (BAS) through the bioceramic layers of the shell of hatching eggs of Loman Brown hens, it is advisable to use ultrasonic treatment (phonophoresis, sonophoresis), substances - enhancers, including plant terpenes (L-menthol), DMSO and cyclodextrin. Phonophoretic treatment of hatching eggs increases the hatchability of eggs by 7.6%. At the same time, the gas permeability of the bioceramic layer increases significantly (by 0.43. 10-4 m3 / m2 s). У дослідженні представлені результати експериментальних досліджень впливу різних фізико-хімічних факторів (фонофорез, електрофорез, електророзпилення, дифузія та ін.) На швидкість транспорту біологічно активних речовин через захисний шар оболонки яєць інкубації кросистого хайсекса Брауна. Метою дослідження було порівняння ефективності використання фізико-хімічних методів транспортування біологічно активних речовин через шкаралупу інкубаційних яєць курей. Для експерименту було сформовано три партії яєць, які були отримані від курей-несучок Haysex Brown, по 144 штуки в кожній дослідній групі. Кінетичні параметри транспортування BAS через біокерамічні захисні бар'єри яєць розраховували на основі визначення концентрації BAS на поверхні та всередині яйцеклітини мас-спектрометричним методом (мас-спектрометр з іонізацією фрагментів поділу 252Cf "MSBH", (ТОВ "SELMI") , Суми, Україна). Ступінь проникності біокерамічних шарів оболонки щодо модельної газової суміші, яка ідентична атмосферному повітрю, вивчалася методом В. Бреславця та ін. Та мас-спектрометричним методом (газовий мас-спектрометр " MX 7304A "). Електронно-мікроскопічні дослідження проводили на скануючому електронному мікроскопі REMMA-102; Visilog 6.11 (Noesis, Бельгія) використовували для обробки отриманих цифрових зображень для визначення кількості мікродефектів оболонки в одиниці площі цифрового зображення. Це експериментально доведено, що для підвищення ефективності транспорту біологічно активних речовин (БАВ) через біокерамічні шари шкаралупи інкубаційного яйця з курей Ломан Браун доцільно застосовувати ультразвукову обробку (фонофорез, сонофорез), речовини - підсилювачі, включаючи рослинні терпени (L-ментол), ДМСО та циклодекстрин. Фонофоретична обробка інкубаційних яєць збільшує виводимість яєць на 7,6%. При цьому значно зростає газопроникність біокерамічного шару (на 0,43. 10-4 м3 / м2 с).
Description: В исследовании представлены результаты экспериментальных исследований влияния различных физико-химических факторов (фонофорез, электрофорез, электроспрей, диффузия и др.) На скорость транспорта биологически активных веществ через защитный слой скорлупы инкубационных яиц помесей Haysex Brown. Целью исследования было сравнение эффективности использования физико-химических методов транспортировки биологически активных веществ через скорлупу инкубационных яиц кур. Для эксперимента были сформированы три партии яиц, которые были получены от кур-несушек Хайсекс Браун, по 144 штуки в каждой опытной группе. Кинетические параметры транспорта БАВ через биокерамические защитные барьеры яиц рассчитаны на основании определения концентрации БАВ на поверхности и внутри яйца масс-спектрометрическим методом (масс-спектрометр с ионизацией осколков деления 252Cf «MSBH», (ООО «СЭЛМИ») , Сумы, Украина). Изучена степень проницаемости биокерамических слоев оболочки относительно модельной газовой смеси, идентичной атмосферному воздуху, методом В. Бреславца и др. И масс-спектрометрическим методом (газовый масс-спектрометр » MX 7304A "). Электронно-микроскопические исследования проводили на растровом электронном микроскопе REMMA-102, при обработке полученных цифровых изображений с помощью Visilog 6.11 (Noesis, Бельгия) определялось количество микродефектов оболочки на единицу площади цифрового изображения. Экспериментально доказано, что для повышения эффективности транспорта биологически активных веществ (БАВ) через биокерамические слои скорлупы инкубационного яйца s кур Ломан Браун целесообразно использовать ультразвуковую обработку (фонофорез, сонофорез), вещества - усилители, в том числе растительные терпены (L-ментол), ДМСО и циклодекстрин. Фонофоретическая обработка инкубационных яиц увеличивает выводимость яиц на 7,6%. При этом газопроницаемость биокерамического слоя значительно увеличивается (на 0,43 • 10-4 м3 / м2 • с).
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8728
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoohygienic characteristics of biotechnological methods.pdf494,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.