Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8735
Title: Основні фактори, які впливають на побудову транспортних розв’язок
Other Titles: Основные факторы, влияющие на построение транспортных развязок
The main factors influencing the construction of transport interchanges
Authors: Соларьов, Олександр Олексійович
Мікуліна, Марина Олександрівна
Таценко, Олександр Володимирович
Соларев, Александр Алексеевич
Микулина, Марина Александровна
Таценко, Александр Владимирович
Solarov, Alexandr Alekseevich
Mikulina, Marina Aleksandrovna
Tatsenko, Aleksandr Vladimirovich
Keywords: транспортна розв’язка
пропускна здатність
транспортний засіб
транспортная развязка
пропускная способность
транспортное средство
interchange
capacity
vehicle
Issue Date: 2021
Publisher: Вінницький політехнічний інститут
Citation: Соларьов О. О. Основні фактори, які впливають на побудову транспортних розв’язок [Електронний ресурс] / О. О. Соларьов, M. O. Мікуліна, О. В. Таценко // Вісник ВПІ. - Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 2021. - Вип.1 (лютий). - С. 102-107
Abstract: У статті розглядаються фактори, що впливають на будівництво розв'язок доріг, та програмне забезпечення для проектування. Важливо пам’ятати, що для дорожнього руху необхідною складовою є безпека пересування, тому всі компоненти, наведені в статті, та елементи транспортного перетину необхідної ділянки повинні відповідати загальним вимогам. Сьогодні вимоги до побудови технологічних рішень постійно змінюються. Насамперед цьому сприяє конструктивний розвиток транспортних засобів і, відповідно до цього, зміна режимів руху. Проектування транспортних розв'язок є досить складним, оскільки також необхідно враховувати інтенсивні темпи зростання кількості автомобілів на дорогах нашої країни. Безпека дорожнього руху є ключовим питанням при проектуванні транспортного перехрестя, тому всі проектні роботи повинні виконуватися в суворій відповідності до нормативних документів. Ключовими факторами, які необхідно враховувати при проектуванні транспортного перехрестя, є: швидкість руху транспортних засобів на прилеглих дорогах та на пандусах; ширина смуг руху і їх кількість; наявність схилів; пропускна здатність необхідна для задоволення місцевих потреб. Важливо також приділяти велику увагу якості проекту, а в майбутньому - будівництву транспортної розв'язки. Існує велика кількість прикладів, що свідчать про те, що недотримання вимог технічної документації та якості будівельних робіт призводить до зменшення періоду необслуговуваного споруди. Згідно із загальновизнаною методологією розписання транспортного перехрестя, вона включає такі етапи: вибір основи для типу перехресть транспортних шляхів; проектування та розробка схеми дорожнього руху, підготовка технічної документації; розрахунок технічних параметрів перетину транспортних шляхів проектування допоміжних споруд (водовідведення, освітлення) проектування профілів. Сьогодні існує велика кількість програмного забезпечення, яке дозволяє виконувати необхідні розрахунки та будувати схеми обміну трафіком. Найвідоміші програми: IndorCAD, AutoCad, MXROAD. Рассмотрены факторы, влияющие на построение транспортных развязок, и программное обеспечение для проектирования. Важно помнить, что для дорожного движения необходимой составляющей является безопас-ность перемещения, поэтому все компоненты, которые приведены в статье,и элементы транспортной раз-вязки необходимого участка, должны соответствовать общимтребованиям. Сегодня требования к построе-нию технологических развязокпостоянно меняются. Прежде всего этому способствует конструктивное раз-витие транспортных средств и в соответствии с этим — изменение режимов движения. Вопросы проектиро-вания транспортных развязок достаточно сложны, так как необходимо также учитывать увеличениетемп овроста количества автомобилей на дорогах нашей страны. Ключевым вопросом при проектировании транс-портной развязки является безопасность движения, поэтому все работы по проектированию должны проходить с четким соблюдением нормативных документов. Ключевыми факторами, которые необходимо учиты-вать при проектировании транспортной развязки являются: скорость движения транспортных средств по примыкающим автомобильным дорогами на съездах; ширина полос для движения и их количество; наличие склонов; необходимая пропускная способность для удовлетворения потребностей региона. Важно также уделять большое внимание качеству исполнения проекта, а в дальнейшем — и строительству транспортной развязки. Существует большое количество примеров, показывающих, что несоблюдение требований технической документации и качества строительных работ приводит к уменьшению срока безремонтного использования сооружения. Согласно общепринятой методике проектирование транспортной развязки включает в себя такие шаги: выбор основы типа пересечений транспортных путей, проект и разработка схемы движения, подготовка технической документации; расчет технических параметров пересечения транспортных путей, проектирование вспомогательных сооружений (узла водоотведения, освещения) проектирование профилей. На сегодня существует большое количество программных средств, позволяющих выполнить необходимые расчеты и построить схемы транспортной развязки. Наиболее известны такие программы, как: IndorCAD, AutoCad, MXROAD.
Description: The article discusses the factors influencing the construction of road junctions, and software for design. It is important to remember that for road traffic a necessary component is the safety of movement, therefore all the components that are given in the article and the elements of the traffic intersection of the required section must comply with the general require-ments. Today, the requirements for building technological solutions are constantly changing. First of all, this is facilitated by the constructive development of vehicles and, in accordance with this, the change in driving modes. The design of transport interchanges is quite difficult, since it is also necessary to take into account the intensive growth rates of the number of cars on the roads of our country. Traffic safety is a key issue in the design of a traffic intersection, therefore, all design work must be carried out in strict compliance with regulatory documents. The key factors that must be taken into account when design-ing a traffic intersection are: the speed of vehicles on adjoining roads and at ramps; the width of the lanes for traffic and their number; the presence of slopes; bandwidth is needed to meet local needs. It is also important to pay great attention to the quality of the project, and in the future, to the construction of a transport interchange. There are a large number of examples showing that non-compliance with the requirements of technical documentation and the quality of construction work leads to a decrease in the period of maintenance-free use of a structure. According to the generally accepted methodology for de-signing a traffic intersection, it includes the following steps: selection of the basis for the type of intersections of transport routes; design and development of a traffic scheme, preparation of technical documentation; calculation of the technical parameters of the intersection of transport routes design of auxiliary structures (drainage unit, lighting) design of profiles. Today there is a large number of software that allows you to perform the necessary calculations and build traffic interchange schemes. The most famous programs are: IndorCAD, AutoCad, MXROAD.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8735
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соларьов О. О. Основні фактори.pdf354,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.