Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9453
Title: Використання різних підходів до розв’язання логістичних задач
Other Titles: Использование различных подходов к решению логистических задач
Using different approaches to solving logistics problems
Authors: Старіков, Андрій Ігорович
Соларьов, Олександр Олексійович
Мікуліна, Марина Олександрівна
Тарельник, Наталія В’ячеславівна
Таценко, Олександр Володимирович
Стариков, Андрей Игоревич
Cоларев, Александр Алексеевич
Микулина, Марина Александровна
Тарельник, Наталья Вячеславовна
Таценко, Александр Владимирович
Starikov, Andriy
Solarov, Oleksandr
Mikulina, Marina
Tarelnyk, Natalia
Tatsenko, Olexandr
Keywords: матриця маршруту
метод потенціалів
перевезення вантажів
матрица маршрута
метод потенциалов
перевозки грузов
route matrix
potential method
cargo transportation
Issue Date: 2021
Publisher: ВПІ
Citation: Використання різних підходів до розв’язання логістичних задач [Електронний ресурс] / А. І. Старіков, О. А. Соларьов, М. О. Мікуліна [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2021. – № 4. – С. 56-62.
Abstract: Формування економічно обґрунтованого маршруту руху є одним з ключових завдань фахівця з транспортних технологій. Складання обґрунтованої матриці маршруту є важливим елементом будь-якого підприємства, задіяного в транспортному процесі. Метою складання маршруту руху є мінімізація коштів та персоналу, необхідного для перевезення вантажу. Досить часто саме вдало вибрані маршрути дають змогу суттєво вплинути на економічну ситуацію виробництва, адже витрати на паливо-мастильні матеріали є одними з найбільших. Під час формування маршруту руху логістичний центр часто стикається з таким явищем як «порожній пробіг», який має негативний вплив на економічний показник. Найширше маршрутизація може бути використана в оптовій торгівлі. Завданням першої є мінімізація витрат на доставку товару споживачам. На сьогоднішній день транспорт є одним з головних елементів у логістичних системах, за його допомогою відбуваються переміщення товарів чи продукту на будь-якому підприємстві в середині або між виробництвами. Розвиток цього напрямку може дозволити суттєво скоротити витрати, поліпшити умови праці водіїв та обслуговувального персоналу. Вдало спроєктувати маршрут руху сьогодні можна, використовуючи сучасне програмне забезпе-чення та відомі математичні алгоритми, які досить просто використовувати у таких базах, як: Microsoft Excel або MathCad. В статті вибрано та обґрунтовано найактуальніший метод побудови матриці маршруту. Запропонований метод дає можливість швидкого накопичення та оброблення даних. Головним завданням статті є аналіз сучасних методів побудови матриць маршрутів для реаль-ного виробництва. Проаналізувавши відомі методи побудови матриць маршруту визначено, що найвдалішим з економічної точки зору є метод потенціалів, який дозволяє мінімізувати не тільки витрати, а й відстані руху. Економічний ефект від використання методу потенціалів для побудови матриці маршруту складає близько 15 %. Формирование экономически обоснованного маршрута движения является одной из ключевых задач специалиста по транспортным технологиям. Составление обоснованной матрицы маршрута является важным элементом любого предприятия, задействованного в транспортном процессе. Целью составления маршрута движения является минимизация средств и персонала, необходимого для перевозки груза. Довольно часто именно удачно выбраны маршруты позволяют существенно повлиять на экономическую ситуацию производства, ведь траты на горюче-смазочные материалы являются одними из самых больших. При формировании маршрута движения логистический центр часто сталкивается с таким явлением как «пустой пробег», который оказывает негативное влияние на экономический показатель. Наиболее широко маршрутизация может быть использована в оптовой торговли. Задачей первой является минимизация затрат на доставку товара потребителям. На сегодняшний день транспорт является одним из главных элементов в логистических системах, с его помощью происходят перемещения товаров или продукта на любом предприятии в середине или между производствами. Развитие этого направления может позволить существенно сократить расходы, улучшить условия труда водителей и обслуживающего персонала. Удачно спроектировать маршрут движения сегодня можно, используя современное программное обеспечения и известные математические алгоритмы, которые достаточно просто использовать в таких базах, как: Microsoft Excel или MathCad. В статье выбрано и обоснованно актуальный метод построения матрицы маршрута. Предложенный метод дает возможность быстрого накопления и обработки данных. Главной задачей статьи является анализ современных методов построения матриц маршрутов для реального производства. Проанализировав известные методы построения матриц маршруту определено, что самым удачным с экономической точки зрения является метод потенциалов, который позволяет минимизировать не только расходы, но и расстоянии движения. Экономический эффект от использования метода потенциалов для построения матрицы маршрута составляет около 15%.
Description: The article discusses the factors that influence the construction of transport interchanges and design software. It is im-portant to remember that traffic safety is a necessary component for road traffic, so all the components listed in the article and the elements of the transport interchange of the required section must meet the general requirements. Today, the re-quirements for building technological solutions are constantly changing. First of all, this is facilitated by the constructive development of vehicles and, accordingly, the change of traffic regimes. The issue of designing transport interchanges is quite complex, as it is also necessary to take into account the intensive growth rate of the number of cars on the roads of our country. Traffic safety is a key issue when designing a transport interchange, so all design work must be carried out in strict compliance with regulations. The key factors to consider when designing a traffic interchange are: the speed of vehi-cles on adjacent roads and at exits; width of lanes for traffic and their number; the presence of slopes; the necessary capaci-ty to meet the needs of the area. It is also important to pay close attention to the quality of the project, and subsequently to the construction of the transport interchange. There are a large number of examples that show that non-compliance with the requirements of technical documentation and quality of construction works leads to a reduction in the period of mainte-nance-free use of the building. Accordingly, the generally accepted method of designing a transport interchange includes the following steps: the choice of the basis of the type of intersections of transport routes; design and development of traffic diagrams, preparation of technical documentation; calculation of technical parameters of road crossings; design of auxiliary structures (drainage unit, lighting); profile design. Today, there is a large amount of software that allows you to perform the necessary calculations and build diagrams of transport interchanges. The most famous are such programs as: IndorCAD, AutoCad, MXROAD.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9453
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_mashinobud 1_3950ост (1).pdf275,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.