Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9458
Title: Мобільна агрометеостанція для обприскувачів
Other Titles: Мобильная агрометеостанция для опрыскивателей
Mobile agrometostation for sprayers
Authors: Зубко, Владислав Миколайович
Комісар, Євгеній Олександрович
Шелест, Микола Сергійович
Хворост, Тетяна В’ячеславівна
Данілов, Сергій Михайлович
Зубко, Владислав Николаевич
Комиссар, Евгений Александрович
Шелест, Николай Сергеевич
Хворост, Татьяна Вячеславовна
Данилов, Сергей Михайлович
Zubko, V. M.
Komisar, E. A.
Shelest, M. S.
Khvorost, T. V.
Danilov, S. М.
Keywords: метеостанція
обприскувач
сила вітру
метеостанция
опрыскиватель
сила ветра
meteorological station sprayer
wind force
temperature
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Мобільна агрометеостанція для обприскувачів [Електронний ресурс] / В. М. Зубко, Є. О. Комісар, М. С. Шелест [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Механізація та автоматизація виробничих процесів» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2020. – Вип. 2 (40). – С. 3-7.
Abstract: Якість проведення обприскування необхідно контролювати, як безпосередньо сидячи за кермом обприскувача, також і дистанційно. Таким чином контролювати погодні умови та аналізувати параметри роботи обприскувача зможе інженер та агроном. До параметрів, які необхідно контролювати відноситься швидкість вітру, максимально допустиме значення до 5 м/с; температура повітря на рівні листа, (температури вищої, ніж вказано для даного пестициду, ефективність препарату може як знижуватись (для піретроїдів), так і підвищуватись (для карфентразону)); вологість повітря, висока вологість впливає на випаровування крапель з поверхні листа, а низька на норму внесення робочої рідини. Інтеграція вищої освіти з сучасним агарним бізнесом вказує на потреби останнього та ставить задачі для науки. Розроблена мобільна станція дозволяє контролювати процес внесення засобів захисту рослин та стимуляторів росту дистанційно. Отримана інформація з сенсорів дозволяє контролювати якість внесення препарату та аналізувати ефективність його внесення. Отримані дані зберігаються на хмарі і можуть бути використані у подальшому для аналізу ефективності вирощування продукції рослинництва. Розроблена станція використовуються у Сумському НАУ для проведення обприскування дослідних полів. Интеграция высшего образования по современным аграрного бизнеса указывает на нужды последнего и ставит задачи для науки. Разработана мобильная станция позволяет контролировать процесс внесения средств защиты растений и стимуляторов роста дистанционно. Полученная информация с сенсоров позволяет контролировать качество внесения препарата и анализировать эффективность его внесения. Полученные данные хранятся на облаке и могут быть использованы в дальнейшем для анализа эффективности выращивания продукции растениеводства.
Description: The quality of the spraying must be controlled, both directly while sitting behind the wheel of the sprayer, as well as remotely. Thus, an engineer and an agronomist will be able to control weather conditions and analyze the parameters of the sprayer. The parameters that need to be monitored include wind speed, the maximum allowable value up to 5 m / s; air temperature at the writing level, (temperatures higher than those indicated for this pesticide, the effectiveness of the drug can both decrease (for pyrethroids) and increase (for carfentrazone)); air humidity, high humidity affects the evaporation of droplets from the leaf surface, and low work-ing fluid application rate. The integration of higher education with modern agricultural business indicates the needs of the latter and sets tasks for science. The developed mobile station allows you to control the process of applying plant protection products and growth stimulants remotely. The information received from the sensors allows you to control the quality of the drug application and analyze the effectiveness of its application. The data obtained is stored on the cloud and can be used in the future to analyze the efficiency of growing crop products.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9458
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf540,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.