Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9542
Title: Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці
Other Titles: Персонал предприятия, производительность и оплата труда
Enterprise personnel, productivity and salary
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Поливаний, Антон Дмитрович
Микулина, Марина Александровна
Поливаный, Антон Дмитриевич
Mikulina, Marina Aleksandrovna
Polyvanyi, Anton Dmitrievich
Keywords: трудові ресурси
матеріальні цінності
соціально-економічні категорії
трудовые ресурсы
материальные ценности
социально-экономические категории
labor resources
material values
socio-economic categories
Issue Date: 2021
Citation: Мікуліна М. О. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна, А. Д. Поливаний // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць, ( м. Переяслав, 2021 р.). - Переяслав, 2021. - Вип.75. - С. 41-43
Abstract: В запропонованій статті наведені визначення трудових ресурсів як соціально-економічної категорії, що являють собою сукупність здатних до праці людей, які є носіями фізичних і духовних здібностей до праці, яка використовуються у процесі створення матеріальних цінностей. В предлагаемой статье приведены определения трудовых ресурсов как социально-экономической категории, представляющие собой совокупность способных к труду людей, которые являются носителями физических и духовных способностей к труду, которая используются в процессе создания материальных ценностей.
Description: The proposed article defines labor resources as a socio-economic category, which is a set of able-bodied people who are carriers of physical and spiritual abilities to work, which are used in the process of creating material values.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9542
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мікуліна М. О. Персонал підприємства.pdf413,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.