Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10176
Title: Ефективність використання інноваційних протеїнових компонентів в годівлі свиней
Other Titles: Efficiency of using innovative protein components in pig feeding
Authors: Повод, Микола Григорович
Кондратюк, Вадим Миколайович
Лихач, Вадим Ярославович
Михалко, Олександр Григорович
Іжболдіна, Олена Олександрівна
Повозніков, Микола Гаврилович
Гутий, Богдан Володимирович
Povod, M. H.
Kondratyuk, V. M.
Lykhach, V. Ya.
Mykhalko, O. H.
Izhboldina, O. O.
Povoznikov, M. H.
Gutyj, B. V.
Keywords: свині
годівля
соєвий шрот
pigs
feed
soybean meal
Issue Date: 2022
Publisher: СНАУ
Citation: Ефективність використання інноваційних протеїнових компонентів в годівлі свиней [Електронний ресурс] / М. Г. Повод, В. М. Кондратюк, В. Я. Лихач [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Тваринництво» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2022. – Вип. 2 (49). – С. 24-35.
Abstract: В статті вивчалась залежність продуктивних якостей, собівартості приросту та рентабельності виробництва свинини в умовах промислового комплексу під час дорощування та відгодівлі свиней при частковій (50%) та повній (100%) заміні в їх раціоні соєвого шроту на високобілковий протеїновий концентрат «Proglot». Встановлено, що під час дорощування поросят використання часткової та повної заміни соєвого шроту на високобілковий соняшниковий концентрат призвело до зниження середньодобових приростів поросят на 0,87% при частковій та на 4,95% при повній його заміні й, до зменшення на 0,84% живої маси на кінець періоду дорощування при частковій та на 3,34% при повній заміні соєвих продуктів на соняшникові в стартерному комбікормі. Конверсія корму виявилась кращою на 1,41% в групі тварин, яким було частково замінено соєвий шрот на високобілковий соняшниковий концентрат порівняно з тваринами, які споживали в стартерному комбікормі соєвий шрот та на 5,37% в порівнянні з тваринами, яким цей шрот був повністю замінений на високобілковий соняшниковий концентрат. Собівартість 1 кг корму знизилась на 2,24%, при частковій заміні соєвого шроту на високобілковий соняшниковий концентрат та на 4,57% при повній. Кормова часка собівартості 1 кг приросту у поросят, виявилась на 3,64% нижчою порівняно з аналогами, які споживали корм з частковою заміною соєвого шроту на високобілковий соняшниковий концентрат та знизилась на 3,47% у тварин, яким було повністю замінено соєвий шрот на високобілковий соняшниковий концентрат. Найнижчу собівартість однієї голови за період дорощування мали тварини, в раціоні яких було повністю замінено соєвий шрот на високобілковий соняшниковий концентрат, вони за цим показником на 3,55%, переважали ровесників, яким такої заміни не здійснювалось і на 0,3% аналогів, у яких така заміна була здійснена частково. Ринкова вартість 1 голови дорощених поросят виявилась найвищою в групі тварин на традиційному раціоні, що на 0,84% вище порівняно з групою тварин за часткової заміни та на 0,95% порівняно з тваринами за повної заміни соєвих продуктів на соняшникові. Водночас дохід від реалізації однієї голови дорощених поросят виявився більшим у групі підсвинків з частковою заміною соєвих протеїнових продуктів соняшниковими – на 22,0% порівняно з аналогами на стандартному раціоні, та на 31,45% в порівнянні з тваринами, яким заміна соєвих продуктів на соняшникові відбулася повністю. Рентабельність вирощування свиней в цей період також була найвищою в групі поросят з частковою заміною білкових компонентів раціону – на 3,07% в порівнянні з тваринами, що вирощувались на стандартному комбікормі і на 4,51% – порівняно з групою тварин, які вживали корм з повною заміною соняшниковою білковою складовою. Найвищий індекс відгодівельних якостей свиней по завершенню відгодівлі був у свиней з частковою заміною соєвого шроту на високобілковий соняшниковий концентрат, тоді як у тварин з повною заміною він виявився на 7,23% нижчим та на 1,88% меншим в аналогів, яким така заміна не проводилась. Найнижчу кормову собівартість однієї голови по завершенню відгодівлі мали тварини, в раціоні яких було повністю замінено соєвий шрот на високобілковий соняшниковий концентрат, вони за цим показником на 2,75% переважали ровесників, яким така заміна була здійснена частково і на 3,37%, де такої заміни не проводилось. Ринкова вартість 1 голови відгодованих свиней була найвищою в групі тварин за часткової заміни соєвих продуктів на соняшникові, що на 1,02% вище від свиней відгодованих на традиційному раціоні, і на 3,53% вище порівняно з групою тварин за повної заміни соєвих продуктів на соняшникові. В цій групі виявився вищим і дохід від реалізації однієї голови відгодованих свиней на 20,94% порівняно з аналогами на стандартному раціоні та на 11,27% в порівнянні з тваринами, яким заміна соєвих продуктів на соняшникові відбулася повністю. Рентабельність відгодівлі свиней в цей період також була найвищою в групі поросят з частковою заміною білкових компонентів раціону на 0,31% в порівнянні з тваринами, що вирощувались на стандартному комбікормі і на 1,20% порівняно з групою тварин, які вживали корм з повністю зміненою білковою складовою. Встановлено доцільність часткової заміни (50/50%) соєвого шроту на високобілковий соняшниковий концентрату, тоді як використання тільки соняшникового високобілкового концентрату вірогідно знижує показники продуктивності і не підвищує економічних показників відгодівлі свиней.
Description: The article studied the dependence of productive qualities, the cost of growth and the profitability of pork production in the conditions of an industrial complex during the rearing and fattening of pigs with partial (50%) and complete (100%) replacement of soybean meal with high-protein protein concentrate "Proglot" in their diet. It was established that during the rearing of piglets, the use of partial and complete replacement of soybean meal with high-protein sunflower concentrate led to a decrease in the average daily growth of piglets by 0.87% with partial replacement, by 4.95% with full replacement, and to a decrease of 0.84% of live weight at the end of the growing period with partial and by 3.34% with full replacement of soybean products with sunflower in starter compound feed. Feed conversion turned out to be better by 1.41% in the group of animals that partially replaced soybean meal with high-protein sunflower concentrate compared to animals that consumed soybean meal in the starter feed and by 5.37% compared to animals that received this meal completely replaced with highprotein sunflower concentrate. The cost of 1 kg of feed decreased by 2.24% when partially replacing soybean meal with high-protein sunflower concentrate and by 4.57% when completely replaced. The feed share of the cost of 1 kg of gain in piglets was 3.64% lower compared to the counterparts that consumed feed with partial replacement of soybean meal with high-protein sunflower concentrate and decreased by 3.47% in animals that were completely replaced by soybean meal with high-protein sunflower concentrate. The lowest cost per head during the period of rearing had the animals whose diet was completely replaced by soybean meal with high-protein sunflower concentrate. According to this indicator, they outnumbered their peers by 3.55%, which did not undergo such a replacement, and by 0.3% of their counterparts, in which such replacement was partially carried out, by 3.55% of animals that were not replaced. The market value of 1 head of fullgrown piglets turned out to be the highest in the group of animals on the traditional diet, which is 0.84% higher compared to the group of animals with partial replacement and by 0.95% compared to animals with full replacement of soy products with sunflower. At the same time, the income from the sale of one head of full-grown piglets turned out to be higher in the group of animals with a partial replacement of soy protein products for protein by 22.0% compared to counterparts on a standard diet and by 31.45% compared to animals that were replaced by soy products with sunflower fully. Profitability of raising pigs during this period was also the highest in the group of piglets with partial replacement of protein components of the diet by 3.07% compared to animals raised on standard compound feed and by 4.51% compared to the group of animals that consumed feed with full by replacing the sunflower protein component. The highest index of fattening qualities of pigs at the end of fattening was in pigs with partial replacement of soybean meal with high-protein sunflower concentrate, while it was 7.23% lower in animals with complete replacement and 1.88% lower in counterparts that were not replaced. . The lowest feed cost per head after fattening was achieved by animals whose diet was completely replaced by soybean meal with high-protein sunflower concentrate, they outperformed their peers by 2.75% by this indicator and by 3.37%, where no such replacement was carried out. The market value of 1 head of fattened pigs was the highest in the group of animals with partial replacement of soy products with sunflower, which is 1.02% higher than pigs fattened on a traditional diet, and 3.53% higher compared to the group of animals with complete replacement of soy products on a sunflower In this group, the income from the sale of one head of fattened pigs turned out to be higher by 20.94% compared to counterparts on a standard diet and by 11.27% compared to animals that were completely replaced with soybean products by sunflower. Profitability of fattening pigs during this period was also the highest in the group of piglets with partial replacement of protein components of the diet by 0.31% compared to animals raised on standard compound feed and by 1.20% compared to the group of animals that consumed feed with complete replacement sunflower protein component. The expediency of partially replacing (50/50%) soybean meal with high-protein sunflower concentrate has been established, while the use of only high-protein sunflower concentrate likely reduces productivity indicators and does not increase the economic indicators of fattening pigs.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10176
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf532,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.