Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10915
Title: Наукове обґрунтування використання насіння маку при виробництві сирків кисломолочних
Other Titles: Scientific rationale for the use of poppy seeds in the production of curd products
Authors: Петрова, О. І.
Болгова, Н. В.
Губа, С. О.
Соколенко, В. В.
Доденко, А. В.
Petrova, O. I.
Bolhova, N. V.
Huba, S. O.
Sokolenko, V. V.
Dodenko, A. V.
Keywords: харчування
харчова цінність
біологічна цінність
nutrition
nutritional value
biological value
Issue Date: 2022
Publisher: СНАУ
Citation: Наукове обґрунтування використання насіння маку при виробництві сирків кисломолочних [Електронний ресурс] / О. І. Петрова, Н. В. Болгова, С. О. Губа [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Механізація та автоматизація виробничих процесів» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2022. – Вип. 3 (49). – С. 51-57. – Режим доступу : https://doi.org/10.32845/msnau.2022.3.8. – Заголовок з екрану.
Abstract: У роботі проаналізовано стан харчування населення України в умовах нестабільної економічної ситуації в державі на фоні військових дій. Залежність якості харчового раціону від доступних продуктів, та вплив харчування на здоров’я українців. Зроблено висновки щодо можливого покращення харчування шляхом введення в раціони продуктів щоденного споживання збагачених біологічно-цінними харчовими добавками рослинного походження. Головними завданнями роботи є: довести доцільність розробки нової рецептури за рахунок внесення інгредієнтів рослинного походження; проаналізувати класичну технологію виробництва білкових молочних продуктів та адаптувати її для реалізації нової рецептури; обґрунтувати харчову та біологічну цінність сиру кисломолочного та інгредієнту рослинного походження – насіння маку; визначити оптимальний відсоток внесення насіння маку в продукт; дослідити органолептичні властивості та хімічний склад готового продукту. Основною метою дослідження в роботі було обґрунтування рецептури і розробка технології виробів із сиру кисломолочного (вироби сиркові) з додаванням насіння маку. Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень технології сирків кисломолочних з додаванням насіння маку. Розроблено адаптовану технологічну схему виробництва продукту за новою рецептурою. Розраховано хімічний склад нового продукту та ступінь задоволення добової потреби в основних мінеральних речовинах. Висновки. Проаналізовано класичну рецептури сирків солодких із сиру кисломолочного. Доведено доцільність розробки рецептури сирків кисломолочних з використанням сировини рослинного походження, а саме насіння маку. Встановлено оптимальну кількість внесення насіння маку у основну масу продукту, що становить 2 %. Розраховано харчову та енергетичну цінність готового продукту. З’ясовано, що введення до рецептури 2% насіння маку не погіршує органолептичних показників, готовий продукт має привабливий зовнішній вигляд, мастку однорідну консистенцію, приємний смак та аромат, що характерний даному виду кисломолочних сиркових виробів, що підтверджено результатами органолептичної оцінки. Встановлено, що вживання 200 г сирку з насінням маку забезпечує в середньому 31% фізіологічної добової потреби кальцію, 35% – фосфору, та 15,5% – магнію.
Description: The paper analyzes the state of nutrition of the population of Ukraine in the conditions of an unstable economic situation in the state against the backdrop of hostilities. The dependence of the quality of the diet on available products and the impact of nutrition on the health of Ukrainians. Conclusions are drawn about the possible improvement of nutrition by introducing daily consumption products enriched with biologically valuable food additives of plant origin into the diets. The main tasks of the work are: to prove the feasibility of developing a new recipe by adding ingredients of plant origin; analyze the classical technology for the production of protein dairy products and adapt it to the implementation of a new recipe; substantiate the nutritional and biological value of curd products and an ingredient of plant origin - poppy seeds; determine the optimal percentage of poppy seeds in the product; research the organoleptic properties and composition of the finished product. The main purpose of the research in the work was to substantiate the recipe and develop the technology of products from sour-milk cheese with the addition of poppy seeds. The results of theoretical and experimental research of a new technology of fermented milk curds with the addition of poppy seeds are presented. An adapted technological scheme for the production of a product according to a new recipe has been developed. The chemical composition of the new product and the degree of satisfaction of the daily requirement for basic minerals were calculated. Conclusions. The classic recipe for sweet curds from sour milk cheese is analyzed. The expediency of developing a recipe for fermented milk curds using raw materials of plant origin, namely poppy seeds, has been proved. The optimal amount of poppy seeds incorporation into the bulk of the product, which is 2%, has been established. Calculated nutritional and energy value of the finished product. It was found that the introduction of 2% poppy seeds into the recipe does not worsen organoleptic characteristics, the finished product has an attractive appearance, a homogeneous texture, a pleasant taste and aroma characteristic of this type of fermented milk cheese products, which is confirmed by the results of organoleptic evaluation. It has been established that the use of 200 g of curd with poppy seeds provides an average of 31% of the daily requirement of calcium, 35% of the daily requirement of phosphorus and 15,5% of the daily requirement of magnesium.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10915
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf417,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.