Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10916
Title: Удосконалення технології сиркових мас із використанням порошку калини
Other Titles: Improvement of the technology of curd masses using viburnum powder
Authors: Рижкова, Т. М.
Самілик, М. М.
Болгова, Н. В.
Губа, С. О.
Соколенко, В. В.
Ryzhkova, T. M.
Samilyk, M. M.
Bolgova, N. V.
Huba, S. O.
Sokolenko, V. V.
Keywords: калиновий порошок
реологія
харчування
viburnum powder
rheology
nutrition
Issue Date: 2022
Publisher: СНАУ
Citation: Удосконалення технології сиркових мас із використанням порошку калини [Електронний ресурс] / Т. М. Рижкова, М. М. Самілик, Н. В. Болгова [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету університету : науковий журнал. – Сер. «Механізація та автоматизація виробничих процесів» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2022. – Вип. 3 (49). – С. 69-74. Режим доступу : https://doi.org/10.32845/msnau.2022.3.10. – Заголовок з екрану.
Abstract: Аналіз літературних джерел показав, що калина є надзвичайно перспективною сировиною для виробництва харчових продуктів. Для виробництва продукту зі збалансованим хімічним складом слід застосувати принцип комбінування сировини тва-ринного і рослинного походження. Мета дослідження – обґрунтування рецептури сиркових мас із використанням похідних продуктів переробки калини за рахунок оптимізації рецептурного складу. Під час виконання роботи вико-ристані стандартні, загально-прийняті методи досліджень. Для дослідження обрано три зразки: контроль (сир-кова маса), 1-й – вміст калинового порошку 5%, 2-й – вміст калинового порошку 10%. Результати дослідження. Особливістю розробленої технологічної схеми є застосування калинових порошків, виготовлених за технологією розробленою науковцями Сумського НАУ. Калиновий порошок, за розробленою технологією, вводиться в рецеп-туру разом з іншими компонентами, на стадії замішування. Рецептуру сиркових мас обрано за технологічною інструкцією для одержання готового продукту відповідно до вимог ДСТУ 4503:2005 «Вироби сиркові. Загальні тех-нічні умови». Зразки сиркових мас з калиновим порошком мали однорідну, мазку консистенцію. За результатами сенсорного аналізу Зразок 1 отримав найвищі значення. За результатами досліджень всі показники відповідали вимогам ДСТУ. Кислотність Зразка 1 більша за кислотність Контролю, що пояснюється присутністю у складі калинових порошків великої кількості органічних кислот. Встановлено, додавання калинового порошку призво-дить до зниження вологості готового продукту. Це пов’язано з тим, що харчові волокна, які містяться у кали-нових порошках мають здатність утримувати вологу. Гранична напруга зсуву контрольного зразка становить 305∙10-2Па, а зразка з калиновим порошком – 316∙10-2Па. Результати показали, що всі зразки мають пластичну, мазку структуру. Встановлено, запропонований вид наповнювача позитивно впливає на структурно-механічні властивості сиркової маси. Висновки. Плоди калини багаті біологічно активними речовинами, які добре зберіга-ються при переробці та зберіганні. Оптимальний відсоток внесення порошку калини 5. За всіма фізико-хімічними показниками, розроблений продукт, відповідає вимогам стандарту на сиркові маси
Description: Dairy products are the basis of the diet of people of all ages and status. An analysis of literary sources showed that viburnum is a promising raw material for food production. For the production of products balanced by the chemical composition, a combination of raw materials of animal and vegetable origin should be used. The purpose of the study is to substantiate the formulation of curd masses using derivative products of viburnum processing. When performing the work, standard, generally accepted research methods were used. Three samples were selected for the study: control (curdled mass), 1st – the content of viburnum powder 5%, 2nd – the content of viburnum powder 10%. Research results. A feature of the developed technological scheme is the use of viburnum powders made according to the technology developed by scientists of Sumy NAU. Viburnum powder, according to the developed technology, is introduced into the recipe along with other components at the mixing stage. The recipe of the curd masses was chosen according to the technological instructions for obtaining the finished product in accordance with the requirements of DSTU 4503:2005 “Curd products. General technical conditions". Samples of curd masses with viburnum powder had a homogeneous, smearing consistency. According to the results of sensory analysis, Sample 1 received the highest values. According to the research results, all indicators met the requirements of DSTU. The acidity of Sample 1 is higher than the acidity of Control, which is explained by the presence of a large amount of organic acids in the composition of viburnum powders. It has been established that the addition of viburnum powder leads to a decrease in the moisture content of the finished product. This is due to the fact that the dietary fiber contained in viburnum powders has the ability to retain moisture. The limiting shear stress of the control sample is 305∙10-2Pa, and that of the sample with viburnum powder is 316∙10-2Pa. The results showed that all samples have a plastic, smearing structure. It has been established that the proposed type of filler has a positive effect on the structural and mechanical properties of the curd mass. Findings. Viburnum fruits are rich in biologically active substances that are well preserved during processing and storage. The optimal percentage of adding viburnum powder is 5. According to all physical and chemical indicators, the developed product meets the requirements of the standard for curd masses.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10916
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
779-Article Text-1387-1-10-20230403.pdf397,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.