Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11107
Title: Стан свинарської галузі Сумської області
Other Titles: State of pig farming in Sumy region
Authors: Михалко, Олександр Григорович
Левченко, Ірина Володимирівна
Mykhalko, O. H.
Levchenko, I. V.
Keywords: свинарство
свинина
кількість свиней
pig breeding
pork
number of pigs
Issue Date: 2022
Publisher: СНАУ
Citation: Михалко О. Г. Стан свинарської галузі Сумської області [Електронний ресурс] / О. Г. Михалко, І. В. Левченко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Тваринництво» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2022. – Вип. 3 (50). – С. 18-29.
Abstract: В рукописі проведено аналіз поточного стану свинарської галузі в Сумській області та досліджено сучасний стан виробництва свинини і цінова ситуація на ринку свинарської продукції. Охарактеризовано економіко-виробниче середовище і рівень розвитку свинарства області та оцінено поточні особливості його функціонування в регіоні. В статті окреслено перелік як причин, так проблем місцевого свинарства, які обмежують його прибутковість і ефективність. Також автори запропонували шляхи підтримки місцевих товаровиробників та можливі варіанти виходу із складної ситуації галузі, що склалася. Як матеріал для дослідження були використані опубліковані роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, висновки та доповіді експертів та загальнодоступні статистичні дані. У ході дослідження встановлено, що стан свинарства в Сумській області відрізняється тривалою стагнацією та спадом поголів’я свиней і виробництва м’яса, до яких призвели ряд причин, що включають: економічну кризу, вплив африканської чуми свиней, зниження споживчих можливостей через загальний спад доходів населення, інфляцію, пандемію COVID-19, тиск імпортної продукції на ринки збуту свинини, незабезпеченість сировинними та енергетичними ресурсами та військові дії на території Сумщини. Свинарство області за період з 1991 року по 2022 рік зазнало значного зниження показників господарювання. Так, загальна кількість поголів’я свиней знизилася на 45,41%, обсяг виробляємої свинини скоротився на 12,77%, а перелік свинокомплексів та домашніх свинарських господарств скоротився на 19,48%. Дослідження показало, що в структурі виробників свинини індустріальні сільськогосподарські підприємства поступалися домогосподарствам за кількістю виробленої свинини на 4,9 тис. тон, однак, кількість поголів’я в них була більшою на 7,1 тис. голів. Одночасно за тридцятирічний досліджуваний період ведення свинарства значно збільшились витрати кормів (на 2,76%) та ринкові споживчі ціни на свинину (на 9,15%). Також за прогнозами, незважаючи на ситуативне зниження вартості кормової бази через військову агресію проти України, ціни продовжать ріст у зв’язку із місцевими та глобальними інфляційними процесами, стрімким подорожчанням енергоносіїв та через блокуванням імпорту генетичних ресурсів у свинарську галузь із ЄС, що раніше призвело до зниження кількості свиноматок в загальному на 30% та дефіциту поголів’я для покриття внутрішнього попиту. Пропонуємо стабілізацію та відновлення галузі свинарства в Сумській області почати з пошуку неврахованих раніше способів зниження виробничих витрат підприємств, оптимізації технології виробництва шляхом цифровізації задля більш ефективного управління, залучення інвестицій та збільшення державної підтримки.
Description: The manuscript analyzes the current state of the pig industry in the Sumy region. In addition, the current state of pork production and the price situation on the pig products market were investigated. An assessment was also made of the economic and production environment and the level of development of pig farming in the region, and the current features of its functioning were assessed. Based on the identified situation in the pig farming at the regional level, the main trends and vectors of its possible development in the nearest future were formed. The article outlines the list of both reasons and problems of local pig farming that limit its profitability and efficiency. In addition, the authors proposed ways to support local producers and possible ways out of the difficult situation of the industry. Published works of domestic and foreign scientists, conclusions and reports of experts, and publicly available statistical data were used as material for the research. According to the results of the study of research data, it was found that the state of pig farming in the Sumy region is characterized by a long stagnation and decline in the number of pigs and meat production, which was caused by a number of reasons, including: the economic crisis, the impact of African swine fever, a decrease in consumer opportunities due to the general decline in population incomes, inflation, the COVID-19 pandemic, the pressure of imported products on the pork sales markets, the insecurity of raw and energy resources, and military operations on the territory of Sumy region. Pig farming in the region for the period from 1991 to 2022 experienced a significant decrease in management indicators. Thus, the total number of pigs decreased by 45.41%, the amount of pork produced decreased by 12.77%, and the list of pig farms and domestic pig farms decreased by 19.48%. The study showed that in the structure of pork producers, industrial agricultural enterprises were inferior to households in terms of the amount of pork produced by 4.9 thousand tons, however, the number of livestock in them was greater by 7.1 thousand heads. At the same time, over the thirty-year researched period of pig farming, feed costs (by 2.76%) and market consumer prices for pork (by 9.15%) increased significantly. Also, according to forecasts, despite the situational decrease in the cost of the fodder base due to military aggression against Ukraine, prices will continue to rise in connection with local and global inflationary processes, the rapid increase in the price of energy sources, and due to the blocking of the import of genetic resources into the pig industry from the EU, which previously led to a reduction in the number of sows in general by 30% and a shortage of livestock to cover domestic demand. We suggest that the stabilization and restoration of the pig industry in the Sumy region begin with the search for previously unconsidered ways of reducing the production costs of enterprises, optimizing production technology through digitalization for more effective management, attracting investments and increasing state support.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11107
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf427,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.