Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/282
Title: Фармакологічне обгрунтування використання йоддицерину у хірургічній та акушерсько-гінекологічній практиці
Other Titles: Фармакологическое обоснование использования йоддицерина в хирургической и акушерско-гинекологической практике
Pharmacological substantiation the use of Ioddicerine in surgical and obstetrical cases
Authors: Козій, В. І.
Краєвський, А. Й.
Рубленко, С. В.
Авраменко, Н. В.
Козій, Н. В.
Погорілий, О. С.
Козий, В. И.
Краевский, А. Й.
Рубленко, С. В.
Авраменко, Н. В.
Козий, Н. В.
Погорелый, О. С.
Козий, Н. В.
Koziy, V. I.
Kraevskiy, A. Y.
Rublenko, S. V.
Avramenko, N. V.
Koziy, N. V.
Pogoriliy, A. S.
Keywords: препарати, що містять йод
ветеринарна хірургія
препараты, содержащие йод
ветеринарная хирургия
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Фармакологічне обгрунтування використання йоддицерину у хірургічній та акушерсько-гінекологічній практиці [Електронний ресурс] / І. В. Козій, А. Й Краєвський, С. В. Рубленко [ та ін. ] // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.1(28). – С. 96-98.
Abstract: На основі аналізу фармакологічних властивостей йоддицеріну теоретично і практично обґрунтовано можливості його використання у хірургічній та акушерсько-гінекологічній практиці. Доведено, що місцеве застосування йоддицерину забезпечує протимікробну та протизапальну дію за лікування дерматомікозів, отиту, уражень слизових оболонок піхви та статевого члена. За обробки йоддицеріном післяопераційних ран та швів у різних видів тварин препарат не виявляє подразнюючого впливу. Результати проведених досліджень вказують на перспективу використання йоддицеріну у ветеринарній медицині. На основание анализа фармакологических свойств йоддицерина теоретически и практически обосновано возможности его использования в хирургической и акушерско-гинекологической практике. Доказано, что местное использование йоддицерина обеспечивает противомикробное и противовоспалительное действие при лечении дерматомикозов, отита, повреждений слизистых оболочек вагины и полового члена. При обработке йоддицерином послеоперационных ран и швов у разных видов животных препарат не проявляет раздражающего влияния. Результаты проведенных исследований говорят о перспективе использования йоддиценина в ветеринарной медицине.
Description: On the basis of the study of pharmacological properties of Ioddicerine there were theoretically and practically substantiated the possibilities for its use in surgical and obstetrical cases. There was proved that local Ioddicerine application provides antimicrobial and anti-inflammatory action while treating dermatomicosis, otites, injuries of mucous membranes of vulva and penus. There was established that local application of Ioddicerine provides antimicrobial, anti-inflammatory and anesthetic actions. The results show the god perspective as to the use of Ioddicerine in the veterinary medicine
URI: http://hdl.handle.net/123456789/282
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf278,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.