Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/644
Title: Інсулін-резистентність як важлива ланка патогенезу ламініту у корів
Other Titles: Инсулин-резистентность как важное звено патогенеза ламинит у коров
Authors: Козій, В. І.
Краєвський, А. Й.
Рубленко, С. В.
Ничик, С. А.
Козій, Н. В.
Козий, В. И.
Краевский, А. Й.
Рубленко, С. В.
Нычик, С. А.
Козий, Н. В.
Koziy, V. I.
Kraevskiy, A. Y.
Rublenko, S. V.
Nychik, S. A.
Koziy, N. V.
Keywords: анатомія тварин
фізіологія тварин
хвороби великої рогатої худоби
гормональний обмін
анатомия животных
физиология животных
болезни крупного рогатого скота
гормональный обмен
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Інсулін-резистентність як важлива ланка патогенезу ламініту у корів [Електронний ресурс] / В. І. Козій, А. Й Краєвський, С. В. Рубленко [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С. 3-6.
Abstract: Вивчали зміни деяких показників вуглеводного та гормонального обміну у високопродуктивних корів та визначали їх вплив на захворюваність тварин у ділянці пальця. Встановлено, що за висо- кого вмісту концентратів у раціонах корів, порушується гормональний статус їх організму. Зміни показників інсуліну і глюкози свідчать про розвиток інсулін-резистентності у хворих тварин, що може бути важливою складовою патогенетичного механізму розвитку ламініту та його усклад- нень у високопродуктивних корів.Изучали изменения некоторых показателей углеводного и гормонального обмена у высокопродуктивных коров и определяли их влияние на заболеваемость животных в области пальца. Установлено, что из-за высокого содержания концентратов в рационах коров, нарушается гормональный статус их организма. Изменения показателей инсулина и глюкозы свидетельствуют о развитии инсулин-резистентности у больных животных, может быть важной составляющей патогенетического механизма развития ламинита и его осложнений у высокопродуктивных коров.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/123456789/644
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.pdf285,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.