Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11756
Title: Оптимізація логістичних процесів за допомогою впровадження розподільчого цеху
Other Titles: Optimization of logistics processes with the help of implementation distribution shop
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Клєщ, Олег Віталійович
Клименко, Дмитро Володимирович
Білоненко, Олексій Вікторович
Легеза, Кирило Олександрович
Новак, Денис Андрійович
Mikulina, Marina
Klieshch, Oleh
Klymenko, Dmytro
Bilonenko, Oleksiy
Legeza, Kyrylo
Novak, Denis
Keywords: централізація постачань
бізнес
конкурентні підприємства
centralization of supplies
business
competitive enterprises
Issue Date: 2024
Publisher: International Center of Scientific Research
Citation: Оптимізація логістичних процесів за допомогою впровадження розподільчого цеху [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна, О В. Клєщ, Д. В. Клименко [та ін.] // Scientific forum : theory and practice of research : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, (Valencia, April 5, 2024). – Kingdom of Spain : International Center of Scientific Research, 2024. – Рp. 58-60.
Abstract: За останній час, інтерес до дослідження транспортних процесів та систем у наукової спільноти та представників бізнесу значно зріс у зв’язку з тим, що від ефективності управління процесами постачання, напряму залежить успіх того чи іншого підприємства. Якщо раніше транспорт був галуззю господарства, метою якого було фізично перевезти вантажі з пункту А в пункт Б, то наразі транспорт кожної держави є окремою шестернею у діяльності світової транспортної системи. Процеси глобалізації значно впливають на конкуренцію між транспортними підприємствами, тому ті автотранспортні підприємства, які діють за старими системами, які широко не впроваджують новітні технології у своїй діяльності, які нехтують важливістю ефективного управління логістичними процесами та оптимізацію ланцюгів постачань; стають неспроможними втриматися на сучасному ринку транспортних послуг. Для середніх оптових та роздрібних підприємств одним із методів здешевлення вартості вантажних перевезень, а відповідно і зменшення витрат, які необхідні для виробництва того чи іншого товару, і які прямо вливають на вартість цієї продукції, є впровадження у своєму ланцюгу постачань розподільчого цеху.
Description: Recently, interest in the study of transport processes and systems in science community and business representatives has increased significantly due to the fact that from management efficiency supply processes, directly depends on the success of this or that enterprise. If earlier transport was a branch of the economy, the purpose of which was to physically transport goods from point A to point B, the transport of each state is currently a separate cog in the world's activity transport system. Globalization processes significantly affect the competition between transport enterprises, therefore those motor transport enterprises that operate according to the old ones systems that do not widely implement the latest technologies in their activities, that are neglected the importance of effective management of logistics processes and optimization of chains supplies; become unable to hold their own in the modern market of transport services. For medium-sized wholesale and retail enterprises, it is one of the cost reduction methods freight transportation, and accordingly, the reduction of costs that are necessary for the production of that or of another product, and which directly affect the cost of this product, is the implementation in its chain supplies of the distribution shop.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11756
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мікуліна стаття.pdf267,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.