Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1494
Title: Оцінка екстер'єру тварин в системі селекції молочної худоби
Other Titles: Оценка экстерьера животных в системе селекции молочного скота
Authors: Хмельничий, Л. М.
Хмельничий, Л. М.
Hmelnychyy, L. M.
Keywords: молочне скотарство
молочное скотоводство
селекція
селекция
Issue Date: 2007
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Хмельничий Л. М. Оцінка екстер'єру тварин в системі селекції молочної худоби [Електронний ресурс]: монографія / Л. М. Хмельничий. - Суми : СНАУ, 2007. - 260 с.
Abstract: Викладено оглядовий аналіз публікацій з питань розвитку вчення про екстер’єр як критерій оцінки великої рогатої худоби за типом будови тіла в історичному аспекті. Узагальнено методологічний досвід вітчизняних і зарубіжних вчених з оцінки худоби за типом. За результатами власних експериментальних досліджень наведено матеріали з оцінки екстер’єру тварин новостворених українських червоно- і чорно- рябої молочних порід з використанням сучасної окомірної методики лінійної класифікації у раціональному поєднанні з інструментальним способом. Визначено селекційно-генетичні параметри та зв’язки групових і окремих лінійних ознак екстер’єру з продуктивністю тварин. В аспекті впровадження у практику селекції порід і типів молочної худоби України методики лінійної класифікації, яка відповідає вимогам світових стандартів, запропоновано методичні підходи щодо визначення бажаного типу тварин з розробкою комплексу селекційних заходів спрямованих на підвищення об’єктивності та достовірності оцінки екстер’єру тварин. Монографія розрахована на вчених і спеціалістів у галузі молочного скотарства, викладачів, аспірантів та студентів аграрних вузів, фахівців з експерт-бонітерської служби.
Description: Изложены обзорный анализ публикаций по вопросам развития учения об экстерьере как критерии оценки крупного рогатого скота по типу телосложения в историческом аспекте. Обобщён методологический опыт отечественных и зарубежных ученых по оценке скота по типу. По результатам собственных экспериментальных исследований приведены материалы по оценке экстерьера животных новой украинской красно- и черно- пестрой молочных пород с использованием современной глазомерной методики линейной классификации в рациональном сочетании с инструментальным способом. Определены селекционно-генетические параметры и связи групповых и отдельных линейных признаков экстерьера с продуктивностью животных. В аспекте внедрения в практику селекции пород и типов молочного скота Украины методики линейной классификации, соответствующей требованиям мировых стандартов, предложены методические подходы к определению желаемого типа животных с разработкой комплекса селекционных мероприятий направленных на повышение объективности и достоверности оценки экстерьера животных. Монография рассчитана на ученых и специалистов в области молочного скотоводства, преподавателей, аспирантов и студентов аграрных вузов, специалистов по эксперт-бонитерской службе.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1494
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хмельничий.pdf2,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.