Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1952
Title: Епізоотологічний моніторинг, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) тпиці в асоціаціях з деякими інфекційними захворюваннями
Other Titles: Эпизоотологический мониторинг, клинические признаки и патологоанатомические изменения в случае пастереллеза (холеры) птицы в ассоциациях с некоторыми инфекционными и инвазионными заболеваниями
Epizootologichesky monitoring, clinical signs and pathological changes in the case of pasteurellosis (Cholera) birds in association with certain infectious and parasitic diseases
Authors: Фотіна, Т. І.
Плис, В. М.
Фотина, Т. И.
Плыс, В. М.
Photina, T. I.
Plys, V. M.
Keywords: епізоотологічний моніторинг
пастерельоз (холера) птиці
клінічні ознаки
патологоанатомічні зміни
бактерії
віруси
эпизоотологический мониторинг
пастереллез (холера) птицы
клинические признаки
патологоанатомические изменения
бактерии
вирусы
epizootological monitoring
poultry pasteurellosis (cholera)
clinical signs
anatomic pathological changes
bacteria
viruses
Issue Date: 2014
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Плис, В. М. Епізоотологічний моніторинг, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) тпиці в асоціаціях з деякими інфекційними захворюваннями [Електронний ресурс] / В. М. Плис, Т. І. Фотіна // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми: СНАУ, 2014. – Вип. 6 (35). – С. 114 – 122
Abstract: В статті викладено результати епізоотологічного моніторингу щодо пастерельозу (холери) птиці, за змішаного перебігу з вірусними, бактеріальними та інвазійними захворюваннями, у птиці центрального регіону України упродовж 2008-2012 рр. Встановлено три види вірусів, три види бактерій і два види гельмінтів та один з найпростіших, що мали місце в асоціаціях зі збудником пастерельозу (холери) птиці, проаналізовано клінічні ознаки і патологоанатомічні зміни в організмі птиці за різноманітних форм взаємодії вірусних та бактеріальних асоціацій і різного складу паразитоценотичних зв’язків. Позитивна динаміка зміни кількості спалахів захворювань у птиці, свідчить про інтенсивний розвиток епізоотичного процесу пастерельозно-вірусних, пастерельозно-бактеріальних і пастерельозно-гельмінтозних асоціацій серед сприйнятливого птахопоголів'я. Симптоматика за вищевказаних найбільш поширених асоціативних захворювань є дещо не характерною, що ускладнює постановку діагнозу. Результати епізоотологічного моніторингу свідчать про існування різноманітних асоціацій серед сприйнятливого поголів'я у птахогосподарствах і приватному секторі, зокрема це: моноінфекцію пастерельозу (холери) птиці, яка складала у цілому 8 %, в асоціації з вірусними захворюваннями — 15 %, в асоціації з бактеріальними захворюваннями — 20 %, в асоціації з паразитарними захворюваннями птиці — 27 %. У залежності від пори року гострота перебігу асоціативних захворювань коливалась, а саме навесні та восени їх реєстрували частіше: пастерельозно-вірусні асоціації до 10 %, пастерельозно-бактеріальні до 10 %, пастерельозно-гельмінтозні до 18 %, тоді як влітку відповідно до 3 %, 6 %, 12 % та взимку до 2 %, 4 %, 5 відсотків. В статье изложены результаты эпизоотологического мониторинга пастереллеза (холеры) птицы, при смешанном течении с вирусными, бактериальными и инвазионными заболеваниями, у птицы центрального региона Украины в период 2008-2012 гг. Установлены три вида вирусов, три вида бактерий и два вида гельминтов, а также один из простейших, которые присутствовали в ассоциациях с возбудителем пастереллеза (холеры) птицы; проанализированы клинические признаки и патологоанатомические изменения в организме птицы при разнообразных формах взаимодействия вирусных и бактериальных ассоциаций и разного состава паразитоценотических связей. Позитивная динамика изменения количества вспышек заболеваний у птицы свидетельствует об интенсивном развитии эпизоотического процесса пастереллезно-вирусных, пастереллезно-бактериальных и пастереллезно-гельминтозных ассоциаций среди восприимчивого поголовья птиц. Симптоматика вышеуказанных наиболее распространенных ассоциативных заболеваний является несколько нехарактерной, что усложняет постановку диагноза. Результаты эпизоотологического мониторинга свидетельствуют о существовании разнообразных ассоциаций среди восприимчивого поголовья в птицехозяйствах и приватном секторе, в частности это: моноинфекция пастереллеза (холеры) птицы, которая составляла в целом 8 %, в ассоциации с вирусными заболеваниями — 15 %, в ассоциации с бактериальными заболеваниями — 20 %, в ассоциации с паразитарными заболеваниями птицы — 27 %. В зависимости от поры года острота течения ассоциативных заболеваний колебалась, а именно весной и осенью их регистрировали чаще: пастереллезно-вирусные ассоциации до 10 %, пастереллезно-бактериальные до 10 %, пастереллезно-гельминтозные до 18 %, тогда как летом, соответственно, до 3 %, 6 %, 12 % и зимой до 2 %, 4 %, 5 %.
Description: This paper presents the results of 2008-2012 epizootic monitoring of poultry pasteurellosis (cholera) mixed with viral, bacterial and parasitic diseases in poultry of Ukraine central region. Three viruses, three bacteria species, two species of helminthes and one of protozoa were found to occur in associations with the agent of poultry pasteurellosis (cholera); the clinical signs and anatomic pathological changes in the poultry bodies were analyzed for various forms of interaction between viral and bacterial associations and different composition of parasitic cenotic links. The positive dynamics of the number of disease outbreaks in poultry shows an intense development of epizootic process of pasterellosis-viral, pasterellosis-bacterial and pasterellosis-helminthic associations among susceptible poultry populations. Symptoms of the most common association diseases mentioned above are somewhat atypical; this fact complicates diagnosis. Results of epizootic monitoring testify to existence of various associations among susceptible poultry populations in poultry farms and private sector; in particular they present monoinfection of poultry pasteurellosis (cholera), which was a total of 8 %, in association with viral diseases – 15 %, in association with bacterial diseases – 20 %, in association with poultry parasitic diseases – 27 %. Depending on the season the acuteness of associative diseases varied, namely in spring and autumn they were recorded more often: pasterellosis-viral associations up to 10 %, pasterellosis-bacterial ones up to 10 % and pasterellosis-helminthic ones up to 18 %, while in summer they were under 3 %, 6 %, and 12 %, in winter – up to 2 %, 4 %, 5 %, respectively.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1952
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.