Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4661
Title: Динаміка агрохімічних показників ґрунту СВК АФ «Семенівська» Липоводолинського району Сумської області
Other Titles: Динамика агрохимических показателей почвы СВК АФ «Семенивська» Липоводолинского района Сумской области
Dynamics of agrochemical ball, ecological-agrochemical ball-bonitet, balance of humus, agrochemical indicators, Sumy region, soil fertility
Authors: Захарченко, Еліна Анатоліївна
Пономаренко, Ольга Олександрівна
Мелешко, Сергій Іванович
Захарченко, Элина Анатольевна
Пономаренко, Ольга Александровна
Мелешко, Сергей Иванович
Zakharchenko, Elina Anatoliivna
Ponomarenko, Olga Oleksandrivna
Meleshko, Serhii Ivanovych
Keywords: моніторинг ґрунту
агрохімічний бал
еколого-агрохімічний бал
мониторинг почвы
агрохимический бал
эколого-агрохимический бал
soil monitoring
аgrochemical ball
ecological-agrochemical ball
Issue Date: 2016
Publisher: СНАУ
Citation: Захарченко Е. А. Динаміка агрохімічних показників ґрунту СВК АФ «Семенівська» Липоводолинського району Сумської області [Електронний ресурс] / Е. А. Захарченко, О. О. Пономаренко, С. І. Мелешко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченій Всесвітньому дню грунту «Родючий грунт – запорука добробуту»,(м. Суми, 6 грудня 2016 р. ). - Суми : СНАУ, 2016. - С. 49-50.
Abstract: Визначення агрохімічних параметрів дає можливість встановити стан родючості грунтів, їх зміни і розробити агрозаходу щодо захисту грунтів від деградаційних процесів і підвищення врожайності сільгоспкультур. Сумська філія ГО «Інститут охорони грунтів» проводить раз в 5 років тури агрохімічного обстеження на орних землях. Об'єктом досліджень стали грунту польової сівозміни СПК АФ «Семенівська» Липоводолинського району Сумської області. Згідно номенклатурного списку грунтів, в господарстві 14 найменувань, основні площі розташовані на чорноземах типових, опідзолених, темно-сірих лісових різного ступеня смитості. Встановлено, що за 5 років відбулося підвищення кислотності грунту на 0,3 пункту. Вміст гумусу знаходиться на рівні 4,3% без змін. Вміст фосфору і калію підвищився через збільшення норми внесення фосфорних і калійних добрив і площі із середнім вмістом фосфору перейшли в розряд з підвищеним і високим вмістом. Вміст калію в грунті середнє 72,2-83,4 мг / кг (по Чирикова). Вміст мікроелементів в грунтах дуже низький і низький, тому грунту вимагають внесення добрив з мікроелементами. Грунти не забруднені важкими металами і не мають залишки пестицидів. В цілому агрохімічний бал підвищився на 3 бали, еколого-агрохімічний на 2 бали за рахунок внесеного NPK. При рассчете балансу гумусу в 1 польовій сівозміні встановлено, що він негативний. Рекомендується застосувати гній або побічну продукцію рослинництва в якості добрива. На площах, що підлягають водної ерозії, терміново провести грунтозахисні заходи в місцях інтенсивного розмивання, при розрахунку системи удобрення використовувати дані агрохімічного обстеження. Определение агрохимических параметров дает возможность установить состояние плодородия почв, их изменения и разработать агромероприятия по защите почв от деградационных процессов и повышения урожайности сельхозкультур. Сумской филиал ГО «Институт охраны почв» проводит раз в 5 лет туры агрохимического обследования на пахотных землях. Объектом исследований стали почвы полевого севооборота СПК АФ «Семенивська» Липоводолинского района Сумской области. Согласно номенклатурному списку почв, в хозяйстве 14 наименований, основные площади расположены на черноземах типичных, оподзоленных, темно-серых лесных разной степени смытости. Установлено, что за 5 лет произошло повышение кислотности почвы на 0,3 пункта. Содержание гумуса находится на уровне 4,3% без изменений. Содержание фосфора и калия повысилось из-за увеличения нормы внесения фосфорных и калийных удобрений и площади со средним содержанием фосфора перешли в разряд с повышенным и высоким содержанием. Содержание калия в почве среднее 72,2-83,4 мг / кг (по Чирикова). Содержание микроэлементов в почвах очень низкий и низкий, поэтому почвы требуют внесения удобрений с микроэлементами. Почвы не загрязнены тяжелыми металлами и не имеют остатки пестицидов. В целом агрохимический балл повысился на 3 балла, эколого-агрохимический на 2 балла за счет внесенного NPK. При рассчете баланса гумуса в 1 полевом севообороте установлено, что он отрицательный. Рекомендуется применить навоз или побочную продукцию растениеводства в качестве удобрения. На площадях, подлежащих водной эрозии, срочно провести почвозащитные мероприятия в местах интенсивного размывания, при расчете системы удобрения использовать данные агрохимического обследования.
Description: Determination of agrochemical parameters helps to establish the indexes of soil fertility, their changes, and to develop agronomic measures to protect the soil from degradation processes and increase crop yields. The Sumy branch of the state organization "Institute of Soil Protection" conducts an agrochemical survey once per every 5 years on arable land. The object of the research was the soil of the field crop rotation of Agricultural production cooperative AF "Semenivska" Lypova Dolyna district of Sumy region. According to the nomenclatural list of soils, there are 14 denominations in the farm, the main areas are located on typical chernozems, podzolized, dark gray forest soils with different degree of erosion. It was found that the soil acidity increased by 0.3 points for 5 years. The humus content is 4.3 %. The content of phosphorus and potassium increased due to the increase in the rate of application of phosphorus and potassium fertilizers and the area with an average phosphorus content passed into the discharge with high and high content. The content of potassium in the soil is an average of 72.2-83.4 mg/kg (according to Chirikov method). The content of microelements in soils is very low and low, so soils require the application of fertilizers with microelements. Soils are not contaminated with heavy metals and do not have pesticide residues. In general, the agrochemical score increased by 3 points, ecological-agrochemical by 2 points due to the applied of NPK. Calculated the humus balance in 1 field crop rotation, it is established that it is negative. It is recommended to apply manure or by-products of crop production as fertilizer. The areas with intensive development of water erosion, it is urgent to conduct soil protection and to use the data of the agrochemical survey with calculating the fertilizer system.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4661
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.