Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5587
Title: The development of the Ukrainian legal system in the context of information society : the use of the UNESCO legal mechanisms
Other Titles: Розвиток правової системи України в умовах інформаційного суспільства : використання правових механізмів ЮНЕСКО
Развитие правовой системы Украины в условиях информационного общества : использование правовых механизмов ЮНЕСКО
Authors: Aristova, Iryna Vasilievna
Zapara, Svitlana Ivanivna
Арістова, Ірина Василівна
Запара, Світлана Іванівна
Аристова, Ирина Васильевна
Запара, Светлана Ивановна
Keywords: information society
knowledge society
adaptation of national legislation
інформаційне суспільство
суспільство знань
адаптація національного законодавства
информационное общество
общество знаний
адаптация национального законодательства
Issue Date: 2017
Publisher: Izdevnieciba “Baltija Publishing”
Citation: Aristova I. V. The development of the Ukrainian legal systemin the context of information society : the use of the UNESCO legal mechanisms [Electronic resource] / I. V. Aristova, S. I. Zapara // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe : experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. - Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. - Vol. 2. - P. 1-23.
Abstract: The introduction of the UNESCO’s idea of the concept of the knowledge-based society through the mechanism of the international cooperation between Ukraine and UNESCO on the legal support for the information society development in Ukraine is suggested. It is emphasized that the formation of knowledge societies requires the effective legal regulation of the social relations under the new conditions, the adaptation of the national legal systems to the priority provisions contained in the international documents on the development of the global information society. Therefore, this work places a particular focus on the need to ensure the interaction between the national legal system and international “soft law”. It has been found that the concept of international “soft law” encompasses, firstly, the provisions of the acts of interstate organisations, which are passed on the main (external) issues of their activities (recommendations, declarations, rules, principles, etc.); secondly, the provisions of the acts of international conferences. It has been proved that it is expedient to consider the said concept in the law-making activity of Ukraine. At the same time the role of information law in the process of improving the national legal system is identified as well. It has been proved that the significance and scope of the international component of information law has an upward trajectory in the context of the development of knowledge societies. The feasibility of accounting for the characteristics and problems of international information law during the study of the international component of the sphere of legal support for the information society development in Ukraine is justified. The hypothesis regarding the elements of the specified component is proposed and tested. The following elements are thoroughly investigated: the international legal instruments of UNESCO, the legally binding provisions; the UNESCO’s non-binding international instruments; the non-binding instruments of the international conferences under the auspices of UNESCO. It has been proved that the international constituent of the specified sphere means for Ukraine “a source” of improving the national component, where both legal and material sources of law are the parts of such “source”. Пропонується впровадження ідеї ЮНЕСКО щодо концепції суспільств, заснованих на знанні, за допомогою механізму міжнародного співробітництва України з ЮНЕСКО щодо правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні. Підкреслюється, що формування суспільств знань потребує ефективного правового регулювання суспільних відносин в нових умовах сьогодення, адаптації національних систем права до пріоритетних положень, що містяться у міжнародних документах з питань розвитку глобального інформаційного суспільства. У зв’язку з цим у роботі акцентовано увагу на необхідності забезпечення взаємодії національної системи права з міжнародним «м’яким правом». З’ясовано, що концепція міжнародного «м’якого права» охоплює, по перше, норми актів міждержавних організацій, які приймаються за основними (зовнішніми) питаннями їх діяльності (рекомендації, декларації, правила, принципи та ін.); по-друге, норми актів міжнародних конференцій. Обґрунтовано, що під час законотворчої діяльності в Україні доцільно враховувати зазначену концепцію. Водночас у роботі визначено роль інформаційного права у процесах удосконалення національної системи права. Обґрунтовано, що в умовах розбудови суспільств знання значення та обсяг міжнародної складової інформаційного права має тенденцію до посилення. Доведено доцільність врахування особливостей та проблем міжнародного інформаційного права під час дослідження міжнародної складової сфери правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні. Висунуто та перевірено гіпотезу щодо елементів зазначеної складової. Всебічно досліджено наступні елементи: міжнародно-правові акти ЮНЕСКО, норми яких мають обов’язкову юридичну силу; рекомендаційні міжнародні акти ЮНЕСКО; рекомендаційні акти міжнародних конференцій під егідою ЮНЕСКО.Обґрунтовано, що міжнародна складова зазначеної сфери є для України «джерелом» для удосконалення національної складової, причому частинами такого «джерела» постають як юридичні джерела права, так і матеріальні.
Description: Предлагается внедрение идеи ЮНЕСКО о концепции обществ, основанных на знании, с помощью механизма международного сотрудничества Украины с ЮНЕСКО по правовому обеспечению развития информационного общества в Украине. Подчёркивается, что формирование обществ знаний требует эффективного правового регулирования общественных отношений в новых условиях, адаптации национальных систем права к приоритетным положениям, содержащимся в международных документах по вопросам развития глобального информационного общества. В связи с этим в работе акцентировано внимание на необходимости обеспечения взаимодействия национальной системы права с международным «мягким правом». Выяснено, что концепция международного «мягкого права» охватывает, во-первых, нормы актов межгосударственных организаций, которые принимаются по основным (внешним) вопросам их деятельности (рекомендации, декларации, правила, принципы и др.); во-вторых, нормы актов международных конференций. Обосновано, что при законотворческой деятельности в Украине целесообразно учитывать указанную концепцию. В то же время в работе определена роль информационного права в процессах совершенствования национальной системы права. Обосновано, что в условиях развития обществ знания значение и объем международной составляющей информационного права имеет тенденцию к усилению. Доказана целесообразность учёта особенностей и проблем международного информационного права в ходе исследования международной составляющей сферы правового обеспечения развития информационного общества в Украине. Выдвинута и проверена гипотеза относительно элементов указанной составляющей. Всесторонне исследованы следующие элементы: международно-правовые акты ЮНЕСКО, нормы которых имеют обязательную юридическую силу; рекомендательные международные акты ЮНЕСКО; рекомендательные акты международных конференций под эгидой ЮНЕСКО. Обосновано, что международная составляющая указанной сферы является для Украины «источником» для совершенствования национальной составляющей, причём частями такого «источника» являются как юридические источники права, так и материальные.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5587
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aristova I. V. The development of the Ukrainian.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.