DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Дисертації та автореферати >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/62

Назва: Підвищення ефективності гібридизації в свинарстві шляхом ротаційної зміни плідників
Інші назви: Повышение эффективности гибридизации в свиноводстве путем ротационной смены производителей
Increase of efficiency hybridisation in pigindustry by rotational change of the manufacturers
Автори: Назаренко, Інна Валеріївна
Назаренко, Инна Валерьевна
Nazarenko, I. V.
Ключові слова: схрещування
гібридизація
порода
тип
лінія
гібриди
відтворення
скрещивание
гибридизация
порода
тип
линия
гибриды
воспроизводство
crossing
hybridization
breed
type
line
hybrids
reproduction
Дата публікації: 2000
Видавець: ХДАУ
Бібліографічний опис: Назаренко І. В. Підвищення ефективності гібридизації в свинарстві шляхом ротаційної зміни плідників [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 "Розведення і селекція тварин" / Н. І. Назаренко. - Херсон : ХДАУ, 2000. - 25 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена вивченню ефективності різних варіантів дво- та трипородного схрещування та гібридизації при використанні порід, типів та ліній генетично дискретних, з використанням плідників ведучих порід: великої чорної, української м’ясної, молдавського м’ясного типу та спеціалізованої м’ясної лінії полтавської селекції. Схрещування маток великої білої породи з кнурами використаних батьківських форм сприяло підвищенню репродуктивних якостей. Більш високий рівень середньодобових приростів та вищу швидкість росту мали помісні та гібридні підсвинки отримані від сполучення великої білої × української м'ясної порід та трипородно-лінійні гібриди від помісних свинок цього поєднання червоно-поясної спеціалізованої лінії полтавської селекції. Помісні та породно-лінійні гібриди у порівнянні з чистопородними тваринами мали більш високі відгодівельні якості. Найбільш високими м’ясними якостями відрізнялись підсвинки, як у дво-, так і у трипородно-лінійній гібридизації при використанні у якості батьківської форми молдавського м’ясного типу. Розроблено і запропоновано для впровадження у товарних господарствах систему ротаційних схрещувань, яка забезпечує підвищення продуктивності протягом декількох поколінь при організації відтворення маточного поголів’я за рахунок помісного молодняка кращих поєднань, а саме сполучення великої білої та української м’ясної порід, а у подальшому комплектування маточних стад слід проводити гібридними свинками цього поєднання та спаровувати їх з кнурами червоно-поясної спеціалізованої лінії полтавської селекції.Диссертация посвящена изучению эффективности различных вариантов двух- и трехпородного скрещивания и гибридизации генетически дискретных пород и линий: крупной белой, крупной черной, украинской мясной, молдавского мясного типа, красно-поясной специализированной линии полтавской селекции. На основании проведенной сравнительной оценки разных вариантов двух- и трехпородного скрещивания и гибридизации пород, типов и линий перспективного генофонда разработана и предложена для внедрения в товарных хозяйствах система ротационных скрещиваний, которая обеспечивает повышение продуктивности на протяжении нескольких поколений при организации воспроизводства маточного поголовья за счет помесного молодняка лучших сочетаний. Установлено положительное влияние скрещивания на репродуктивные качества свиноматок. Наибольшее многоплодие – 11,6 голов имели матки крупной белой породы при гибридизации с хряками красно-поясной специализированной линии полтавской селекции, что на 2,3 поросенка больше, чем при чистопородном разведении. По крупноплодности и молочности был получен эффект гетерозиса по всех опытных группах. При отъеме в двухмесячном возрасте по количеству поросят разница между опытными группами и контролем составила 1,0…1,8 поросенка (Р  0,999), при этом наибольшее количество поросят имели матки крупной белой породы в сочетании с хряками красно-поясной специализированной линии. По средней живой массе одной головы при отъеме только подсвинки от хряков украинской мясной породы превосходили чистопородных аналогов и помесей других сочетаний на 1,3…1,8 кг разница с контролем высоко достоверна (Р  0,999). По сохранности поросят, их развитию и массе гнезда лучшим на первом этапе исследований был вариант гибридизации крупной белой и украинской мясной пород. Подсвинки этого сочетания во все возрастные периоды имели достоверное превосходство над контролем по показателям живой массы, они отличались лучшими откормочнымикачествами, по скороспелости разница с контролем составила 28,2 дня. Дисперсионный анализ откормочных качеств свидетельствует о существенном и досто-верном влиянии генотипов на откормочные качества гибридных животных. Установлено, что помесные и гибридные подсвинки от хряков мясных пород, в силу аддитивного типа наследования, имели лучшие мясные качества, но наибольшее превосходство над чистопородными, помесными и трипородно-линейными имели породно-линейные гибриды от хряков молдавского мясного типа. На втором этапе исследований проведена оценка эффективности трехпородных и трехпородно-линейных вариантов гибридизации с использованием помесных маток. Оценка воспроизводительных качеств показала, что по большинству признаков достоверной разницы между группами не установлено, а на репродуктивные качества гибридных маток генотипы хряков существенно не повлияли. По данным дисперсионного анализа существенной была доля влияния генотипов только на крупноплодность, молочность и среднюю массу поросят при отъеме. Лучшая сохранность, развитие поросят к отъему, масса гнезда были у помесных маток в сочетании с хряками красно-поясной специа-лизированной линии. Начиная с шестимесячного возраста превосходство подсвинков этого сочетания над чистопородными было высоко достоверным, и к десяти месяцам эта разница составила 19,4 кг. Благодаря более высокой энергии роста трехпородо-линейные гибриды достигли живой массы 100 кг на 29,2 дня раньше сверстников контрольной группы, они имели на 84 грамма выше среднесуточные приросты и на 0,75 кормовых единиц меньше затраты корма. Экономический анализ результатов гибридизации показал, что наиболее выгодным было получение и откорм помесей от сочетания крупной белой и украинской степной белой пород, а также трехпородно-линейных гибридов от сочетания маток этого соединения с хряками красно-поясной специализированной линии. В этих группах дополнительно получено продукции, соответственно на 50,5 и 53,98 гривен в расчете на одну голову за 10 месяцев. Рекомендуется с целью повышения продуктивности свиней максимально использовать явление гетерозиса путем внедрения в производство наиболее эффективных вариантов скрещивания и гибридизации, а именно сочетания крупной белой и украинской мясной пород, а в дальнейшем комплектование маточных стад проводить помесными свинками этого соединения и покрывать их хряками красно-поясной специализированной линии полтавской селекции.
Опис: The dissertation is devoted to study of efficiency of various variants two and threetypes of crossing for want of use of breeds, types and lines generically not similar, with use of the manufacturers of leading breeds: large black, Ukrainian meat, Moldavian meat type and specialized meat line of the Poltava selection. The crossing base unit pig of the large white breed with of the used parental forms assisted increase reproductive of qualities. More high level daily average growing and maximum growth rate had received from connection of the large white and Ukrainian meat breeds and threetypeslines hybridisation from pigs it cross and specialized meat line of the Poltava selection. Typicaly kind and tree-linear hybrids in comparison with pure family by animals had more high fodder qualities. By the highest meat qualities differed pig, both in two -, and in three-kindlinear crossing for want of use in qualities of the parental form of the Moldavian type. Developed and offered for introduction in commodity exchange economies system of rotational crossings, that provides increase of productivity during several generations for want of organizations of reproduction base units herd for the account (invoice) younger pigs of the best associations, namely connection of the large white and Ukrainian meat breeds, and in the further acquisition base units of herds to conduct younger pigs it cross and to couple them with pig of the specialized meat line of the Poltava selection.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/62
Розташовується у зібраннях:Дисертації та автореферати

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
ХЕРСОНСЬКИЙ ДАУ.docx75,61 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок