Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6358
Title: Ефективність стартових добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно
Other Titles: Эффективность стартовых удобрений при выращивании кукурузы на зерно
Efficiency of starting fertilizers at growing of corn on grain
Authors: Захарченко, Еліна Анатоліївна
Шевченко, Анна Іванівна
Захарченко, Элина Анатольевна
Шевченко, Анна Ивановна
Zakharchenko, Elina Anatoliivna
Schevchenko, Anna Ivanivna
Keywords: стартові добрива
кукурудза на зерно
Ізі Старт
стартовые удобрения
кукуруза на зерно
Изи Старт
starter fertilizer
corn on grain
Izi Start
Issue Date: 2018
Publisher: ПП «Стиль-Іздат»
Citation: Захарченко Е. А. Ефективність стартових добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно [Електронний ресурс] / Е. А. Захарченко, А. І. Щевченко // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвідомчий науковий збірник. Спец. випуск до ІХ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків Україн, (м. Харків, 17-21 вересня 2018 р.). – Кн. 2. «Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство». – Х. : ПП «Стиль-Іздат», 2018. – С. 158-160.
Abstract: Мікрогранульовані стартові добрива ефективно займають технологічну нішу в Європі, адже дають можливість підвищити ефективність вирощування культур та знизити ризики, які можуть виникнути під час вегетації культури - зміна температур від початку проростання та до формування повноцінної кореневої системи. досліджень було дослідити ефективність застосування мікрогранульованих добрив при вирощуванні кукурудзи в умовах СТОВ «Дружба-Нова» Варвинського району Чернігівської області у 2016-2017 рр. Досліджуваний гібрид - LG Адевей (ФАО 290) середньоранньої групи стиглості. Ґрунт дослідних ділянок - чорнозем типовий легкосуглинковий, вміст гумусу 3,5 %, рН 6,2. Середньозважений вміст рухомих форм фосфору становить 122 мг/кг ґрунту, обмінного калію - 100 мг/кг ґрунту, вміст обмінного кальцію та магнію, відповідно 10,6 і 2,2 мг-екв/100 г ґрунту. В досліді використано Ізі Старт ТЕ Макс: загальний азот (N) 11 %; амонійний азот (NH4) 11 %; фосфор (Р2О5) 48 %; залізо (Fе) 0,6 %; марганець (Мn) 0.1 %; цинк (Zn) 1 %. Офіційний імпортер Соmpo Ехреrt. Також використано добриво Супер Старт: N – 10,0 %; Р2О5 - 35,0 % (40,0 %); МgO - 2,0 %; S - 5,0 %; Zn - 2,0 %. Добрива вносилися при початковому посіві в рядки на відстані 5 см від насіння і на 5 см в ґрунт під насіння, або застосовуються безпосередньо в рядок разом з насінням (система «поп-ап»). Урожайність кукурудзи у 2016-2017 рр. була в межах 96-99 ц/га. «Лідером» є варіант з використанням мікрогранульованого добрива Ізі Старт: у 2016 році урожайність становила 99,23 ц/га, що на 3,16 ц/га більше за контроль (без внесення досліджуванихдобрив) та на 1,18 ц/га більше, ніж по варіанту Супер Старт. У2017 році урожайність по цьому ж варіантові (Ізі Старт) становить 99,3 ц/га, що, в свою чергу, на 3 ц/га більше за контроль та 1,1 ц/габільше за варіант Супер Старт. Микрогранулированные стартовые удобрения эффективно занимают технологическую нишу в Европе, дают возможность повысить эффективность выращивания культур и снизить риски, которые могут возникнуть во время вегетации культуры - изменение температур от начала прорастания и до формирования полноценной корневой системы. Целью исследований было определить эффективность применения микрогранулированных удобрений при выращивании кукурузы в условиях ООО «Дружба-Нова» Варвинского района Черниговской области в 2016-2017 гг. Исследуемый гибрид - LG Адевей (ФАО 290) среднеранней группы спелости. Почва опытного участка - чернозем типичный легкосуглинистый, содержание гумуса 3,5%, рН 6,2. Средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора составляет 122 мг / кг, обменного калия - 100 мг / кг, содержание обменного кальция и магния, соответственно 10,6 и 2,2 мг-экв / 100 г почвы. В опыте использовано удобрение Изи Старт ТО Макс: общий азот (N) 11%; аммонийный азот (NH4) 11%; фосфор (Р2О5) 48%; железо (Fe) 0,6%; марганец (Мn) 0.1%; цинк (Zn) 1%. Официальный импортер Соmpo Ехреrt. Также использовано удобрение Супер Старт: N - 10,0%; Р2О5 - 35,0% (40,0%); МgO - 2,0%; S - 5,0%; Zn - 2,0%. Удобрения вносились при начальном посеве в рядки на расстоянии 5 см от семян и на 5 см в почву под семена /или применяются непосредственно в строку вместе с семенами (система «поп-ап»). Урожайность кукурузы в 2016-2017 гг. была в пределах 96-99 ц/га. «Лидером» является вариант с использованием микрогранулированного удобрения Изи Старт: в 2016 году урожайность составляла 99,23 ц/га, что на 3,16 ц/га больше контроля (без внесения исследуемых удобрений) и на 1,18 ц / га больше, чем по варианту Супер Старт. У2017 году урожайность по этому же варианту (Изи Старт) составляет 99,3 ц/га, что, в свою очередь, на 3 ц/га больше контроля и 1,1 ц/га больше, чем на варианте Супер Старт.
Description: Microgranulated starter fertilizers effectively occupy a technological niche in Europe, improve the efficiency of crop cultivation and reduce the risks that may arise during the growing season of the crop - changing temperatures from the beginning of germination to the formation of a full-fledged root system. The purpose of the research was to determine the effectiveness of the use of microgranulated fertilizers for corn under the conditions of Druzhba-Nova LTD in Varva district of Chernihiv region /Ukraine/ in 2016-2017. The hybrid in this study was LG Adevey (FAO 290) of the medium early ripeness group. The soil of the plots is typical light loamy chernozem, humus content 3.5%, pH 6.2. The weighted average content of mobile forms of phosphorus is 122 mg/kg, exchangeable potassium - 100 mg/kg, exchangeable calcium and magnesium, respectively, 10.6 and 2.2 mg eq/100 g of soil. The used fertilizer Easy Start Maintenance Max: total nitrogen (N) 11%; ammonium nitrogen (NH4) 11%; phosphorus (P2O5) 48%; iron (Fe) 0.6%; manganese (Mn) 0.1%; zinc (Zn) 1%. Official importer is Сompo Ехреrt. It also was used Super Start fertilizer: N - 10.0%; Р2О5 - 35.0% (40.0%); MgO - 2.0%; S - 5.0%; Zn - 2.0%. Fertilizers were applied at initial sowing in rows at a distance of 5 cm from the seeds and 5 cm into the soil under the seeds / or applied directly to the row along with the seeds (the “pop-up” system). Corn yield in 2016-2017 was in the range of 96-99 c/ha. The “leader” is the trial where used the micro-granulated fertilizer Easy Start: in 2016, the yield was 99.23 c/ha, which is 3.16 c/ha more control (without applying the studied fertilizers) and 1.18 c/ha more than on the Super Start option. In 2015, the yield under the same option (Easy Start) is 99.3 c/ ha, which, in turn, is 3 c/ha more control and 1.1 c/ha more than the Super Start option.
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6358
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Захарченко Е.А., Шевченко А.І..pdf420,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.