Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6438
Title: Підвищення ефективності системи управління охороною праці на підприємствах
Other Titles: Повышение эффективности системы управления охраной труда на предприятиях
Enhancement of the efficiency of the labor management system for enterprises
Authors: Хворост, Т. В.
Хворост, Т. В.
Khvorost, T.
Keywords: охорона праці
виробничий травматизм
менеджмент охорони праці
охрана труда
производственный травматизм
менеджмент охраны труда
labor protection
occupational traumatism
labor protection management
Issue Date: 2017
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Хворост Т. В. Підвищення ефективності системи управління охороною праці на підприємствах [Електронний ресурс] / Т. В. Хворост // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Механізація та автоматизація виробничих процесів" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2017. - Вип. 10 (32). – С. 141-145.
Abstract: В статті розглядається стан охорони праці в Україні. Згідно з останніми дослідженнями вітчизняних науковців кількість працівників, які працюють в умовах, що не відповідають встановленим нормам з охорони праці, стрімко збільшилася. На сьогоднішній день в середньому в шкідливих та небезпечних умовах працює практично кожен третій робітник. Метою дослідження є створити загальне розуміння організації та реалізації менеджменту охорони праці та застосування економічних методів управління, які мають забезпечити основу для вирішення питання про те, як безпека праці може бути частиною управління підприємства. Також розглядаються економічні методи управління охороною праці, які виконують роль економічних стимулів та необхідність впровадження на вітчизняних підприємствах ризик-орієнтованого менеджменту, застосування OHSАS 18001:2010 (ISO 45001) в управлінській практиці. Та запровадження якісного навчання майбутніх керівників та спеціалістів у закладах вищої освіти, які мають забезпечити виховання в них розуміння необхідності дотримання вимог безпеки. В статье рассматриваются состояние охраны труда в Украине, экономические методы управления охраной труда и необходимость внедрения на отечественных предприятиях риск-ориентированного менеджмента, применение OHSАS 18001: 2010 (ISO 45001) в управленческой практике, и внедрение качественного обучения будущих руководителей и специалистов в учреждениях высшего образования, которые должны обеспечить воспитание у них понимание необходимости соблюдения требований безопасности.
Description: The article deals with the state of labor protection in Ukraine, the economic methods of labor protection management, and the need for implementation of risk-oriented management at domestic enterprises, application of OHSAS 18001: 2010 (ISO 45001) in management practice, and the introduction of high-quality training of future managers and specialists in higher education institutions Education, which should provide education in them understanding of the need to comply with safety requirements.
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6438
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf541,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.