Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6456
Title: Корекція вмісту загального білка та імуноглобулінів класу G у індиків аскорбіновою кислотою після дії теплового подразника
Other Titles: Коррекция содержания общего белка и иммуноглобулинов класса G у индеек аскорбиновой кислотой после действия теплового раздражителя
Correction of general whole and immunoglobulin content class G indicators vitamin C after the action of thermal contract
Authors: Камбур, М. Д.
Лівощенко, Е. М.
Лівощенко, Л. П.
Камбур, М. Д.
Ливощенко, Е. М.
Ливощенко, Л. П.
Kambur, M. D.
Livoschenko, E. M
Livoschenko, L. P.
Keywords: індики
сироватка крові
загальний білок
индюки
сыворотка крови
общий белок
turkeys
blood serum
total protein
Issue Date: 2017
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Камбур М. Д. Корекція вмісту загального білка та імуноглобулінів класу G у індиків аскорбіновою кислотою після дії теплового подразника [Електронний ресурс] / М. Д. Камбур, Е. М. Лівощенко, Л. П. Лівощенко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Ветеринарна медицина" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2017. - Вип. 11 (41). – С. 51-55.
Abstract: В статті наведені дані щодо корекції вмісту загального білка та імуноглобулінів класу G у індиків аскорбіновою кислотою після дії теплового подразника. Застосування аскорбінової кислоти позитивно впливало на вмісту загального білка та імуноглобулінів класу G у сироватці крові індиків. Найбільш ефективна дія вітаміну С у птиці спостерігалася при його випоюванні з водою. Вміст загального білка та імуноглобулінів класу G у сироватці крові індиків всіх дослідних груп під дією теплового подразника та застосування вітаміну С знижувався на першу добу досліджень відповідно у 1,28-1,35 рази (Р<0,01 і Р<0,001) і у 1,17-1,32 рази (Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001). В статье приведены данные по коррекции содержания общего белка и иммуноглобулинов класса G в индюков аскорбиновой кислотой после воздействия теплового раздражителя. Применение аскорбиновой кислоты положительно влияло на содержания общего белка и иммуноглобулинов класса G в сыворотке крови индеек. Наиболее эффективное действие витамина С у птицы наблюдалась при его выпаивании с водой. Содержание общего белка и иммуноглобулинов класса G в сыворотке крови индеек всех исследовательских групп под действием теплового раздражителя и применения витамина С снижался в первые сутки исследований соответственно в 1,28-1,35 раза (Р<0,01 и Р<0,001) и в 1,17-1,32 раза (Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001).
Description: The article presents data on the correction of the total protein content and immunoglobulins of class G in turkeys by ascorbic acid after the action of a thermal stimulus. The use of ascorbic acid has a positive effect on the content of total protein and immunoglobulins of the G-class in the serum of turkeys. The most effective action of vitamin C in the bird was observed when it was poured out with water. The content of total protein and immunoglobulins of class G in serum of turkeys of all experimental groups under the influence of thermal stimulus and the use of vitamin C decreased in the first day of research, respectively, in 1,28-1,35 times (P<0,01 and P<0,001) and in 1.17-1.32 times (P<0.05, P<0.01, P<0.001).
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6456
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf526,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.