Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6538
Title: Роль міського пасажирського транспорту в житті сучасного міста
Other Titles: Роль городского пассажирского транспорта в жизни современного города
The role of urban passenger transport in the life of the modern city
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Микулина, Марина Александровна
Mikulina, Marina Aleksandrovna
Keywords: міській пасажирський транспорт
послуги
рівень безпеки перевезень
городской пассажирский транспорт
услуги
уровень безопасности перевозок
urban passenger transport
services
level of transportation safety
Issue Date: 2019
Citation: Мікуліна М. О. Роль міського пасажирського транспорту в житті сучасного міста [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна // Збірник тез по матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний процес в АПК. Інноваційні розробки в аграрній сфері», (Харків, 4 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий інститут мехатроніки і систем менеджменту ; Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2019. – Т. 2. – С. 112.
Abstract: У статті досліджено розвиток міського пасажирського транспорту (МПТ) в житті сучасного міста важко переоцінити, адже нормальна діяльність міських суб’єктів господарювання та комфортне життя населення неможливі без забезпечення якісними транспортними послугами. Актуальність даного питання обумовлена соціальною значущістю МПТ, наявністю значного числа збиткових підприємств цього профілю, їх недостатнім фінансуванням державою, низьким коефіцієнтом оновлення рухомого складу, великою кількістю пільгових пасажирів, що призводить до зниження якості послуг МПТ та рівня безпеки перевезень. В статье исследовано развитие городского пассажирского транспорта (МПТ) в жизни современного города трудно переоценить, ведь нормальная деятельность городских субъектов хозяйствования и комфортную жизнь населения невозможны без обеспечения качественными транспортными услугами. Актуальность данного вопроса обусловлена социальной значимости МПТ, наличием значительного числа убыточных предприятий этого профиля, их недостаточным финансированием государством, низким коэффициентом обновления подвижного состава, обилием льготных пассажиров, что приводит к снижению качества услуг МПТ и уровня безопасности перевозок.
Description: The article explores the development of urban passenger transport (IPT) in the life of a modern city is difficult to overestimate, because the normal activities of urban business entities and comfortable life of the population are impossible without providing high-quality transport services. The urgency of this issue is due to the social significance of the MPT, the presence of a significant number of loss-making enterprises in this profile, their inadequate funding by the state, a low rolling stock renewal coefficient, and a large number of privileged passengers, which leads to a decrease in the quality of MPT services and the level of security of transportation.
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6538
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
теза 1.pdf106,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.