Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6539
Title: Логістичні аспекти функціонування транспорту
Other Titles: Логистические аспекты функционирования транспорта
Logistic aspects of transport operation
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Микулина, Марина Александровна
Mikulina, Marina Aleksandrovna
Keywords: транспортна логістика
перевезення
економічна ефективність
транспортная логистика
перевозки
экономическая эффективность
transport logistics
transportation
economic efficiency
Issue Date: 2019
Citation: Мікуліна М. О. Логістичні аспекти функціонування транспорту [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна // Збірник тез по матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний процес в АПК. Інноваційні розробки в аграрній сфері», (Харків, 4 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий інститут мехатроніки і систем менеджменту ; Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2019. – Т. 2. – С. 113.
Abstract: У статті досліджено , що транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки, без ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи. Нині особливо актуальні задачі нарощення обсягів перевезень, підвищення економічної ефективності діяльності багатьох вітчизняних перевізників та експедиторів. Стосовно транспортної логістики абсолютно справедливим є твердження, що ціль логістичної діяльності вважається досягнутою, якщо: потрібний продукт відповідної якості в необхідній кількості доставлений потрібному споживачу в потрібний час в потрібне місце з мінімальними витратами. В статье исследовано, что транспорт является ключевым звеном социально-экономической системы государства и относится к стратегически важных отраслей национальной экономики, без эффективной работы которой невозможно дальнейшее повышение благосостояния общества. Основные задачи транспорта - своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей экономики и населения в перевозках, повышение экономической эффективности его работы. Сейчас особенно актуальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения экономической эффективности деятельности многих отечественных перевозчиков и экспедиторов. Относительно транспортной логистики абсолютно справедливо утверждение, что цель логистической деятельности считается достигнутой, если: нужный продукт соответствующего качества в необходимом количестве доставлен нужном потребителю в нужное время в нужное место с минимальными затратами.
Description: The article studies that transport is a key element of the socio-economic system of the state and belongs to strategically important sectors of the national economy, without whose effective work it is impossible to further improve the welfare of society. The main tasks of transport are timely, qualitative and complete satisfaction of the needs of the economy and the population in transportation, increasing the economic efficiency of its work. Nowadays tasks of increasing transportation volumes, improving the economic efficiency of many domestic carriers and freight forwarders are especially topical. With regard to transport logistics, it is absolutely fair to assert that the objective of logistics is deemed to be achieved if: a product of the appropriate quality is required in the required quantity delivered to the right consumer at the right time in the right place with minimal cost.
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6539
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
теза 2.pdf195,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.